Nariadenie vlády č. 120/1961 Zb.Vládne nariadenie o zmene vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu

Čiastka 58/1961
Platnosť od 10.11.1961 do31.12.1971
Účinnosť od 10.11.1961 do31.12.1971
Zrušený 153/1971 Zb.

OBSAH

120

VLÁDNE NARIADENIE

z 20. októbra 1961

o zmene vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu

(účtovné zásady)

Dôležitým predpokladom všestranného posilnenia úlohy kontroly je sústavné zdokonaľovanie národohospodárskej evidencie. Zvyšovanie efektívnosti v našom hospodárstve vyžaduje ďalej prehlbovať starostlivosť o správnosť a pohotovosť účtovnej evidencie tak, aby mohla čo najlepšie slúžiť na najhospodárnejšie využívanie existujúcich zdrojov, na ich rozmnožovanie a na tvorbu ďalších zdrojov, na kalkuláciu nákladov na 1,- Kčs výroby a na prehlbovanie chozrasčotu. Presná a správna účtovná evidencia musí účinnejšie ako doteraz slúžiť ochrane socialistického vlastníctva a kontrole. Treba dosiahnuť to, aby sa účtovná evidencia stala vlastnou záležitosťou každého pracujúceho, aby mu poskytovala prehľad o tom, z čoho sa vytvárajú jeho príjmy a ako organizácia plní svoje úlohy voči spoločnosti. Tým sa budú vytvárať predpoklady aj na to, aby pracujúci mohli ešte lepšie využívať údaje účtovnej evidencie na svoju tvorivú účasť na riadení národného hospodárstva.

V záujme ďalšieho posilnenia funkcie účtovnej evidencie treba zvýšiť požiadavky na kontrolu účtovných dokladov. Preto vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 22 zákona č. 99/1961 Zb. o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie:


Čl. I

Ustanovenie § 11 ods. 2 vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady), sa nahradzuje týmito ustanoveniami:

(2) Za správnosť a prípustnosť uskutočnených operácií zachytených v účtovných dokladoch sú podľa príslušných predpisov priamo zodpovední pracovníci, ktorí vykonanie týchto operácií nariadili alebo schválili; títo pracovníci sú v rámci svojej riadiacej činnosti tiež povinní dôsledne a sústavne kontrolovať plnenie nariadených operácií.

(3) Pracovníci, ktorí vyhotovujú účtovné doklady alebo sa podieľajú na ich obehu a spracovaní, sú povinní pred ich zaúčtovaním ich preskúmať z hľadiska vecnej správnosti, najmä z hľadiska prípustnosti uskutočnených operácií.

(4) Vedúci organizácie určí, ktorí pracovníci podľa odseku 3 a v akom rozsahu budú účtovné doklady preskúmavať.

(5) Ak pracovníci, ktorí sú určení na preskúmavanie vecnej správnosti účtovných dokladov, zistia neprípustnosť operácií overovaných týmito dokladmi, sú povinní upovedomiť o tom písomne vedúceho organizácie alebo jeho zástupcu.

(6) Pri preskúmavaní vecnej správnosti účtovných dokladov majú na to určení pracovníci právo požadovať a vedúci pracovníci kompetentných útvarov sú povinní im poskytovať potrebné vysvetlenia, prípadne odborné posudky.

(7) Účtovní pracovníci musia preskúmať účtovné doklady pred ich zaúčtovaním, tiež pokiaľ ide o oprávnenosť osôb, ktoré nariadili, schválili alebo vykonali operácie overované dokladmi, a o úplnosť predpísaných náležitostí.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V z. Dolanský v. r.