Vyhláška č. 94/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl

(v znení č. 112/1962 Zb., 21/1964 Zb.)

Čiastka 44/1961
Platnosť od 08.09.1961 do30.04.1966
Účinnosť od 08.02.1964 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 21. augusta 1961

o označovaní absolventov vysokých škôl

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 21 ods. 4 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

Absolventi vysokých škôl sa označujú takto:

Skupina a smer Odbor Označenie absolventa Označenie absolventky
Technická a jadrová fyzika
Technická a jadrová fyzika Jadrová fyzika
Fyzika tuhých látok
inžinier technickej fyzikyinžinierka technickej fyziky
Aplikovaná geológia a baníctvo
Aplikovaná geológia Základná geológia
Aplikovaná geofyzika
promovaný geológ promovaná geologička
Baníctvo Geologický prieskum a hlbinné vŕtanieBanské meračstvoHlbinné dobývanie ložísk a výstavba baní
Povrchové dobývanie ložísk
Úprava úžitkových nerastovOrganizácia a ekonomika baníctva
banský inžinier banská inžinierka
Hutníctvo
HutníctvoHutníctvo železa a zlievárenstvoHutníctvo neželezných kovov Organizácia a ekonomika hutníctvahutný inžinier hutná inžinierka
Tvárnenie a tepelné spracovanie kovov Tvárnenie a tepelné spracovanie kovov hutný inžinier hutná inžinierka
Strojárstvo
Strojárska technológia Strojárska technológia
Zlievárenská technológia
strojný inžinier strojná inžinierka
Konštrukcie a prevádzka strojov a zariadení Tepelné energetické zariadenia Vodné stroje a zariadeniaObrábacie a tvarniace strojeMotorové vozidlá a piestové strojeKoľajové vozidláStroje stavebné, zdvíhacie a dopravné Poľnohospodárske strojePresná mechanika a optikaTextilné stroje
Stavba lodíBanské strojníctvo a elektrifikáciaStrojové zariadenia hútStroje chemického a potravinárskeho priemysluVzduchotechnika a chladiace zariadenia
strojný inžinier strojná inžinierka
Jadrové energetické zariadenia inžinier jadrovej techniky inžinierka jadrovej techniky
Organizácia a ekonomika strojníckej a elektrotechnickej výroby Organizácia a ekonomika strojníckej a elektrotechnickej výroby strojný inžinier strojná inžinierka
Elektrotechnika
Silnoprúdová elektrotechnika Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
Elektrické stroje a prístrojeOrganizácia a ekonomika energetiky
inžinier elektrotechnikyinžinierka elektrotechniky
Slaboprúdová elektrotechnika Meracia a riadiaca technika
Rádiotechnika Oznamovacia elektrotechniky elektrotechnika po vedeniach
inžinier elektrotechnikyinžinierka elektrotechniky
Chémia
Chemická technológia Anorganická technológiaTechnická analytická chémiaTechnológia organických látokTechnológia plastických látok Chemická technológia drevaTechnológia palívTechnológia vodyTechnológia jadrových palív a izotopovTechnológia výbušníninžinier chémie inžinierka chémie
Silikáty Technológia silikátov inžinier chémie inžinierka chémie
Procesy, zariadenia, automatizácia a ekonomika chemického priemyslu Procesy a zariadenie chemickej technológie
Automatizácia chemických výrobEkonomika chemického priemyslu
inžinier chémie inžinierka chémie
Potravinárstvo
PotravinárstvoTechnológia sacharidovKvasná technológia Technológia mlieka a tukovKonzervovanie potravín a technológia mäsainžinier chémie inžinierka chémie
Spotrebný priemysel
TextilMechanická technológia textilu textilný inžinier textilná inžinierka
Chemická technológia textilu inžinier chémie inžinierka chémie
Kožiarska výroba Chemická technológia kože a trieslovíninžinier chémie inžinierka chémie
Mechanická technológia kožiarskeho priemyslukožiarsky inžinier kožiarska inžinierka
Mechanická technológia dreva Mechanická technológia dreva drevársky inžinier drevárska inžinierka
Stavebníctvo
Architektúra a pozemné staviteľstvo Architektúra a stavba miest inžinier architekt inžinierka architektka
Pozemné stavby a konštrukcie Technológia stavebných hmôt a dielcovstavebný inžinier stavebná inžinierka
Inžinierske staviteľstvo Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Hydrotechnické a hydromelioračné stavbyZdravotné vodohospodárske stavby
stavebný inžinier stavebná inžinierka
Organizácia a ekonomika stavebníctva Organizácia a ekonomika stavebníctvastavebný inžinier stavebná inžinierka
ZememeračstvoGeodézia
Kartografia
zememeračský inžinier zememeračská inžinierka
Doprava a spoje
Prevádzka, údržba a stavba dopravných zariadení Stavebná údržba a rekonštrukcia tratí Prevádzka a údržba železničných vozidielElektrická trakcia a elektroenergetika v dopraveZabezpečovacia a oznamovacia technika v dopravedopravný inžinier dopravná inžinierka
Prevádzka a ekonomika dopravy Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy
Prevádzka a ekonomika cestnej, vodnej, leteckej a inej dopravy
dopravný inžinier dopravná inžinierka
Prevádzka a ekonomika spojovPrevádzka a ekonomika spojovinžinier spojovinžinierka spojov
Poľnohospodárstvo a lesníctvo
PoľnohospodárstvoPestovateľstvo ChovateľstvoPoľnohospodárske meliorácieMechanizácia poľnohospodárskej výroby Prevádzka a ekonomika poľnohospodárskej výrobypoľnohospodársky inžinierpoľnohospodárska inžinierka
Veterinárne lekárstvoVeterinárne lekárstvopromovaný veterinárny lekárpromovaná veterinárna lekárka
Lesníctvo Lesníctvo lesný inžinierlesná inžinierka
Ekonomika a právo
Národohospodárske plánovanie, financovanie a evidencia Národohospodárske plánovanie
Financovanie a účtovníctvo Mechanizácia národohospodárskej evidencie
promovaný ekonóm promovaná ekonómka
Ekonomika výroby a obchodu Ekonomika priemyslu
Ekonomika pôdohospodárstvaEkonomika dopravy promovaný promovanáEkonomika vnútorného ekonóm ekonómka obchoduEkonomika zahraničného obchodu
promovaný ekonóm promovaná ekonómka
PrávoPrávopromovaný právnik promovaná právnička
Zdravotníctvo
Lekárstvo Všeobecné lekárstvo Detské lekárstvo lekár lekárkaHygiena a epidemiológiaStomatológia promovaný promovaná
Farmácia Farmácia promovaný zubný lekár promovaná zubná lekárka
Prírodné a spoločenské vedy, osvetapromovaný farmaceut promovaná farmaceutka
Prírodné vedy*)Matematika promovaný matematik promovaná matematička
Fyzika promovaný fyzik promovaná fyzička
Geofyzika
Meteorológia
Astronómia
promovaný fyzik promovaná fyzička
Chémia promovaný chemik promovaná chemička
Geológia promovaný geológ promovaná geologička
Zemepis promovaný geograf promovaná geografka
Biológia promovaný biológ promovaná biologička
Spoločenské vedy*)Politická ekonómia promovaný ekonóm promovaná ekonómka
Filozofia promovaný filozof promovaná filozofka
Psychológia promovaný psychológ promovaná psychologička
Pedagogika promovaný pedagóg promovaná pedagogička
História
Prehistória
promovaný historik promovaná historička
Národopis promovaný etnograf promovaná etnografka
Dejiny umenia
Dejiny hudby
promovaný historik promovaná historička
Materinský jazyk a literatúraRuský jazyk a literatúraOstatné slovanské jazyky a literatúry
Germánske jazyky a literatúry Románske jazyky a literatúryVedy o antickom starovekuJazyky a literatúry Balkánskeho polostrovaStaré kultúry VýchoduJazyky a kultúry Ďalekého východuJazyky a kultúry Blízkeho a Stredného východu a Afriky
promovaný filológ promovaná filologička
Telesná výchova a šport*)Telesná výchova a šport promovaný telovýchovný pedagóg promovaná telovýchovná pedagogička
Osveta Knihovníctvo promovaný knihovník promovaná knihovníčka
Novinárstvo promovaný novinár promovaná novinárka
Osveta promovaný osvetový pracovník promovaná osvetová pracovníčka
Spoločenské vedyŠkolská správa*)promovaný školský pracovník promovaná školská pracovníčka
Sociálne vedy*)promovaný spoločenskovedný pracovník promovaná spoločenskovedná pracovníčka

§ 2

(1) Učitelia pre stredné školy budú sa označovať ako absolventi odborov uvedených v § 1, a to, ak ide o absolventov univerzitného štúdia, podľa toho odboru, z ktorého obhájili diplomovú prácu. K tomuto označeniu sa pripojí doložka „učiteľ pre stredné školy“ s uvedením aprobačnej skupiny. (Napr.: „promovaný filológ - učiteľ češtiny a dejepisu pre stredné školy“ alebo „promovaný historik - učiteľ dejepisu a češtiny pre stredné školy“ a pod.).

(2) Učitelia pre základné deväťročné školy sa budú označovať „promovaný učiteľ" - „promovaná učiteľka" s uvedením študijného odboru; u absolventov štúdia špeciálnej pedagogiky sa vyznačí i osobitná spôsobilosť vyučovať na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť príslušného zamerania.

(3) V bežnom styku môžu učitelia uvedení v odseku 1 používať iba označenie podľa § 1, učitelia uvedení v odseku 2 iba označenie „promovaný učiteľ“.

§ 3

Absolventi odborov študovaných iba na zahraničných vysokých školách sa pre účely nostrifikácie označujú takto:

Navigácia námornej plavby inžinier námornej navigácie inžinierka námornej navigácie
Strojné lodné inžinierstvo strojný lodný inžinier strojná lodná inžinierka
Medzinárodné vzťahy Medzinárodné vzťahy promovaný právnik (špecializácia medzinárodné vzťahy)promovaná právnička (špecializácia medzinárodné vzťahy)

§ 4

(1) Zrušujú sa:

vyhláška ministra vysokých škôl č. 248/1953 Ú. l.*) o označení absolventov vysokých škôl v znení vyhlášky ministra školstva č. 135/1954 Ú. l. a vyhlášky ministra školstva č. 242/1954 Ú. l.,

vyhláška č. 124/1956 Ú. l. (Ú. v.) o označovaní absolventov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore chémie,

nariadenie ministra školstva a kultúry č. 42/1957 Zb. o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu,

nariadenie ministra školstva a kultúry č. 93/1960 Zb. o označovaní absolventov študijných odborov technická a jadrová fyzika a jadrové inžinierstvo.

(2) Študenti vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v reprobačných termínoch do 31. decembra 1961, označia sa podľa doterajších predpisov.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1961.

Čl. II

Označenie „promovaný chemik“, ktoré bolo absolventom vysokých škôl odboru jadrová chémia v školskom roku 1959/60 a 1960/61 priznané podľa vyhlášky ministra vysokých škôl č. 248/1953 Ú. l. (č. 290/1953 Ú. v.) o označení absolventov vysokých škôl, sa mení a znie „inžinier jadrovej chémie“.


Minister:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) neučiteľské štúdium

*) Neučiteľské štúdium len na Univerzite 17. novembra.

*) Na Slovensku vyhláška č. 290/1953 Ú. v. v znení vyhlášky č. 161/1954 Ú. v. a vyhlášky č. 268/1954 Ú. v.