Nariadenie vlády č. 102/1961 Zb.Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva

Čiastka 48/1961
Platnosť od 29.09.1961 do31.12.1967
Účinnosť od 29.09.1961 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.

OBSAH

102

VLÁDNE NARIADENIE

z 15. septembra 1961

o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 45 ods. 1 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:


§ 1

Úlohy patriace podľa predpisov o využití nerastného bohatstva krajským národným výborom*) prenášajú sa na okresné národné výbory, pri ktorých sú pre splnenie týchto úloh vytvorené potrebné predpoklady. O tom, či sú na okresnom národnom výbore vytvorené tieto predpoklady, rozhoduje krajský národný výbor; pred rozhodnutím vyžiada si vyjadrenie obvodného banského úradu.

§ 2

Krajské národné výbory plnia úlohy ústredného hospodárskeho orgánu podľa predpisov o využití nerastného bohatstva v ťažobných podnikoch riadených národnými výbormi.**)

§ 3

Nedotknutá zostáva pôsobnosť krajských národných výborov pri dozore na geologickú službu na ložiskách dobývaných organizáciami národných výborov, na vyhodnocovanie týchto ložísk a na riadne hospodárenie ložiskovými surovinami.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 14, § 21 ods. 4, § 34 ods. 2 a 3, § 52 ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).

**) § 13, § 14 ods. 1, § 16 ods. 2, § 21 ods. 2 až 4, §§ 22, 24, § 34 ods. 3, § 37 ods. 2, § 41 ods. 2, § 42 ods. 2 a 3, § 43 ods. 5 banského zákona.