Zákon č. 31/1961 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady

Čiastka 14/1961
Platnosť od 13.04.1961 do27.02.1964
Účinnosť od 13.04.1961 do27.02.1964
Zrušený 35/1964 Zb.

31

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1961,

ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 38/1960 Zb. sa mení takto:

1. § 11 ods. 2 znie:

(2) Zoznam volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady uverejní Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie 60 dní predo dňom volieb.“

2. § 13 včítane nadpisu znie:

㤠13

Slovenská volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady

(1) Pre riadenie volieb do Slovenskej národnej rady zriadi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie 55 dní predo dňom volieb Slovenskú volebnú komisiu pre voľby do Slovenskej národnej rady.

(2) Slovenská volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

(3) Slovenská volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady sa vytvorí zo zástupcov Komunistickej strany Slovenska a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Slovenskom národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Ústredný výbor Slovenského národného frontu.

(4) Keď sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako voľby do Národného zhromaždenia, vykonáva Slovenská volebná komisia súčasne na Slovensku úlohy Slovenskej volebnej komisie pre voľby do Národného zhromaždenia ako orgán Ústrednej volebnej komisie pre voľby do Národného zhromaždenia.“

3. § 14 písm. e) znie:

e) odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii Slovenskej národnej rady.“

4. § 27 ods. 1 znie:

(1) Deň volieb do Slovenskej národnej rady určuje Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 60 dní vopred.“

5. § 47 včítane nadpisu znie:

㤠47

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca Slovenskej národnej rady, určí doplňovacie voľby Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Doplňovacie voľby sa konajú najneskoršie 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca Slovenskej národnej rady uprázdnilo.

(2) Pre riadenie doplňovacích volieb zriadi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pre celé volebné obdobie Slovenskej národnej rady Slovenskú volebnú komisiu pre doplňovacie voľby. Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z ďalších 6 členov.“

6. § 48 včítane nadpisu znie:

㤠48

Strata členstva

Poslanec Slovenskej národnej rady, ktorý prestal byť voliteľný, stráca členstvo v Slovenskej národnej rade. O strate členstva rozhoduje Slovenská národná rada na návrh svojej mandátovej komisie.“

7. § 49 včítane nadpisu znie:

㤠49

Overenie volieb

Platnosť voľby jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady overí Slovenská národná rada na svojom prvom zasadnutí na návrh svojej mandátovej komisie."


Čl. II

Všade tam, kde sa v zákone používa názov „Ústredná volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady", nahrádza sa znením „Slovenská volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


Strechaj v. r.