Vyhláška č. 58/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty.

Čiastka 25/1961
Platnosť od 26.06.1961
Účinnosť od 01.07.1961

58

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

z 22. júna 1961

o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty

Ministerstvo chemického priemyslu v dohode so zúčastnenými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) ustanovuje podľa § 1 a § 3 dekrétu č. 109/1945 Zb. o riadení výroby:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Benzina, národný podnik*) je výhradnou distribučnou organizáciou pre odbyt pohonných hmôt. Za tým účelom je oprávnený budovať a spravovať potrebné uskladňovacie zariadenia a verejné čerpacie stanice.

(2) Iné socialistické organizácie môžu budovať uskladňovacie zariadenia na pohonné hmoty (automobilové benzíny a motorovú naftu) len po vyjadrení národného podniku Benzina a za podmienok tejto vyhlášky.

(3) Verejné čerpacie stanice na pohonné hmoty môžu iné socialistické organizácie budovať len so súhlasom národného podniku Benzina.

I

Budovanie uskladňovacieho zariadenia

§ 2

(1) Organizácie, ktoré budú zriaďovať uskladňovacie zariadenia pre automobilové benzíny a motorovú naftu, sú povinné vyžiadať si vyjadrenie národného podniku Benzina k návrhu investičnej úlohy. Bez tohto vyjadrenia národného podniku Benzina nemôže sa investičná úloha schváliť.

(2) Povinnosť vyžiadať si vyjadrenie národného podniku Benzina sa nevzťahuje na organizácie podriadené Ministerstvu národnej obrany a Ministerstvu vnútra.

§ 3

Predpokladom pre kladné vyjadrenie národného podniku Benzina je, že budované uskladňovacie zariadenie bude zodpovedať týmto podmienkam:

a) uskladňovacia kapacita pri jednotlivom druhu pohonnej hmoty bude najmenej 10 000 litrov;

b) uskladňovacie zariadenie sa umiestni vnútri ohradeného priestoru,

c) príchodová komunikácia bude riešená tak, aby k uskladňovaciemu zariadeniu mohlo ľahko prichádzať tankové vozidlo s prívesom, pokiaľ uskladňovacie zariadenie nie je plnené výhradne z koľajových cisterien,

d) plniace potrubie bude mať menovitú svetlosť Js 80 a odvzdušňovacie potrubie Js 70 podľa ČSN.**)

§ 4

Žiadosť v zmysle § 2 a § 3 tejto vyhlášky musí obsahovať tieto údaje:

a) miesto, kde sa má uskladňovacie (výdajové) zariadenie vybudovať,

b) plánovanú ročnú spotrebu pohonných hmôt podľa druhov,

c) veľkosť nádrží a rozmery všetkého potrubia,

d) údaje podľa § 3 písm. a) - d).

§ 5

Národný podnik Benzina je povinný vyjadriť sa do 30 dní po tom, čo dostane žiadosť; v prípade záporného vyjadrenia navrhne žiadateľovi spôsob zásobovania pohonnými hmotami.

II

Verejné čerpacie stanice

§ 6

Socialistické organizácie môžu budovať verejné čerpacie stanice pre pohonné hmoty len so súhlasom národného podniku Benzina. Prevádzka takýchto čerpacích staníc je však vyhradená iba národnému podniku Benzina.

III


Záverečné ustanovenia

§ 7

Zrušuje sa vyhláška ministra chemického priemyslu č. 142/1955 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia pre pohonné hmoty.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Neumann v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Benzina, národný podnik, Praha 1, Spálená ul. 5.

**) ČSN 13 6708 Skrutkové spojenie cisterien a nádrží pre kvapalné palivá.