Vyhláška č. 97/1961 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov

(v znení č. 71/1969 Zb.)

Čiastka 46/1961
Platnosť od 22.09.1961 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 93/1970 Zb.

97

VYHLÁŠKA

Ústredného úradu pre veci národných výborov

zo 4. septembra 1961

o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov

Ústredný úrad pre veci národných výborov ustanovuje podľa § 16 ods. 2 zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v úprave vyplývajúcej z § 3 ods. 1 zákonného opatrenia č. 85/1961 Zb.:


Časť I

Pomenovanie obcí a ich častí

§ 1

Každá obec a jej časť (osada alebo miestna časť) má svoj názov.

§ 3

(1) Doterajšie názvy obcí a ich častí sa zásadne nemenia. Zmeny v pomenovaní obcí alebo ich častí možno vykonávať len výnimočne v osobitne odôvodnených prípadoch.

(2) Názvy nových obcí a ich častí musia byť v súlade s miestnymi a celoštátnymi záujmami a musia vyhovovať hľadiskám politickým, hospodárskym, vecnej správnosti i jazykovej čistoty.

(3) Nové obce vzniknuté zlúčením ponesú spravidla názov jednej zo zlučovaných obcí, príp. jednej z jej osád.

(4) V obciach, kde splynú osady zastavaním v jeden celok, použijú sa názvy osád ako názvy miestnych častí.

Časť II

Označovanie ulíc a ostatných verejných priestranstiev

§ 4

(1) V mestách (väčších obciach) majú všetky ulice a ostatné verejné priestranstvá svoj názov.

(2) O označovaní ulíc a ostatných verejných priestranstiev (námestí, nábreží, mostov, sadov a pod.) rozhoduje mestský (miestny) národný výbor.

(3) Ak sa ulica alebo iné verejné priestranstvo má pomenovať alebo premenovať podľa mena vynikajúcej osobnosti domáceho alebo zahraničného verejného života, treba k tomu vyžiadať stanovisko Ústredného úradu pre veci národných výborov.

(4) Ulice alebo iné verejné priestranstvá sa zásadne nepomenúvajú podľa mien vynikajúcich osobností domáceho alebo zahraničného verejného života, ktoré dosiaľ žijú.

§ 5

(1) Označenie ulíc a ostatných verejných priestranstiev vykonáva mestský (miestny) národný výbor na vlastný náklad.

(2) Každý vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je povinný dovoliť pripevnenie tabuliek s označením ulice alebo iného verejného priestranstva. Nikto ich nesmie zakryť, poškodiť alebo odstrániť. To platí taktiež o smerových tabuľkách, umiestnených mestským (miestnym) národným výborom na budovách (priechodoch).

Časť III

Číslovanie domov

§ 6

(1) Všetky budovy určené na trvalé obývanie musia mať popisné číslo. Popisné číslo musia mať taktiež továrne, administratívne, obchodné a podobné budovy trvalého rázu, i keď nie sú trvale obývané. O tom, či je budova určená na trvalé obývanie alebo či ide o budovu trvalého rázu, rozhoduje stavebný úrad.

(2) Vedľajšie budovy sa neoznačujú osobitnými popisnými číslami, ale patria k popisnému číslu hlavnej budovy.

(3) Stavby, ktoré slúžia na dočasné alebo občasné bývanie, musia sa označiť poradovým evidenčným číslom.

§ 7

(1) Na číslovanie popisnými číslami sa používajú arabské číslice (nie však zlomky) bez akýchkoľvek dodatkov (napr. bez písmien).

(2) V mestách alebo väčších obciach môžu mať budovy každej ulice alebo každého iného verejného priestranstva pre uľahčenie orientácie tiež čísla orientačné.

(3) Tabuľky s číslami popisnými a s číslami orientačnými sa umiestňujú pri vchode tak, aby boli viditeľné z verejnej komunikácie.

§ 8

(1) O číslovaní budov rozhoduje miestny (mestský) národný výbor.

(2) Číslovanie budov v obci sa vykonáva spravidla samostatne za každú osadu, ktorá je časťou obce.

(3) Očíslovanie vykonané podľa predchádzajúcich predpisov zostáva i naďalej v platnosti. Prečíslovanie budov sa vykonáva len výnimočne, ak sú pre to vážne dôvody.

§ 9

Náklady na číslovanie budov a jeho udržiavanie uhradzujú vlastníci (užívatelia) budov. Najmä sú povinní obstarať si na svoj náklad predpísané tabuľky a udržiavať ich v riadnom stave.


Časť IV

Záverečné ustanovenie

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vedúci:

Jakeš v. r.