Vyhláška č. 149/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení.

(v znení č. 2/1986 Zb., 96/1991 Zb.)

Čiastka 70/1961
Platnosť od 27.12.1961 do31.05.1992
Účinnosť od 01.04.1991 do31.05.1992
Zrušený 277/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Vyhláška č. 149/1961 Zb. je s platnosťou pre Českú republiku zrušená od 15. apríla 1992.

149

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 12. decembra 1961

o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety:


Prvý oddiel

Nákup, zadávanie a predaj diel výtvarných umení

§ 1

(1) Originály diel výtvarných umení (obrazy, sochy, grafiku, diela úžitkového umenia), ako aj tzv. autorské kópie týchto diel v rozsahu vykonávacích predpisov k zákonu o dani z obratu *) (ďalej len „diela výtvarných umení“) môžu predávať, pokiaľ nie je určené inak:

a) autori týchto diel alebo ich dedičia;

b) Český fond výtvarných umení, na Slovensku Slovenský fond výtvarných umení a ich podniky a krajské zložky (ďalej len „fondy");

c) národné podniky, podniky štátneho obchodu, podniky miestneho priemyslu a komunálneho hospodárstva, ľudové spotrebné družstvá a iné socialistické organizácie, oprávnené na nákup a predaj diel výtvarných umení;

d) majitelia týchto diel, pokiaľ ich predaj nevykonávajú po živnostensky.

(2) Plošné a plastické rozmnoženiny diel výtvarných umení môžu vydávať len oprávnení vydavatelia a predávať len osoby, ktoré majú oprávnenie na rozširovanie týchto rozmnoženín.

(3) Socialistické organizácie zaoberajúce sa nákupom a predajom diel výtvarných umení - s výnimkou špeciálnych predajní štátnej distribučnej siete obchodu s klenotami, hodinami a starožitnosťami - môžu predávať alebo prijímať do komisie len tie diela výtvarných umení žijúcich autorov, s výnimkou architektonických diel, ktoré im dodajú fondy.

§ 2

(1) Ústredné úrady a orgány, národné výbory, podniky, ľudové družstvá, ostatné rozpočtové, hospodárske, spoločenské a iné socialistické organizácie (ďalej len „organizácie") môžu nakupovať diela výtvarných umení žijúcich autorov, s výnimkou architektonických diel, pre vlastnú potrebu, pokiaľ inými predpismi nie je nákup obmedzený - výhradne od fondov, a s výnimkou zadávania návrhov na diela úžitkového umenia (§ 4 a § 5) len ich prostredníctvom zadávať vytvorenie takýchto diel**); diela výtvarných umení nežijúcich autorov môžu nakupovať len prostredníctvom predajní štátnej distribučnej siete obchodu s klenotami, hodinami a starožitnosťami, a to po predchádzajúcom posúdení galérie, v obvode pôsobnosti ktorej sa dielo nachádza.

(2) S ohľadom na potrebu ustavičného zvyšovania kultúry prostredia organizácie plánujú v rámci svojich bežných plánov a rozpočtov ročné i perspektívne plány prostriedkov na nákup diel výtvarných umení a určujú spôsob ich použitia a umiestnenia.***)

(3) Plánovanie, výber a nákup diel výtvarných umení prerokúvajú a vykonávajú organizácie v súčinnosti so svojimi základnými organizáciami KSČ, ROH, príp. ČSM.

(4) Po schválení plánov a rozpočtov oznámia organizácie svoje požiadavky podľa odseku 2 na diela výtvarných umení žijúcich autorov, a to tak na hotové diela, ako aj na diela, ktoré majú byť vytvorené, príslušnému krajskému sekretariátu fondu. Ústrediu fondov v Prahe alebo v Bratislave oznámi organizácia svoje požiadavky, pokiaľ ide o kraj Stredočeský alebo Západoslovenský, ako aj vždy, ak ide o dielo širšieho spoločenského dosahu*) vyžadujúceho si väčšie finančné náklady. Zároveň oznámia pre informáciu sumu, ktorú plánujú na nákup týchto diel.

(5) Fondy evidujú závažné diela výtvarných umení vzniknuté z iniciatívy umelcov, zabezpečujú nákup, zadávanie a vytvorenie nových výtvarných diel, poskytujú umelcom informácie o požiadavkách organizácií a sústreďujú podľa týchto požiadaviek v pravidelných dohodnutých termínoch v krajských, prípadne i v okresných mestách diela výtvarných umení, ktoré boli schválené umeleckými komisiami fondov alebo odbornými posudzovateľmi a odporúčané pre spoločenské uplatnenie. V spolupráci s kompetentnými orgánmi Sväzu čs. výtvarných umelcov a Sväzu architektov ČSSR poskytujú fondy organizáciám konzultácie a poradenskú službu.

(6) Pri nákupe a zadávaní diel výtvarných umení musia organizácie dodržiavať zásadu najvyššej hospodárnosti. Nákup sa nesmie vykonávať na úkor plánovaných úloh investičnej výstavby a na úkor starostlivosti o základné fondy. U štátnych organizácií sa náklady na tieto akcie uhradzujú z prostriedkov na decentralizované investície.**) Národné výbory môžu pre nákup diel výtvarných umení využiť aj prostriedky zo svojich doplnkových rozpočtov.***)

(7) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia aj v prípadoch, keď organizácia si vyberie originály diel výtvarných umení priamo v ateliéroch umelcov alebo na ich výstavách.

(8) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov - s výnimkou odsekov 3 a 6 - sa nevzťahujú na Ministerstvo školstva a kultúry, Slovenskú národnú radu - odbor pre školstvo a kultúru, na Národnú galériu, Slovenskú národnú galériu a na ich pobočky, na galérie a iné verejné zbierky diel výtvarných umení riadené národnými výbormi†) a na Umeleckopriemyselné múzeum; nákupy diel výtvarných umení v týchto organizáciách robia nákupné komisie vymenované Ministerstvom školstva a kultúry (na Slovensku Slovenskou národnou radou - odborom pre školstvo a kultúru) alebo príslušnými národnými výbormi.

§ 3

(1) Predaj diel výtvarných umení autormi, ich rodinnými príslušníkmi alebo dedičmi nesmie sa vykonávať formou podomového obchodu alebo súkromnej agentáže alebo iným nedôstojným spôsobom, a to ani v spojitosti s usporiadaním výstavy.

(2) Obchodná činnosť tzv. výtvarných kolektívov, rozvíjaná či už členmi týchto kolektívov alebo prostredníctvom ich obchodných zástupcov a iných súkromných sprostredkovateľov je neprípustná.

Druhý oddiel

Zadávanie návrhov na diela úžitkového umenia

§ 4

(1) Návrhy na riešenie výtvarných úloh spojených s výstavami a veľtrhmi - s výnimkou projektových prác - ďalej s výtvarnou náborovou a propagačnou činnosťou, návrhy na diela úžitkovej grafiky (plagáty, obaly, etikety, tzv. pútače a pod.) a knižné ilustrácie nemusia organizácie zadávať prostredníctvom fondov, pokiaľ:

a) na ich posúdenie sú pri organizáciách zriadené v súčinnosti so Sväzom čs. výtvarných umelcov umelecké komisie (§ 6 -9),

b) pri nakladateľstvách a podnikoch knižného obchodu sú edičné rady alebo schvaľovacie komisie doplnené v súčinnosti so Sväzom čs. výtvarných umelcov o jeho členov,

c) sú vytvárané pre vnútornú potrebu organizácií ich vlastnými odborne kvalifikovanými pracovníkmi.

(2) Objednávateľ môže zadať návrh len písomnou zmluvou, ktorá konkrétne vymedzuje zadanú úlohu. Nesmie nikdy rámcove zahŕňať úlohy určené len podľa druhu.

§ 5

(1) Organizácie zaoberajúce sa hromadnou výrobou rozmnožením diel úžitkového umenia (skla, keramiky, porcelánu, šatového a dekoračného textilu, odevníctva, bytového textilu, kobercov, výrobkov z kože a módnych doplnkov, nábytku a výrobkov z dreva, osvetľovacích telies, strojov, nástrojov, úžitkového spotrebného tovaru z kovu alebo umelých a nových hmôt, hračiek, spomienkových a darčekových predmetov, šperkov, bižutérie, kalendárov, albumov a inej papierovej konfekcie a pod.) môžu zadávať návrhy na tieto diela a rozmnožovať ich podľa dodaného návrhu externých výtvarníkov alebo i vlastných pracovníkov bez prostredníctva fondov vtedy, keď návrhy (modely, prototypy) schváli umelecká komisia.

(2) Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.

Tretí oddiel

Umelecké komisie a odborní posudzovatelia

§ 6

(1) Vysoké ideové a umelecké kritériá hodnotenia pri nákupe, predaji a zadávaní diel výtvarných umení, určených pre spoločenské uplatnenie na všetkých úsekoch hospodárskeho a kultúrneho života alebo na reprodukciu vo výrobe, zabezpečujú umelecké komisie.

(2) Umelecká komisia zriadená pri jednej organizácii môže byť činná i pre inú organizáciu.

(3) Umelecké komisie sú zložené zo zástupcov organizácií, pri ktorých sú zriadené*)
alebo pre ktorú sú činné, zo zástupcov Sväzu čs. výtvarných umelcov, príp. podľa povahy úloh aj zo zástupcov Sväzu architektov ČSSR (ďalej len „Sväzy") a iných umeleckých inštitúcií, a ďalej zo zástupcov príslušných orgánov KSČ, ROH, príp. ČSM.

(4) Umelecké komisie ako posudkové a poradné orgány organizácií môže v súčinnosti so Sväzmi zriadiť a ich členov vymenovať spravidla na jeden rok, prípadne na čas trvania úlohy komisie na návrh organizácií uvedených v odseku 3 a príslušných orgánov KSČ, ROH, príp. ČSM:

a) príslušný ústredný úrad u umeleckých komisií pri ústredných organizáciách a orgánoch,

b) príslušný národný výbor u umeleckých komisií pri národných výboroch, u umeleckých komisií pri organizáciách v pôsobnosti národných výborov ten národný výbor, ktorý riadi organizáciu,

c) u umeleckých komisií vo výrobných odboroch vedúci organizácie, pri ktorej komisia pracuje.

(5) Počet členov umeleckých komisií určí podľa povahy úloh organizácia, ktorá vymenúva členov (ods. 4); pre zabezpečenie odbornosti komisie majú zástupcovia Sväzov tvoriť polovicu členov komisie. Komisia môže mať aj potrebný počet náhradníkov.

(6) Predsedu umeleckej komisie volí komisia spravidla zo zástupcov Sväzu. Komisia si volí aj podpredsedu.

§ 7

(1) Úlohou umeleckých komisií je podávať organizáciám, pri ktorých sú zriadené alebo pre ktoré sú činné, objektívne hodnotenie ideovej a umeleckej úrovne predkladaných diel výtvarných umení, posudzovať primeranosť honorára požadovaného za tieto diela a povahu diela pre účely zdanenia. Umelecké komisie podávajú týmto organizáciám aj iniciatívne návrhy a podnety.

(2) Pri výtvarných dielach, ktorých konečnú realizáciu a technické práce vykonáva výrobný alebo remeselný podnik (monumentálne plastiky, reliéfy, mozaiky, vitráže, diela úžitkového umenia a pod.), sledujú umelecké komisie postup prác až do konečnej realizácie a umiestnenia diela a vyjadrujú sa ku konečnej fakturácii. Zmluvne zabezpečená povinnosť dozoru autora diela nie je týmto ustanovením dotknutá.

(3) Umelecké komisie zodpovedajú za svoju činnosť organizácii, ktorá ich zriadila. Členovia komisií zodpovedajú za svoju činnosť v komisii organizácii, ktorá ich navrhla za členov komisie. Ak sa člen komisie z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť aktívne konania komisie dlhšie ako dva mesiace alebo ak neplní iné povinnosti člena komisie, navrhne príslušná organizácia iného zástupcu.

(4) Členom umeleckých komisií, pokiaľ sú zástupcami autorských sväzov, patrí za ich prácu v komisii odmena podľa platných predpisov**); odmena im neprislúcha, ak členstvo v komisii vyplýva z ich pracovného pomeru. Členovia komisie sú uvoľňovaní pre prácu v komisii vo všeobecnom záujme bez ujmy svojho pracovného zárobku; poskytuje sa im platené pracovné voľno v rozsahu nevyhnutnom pre výkon funkcie a v súlade s vlastnými pracovnými úlohami vyplývajúcimi z pracovného pomeru. Cestovné a diéty sa členom komisie poskytujú podľa príslušných predpisov o náhrade cestovných a iných výdavkov.***)

§ 8

(1) Umelecká komisia je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedov.

(2) Na rokovanie komisie môže predseda prizvať ďalších expertov a odborných pracovníkov, ktorí majú poradný hlas. Rokovania komisie sa môže zúčastniť i zástupca príslušného nadriadeného orgánu.

(3) Zápisnicu o rokovaní umeleckej komisie podpisujú všetci prítomní členovia komisie. Zo zápisnice musí byť zrejmý jasný a odôvodnený záver o ideovej a umeleckej úrovni posudzovaného diela, o primeranosti honorára, prípadne o jeho navrhovanej úprave a spôsobe zdanenia, rokovanie i čas, po ktorý komisia zasadala. Zápisnice o rokovaní komisie s príslušnou dokumentáciou musia byť vedené prehľadne a riadne archívované. Pri monumentálnej tvorbe pripojujú sa k faktúre pre objednávateľa príslušné výpisy zo zápisnice o rokovaní komisie.

(4) Potrebné administratívne práce pre umelecké komisie zabezpečuje organizácia alebo inštitúcia, pri ktorej je komisia zriadená; znáša tiež náklady na činnosť tejto komisie. Ak je umelecká komisia činná i pre inú organizáciu alebo inštitúciu v takom rozsahu, že pravidelnosťou alebo počtom, prípadne povahou úloh vznikajú organizácii, ktorá zriadila komisiu, vyššie náklady (administratívne, vyššie cestovné, porotné a pod.), znáša organizácia, pre ktorú je komisia tiež činná, pomernú časť týchto nákladov, a to podľa vyučtovania alebo dohodnutým paušálom; toto ustanovenie sa netýka nákladov fondov, ktoré vznikajú z činnosti uvedenej v § 2 ods. 5.

§ 9

(1) Umeleckými komisiami sa rozumejú komisie zriadené v zmysle § 2 ods. 5,§ 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 tejto vyhlášky, výtvarné rady v podnikoch, závodoch a iných inštitúciách, nákupné komisie umeleckých inštitúcií, súťažné poroty a podobné komisie posudzujúce diela výtvarných umení, určené pre účely podľa § 6 ods. 1, a zloženie a úlohy ktorých zodpovedajú ustanoveniam tejto vyhlášky. Pokiaľ komisie plnia účel určený v § 6 ods. 1, môžu špeciálne predpisy*) určiť úlohy a zloženie týchto komisií odchylne od ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Pokiaľ pri organizáciách pôsobia iné podobné komisie, nemusia sa pretvárať na umelecké komisie podľa tejto vyhlášky, pokiaľ organizácia pri nákupe, predaji a zadávaní diel výtvarných umení použije umelecké komisie pri fondoch.

§ 9a

(1) Vo vzťahu k Slovenskému fondu výtvarných umení úlohu umeleckých komisií plnia v oblastiach a prípadoch určených ministerstvom odborní posudzovatelia zapísaní v zozname vedenom na ministerstve. Odbornými posudzovateľmi môžu byť československí štátni občania s potrebnými odbornými znalosťami a osobnými vlastnosťami, ktoré dávajú predpoklad na to, že budú tieto úlohy riadne vykonávať. Ministerstvo môže tiež ustanoviť využitie odborných posudzovateľov pri hodnotení súborných a spojených diel určených na spoločenské uplatnenie.

(2) Odborní posudzovatelia plnia svoje úlohy v rozsahu ustanovenia § 7 ods. 1 a 2; posudky podávajú písomne.

(3) Dielo výtvarného umenia posudzujú najmenej dvaja odborní posudzovatelia; svoju činnosť vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Štvrtý oddiel

Nákup a predaj prác ľudovej výtvarnej tvorivosti

§ 10

(1) Organizácie nesmú nakupovať práce ľudovej výtvarnej tvorivosti (obrazy, kresby, grafiku, sochy, dekoratívne úžitkové predmety a pod. zhotovené z textilu, dreva, kože, prútia, kovov, skla a iných materiálov), či už sú výsledkom činnosti jednotlivcov alebo členov výtvarných krúžkov pri závodných kluboch, osvetových besedách, osvetových zariadeniach ozbrojených síl a pod. alebo vznikli v krúžkoch neorganizovaných pracovníkov ľudovej tvorivosti (ďalej len „práce ľudovej výtvarnej tvorivosti"), ani zadávať týmto osobám návrhy diel úžitkového umenia (priemyselného výtvarníctva).

(2) Ustanovenie § 2 ods. 8 platí obdobne.

§ 11

(1) Práce ľudovej výtvarnej tvorivosti nesmú sa predávať

a) organizáciami,

b) na výstavách ľudovej výtvarnej tvorivosti,

c) prostredníctvom obchodných zástupcov alebo iných súkromných sprostredkovateľov.

(2) Ministerstvo školstva a kultúry (Slovenská národná rada - odbor pre školstvo a kultúru) môže povoliť výnimku z ustanovenia odseku 1 písm. b) s tým, že organizácia môže uskutočniť nákup len prostredníctvom fondov, príp. prostredníctvom umeleckých komisií zriadených Ministerstvom školstva a kultúry (Slovenskou národnou radou - odborom pre školstvo a kultúru).

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na predmety ľudovej umeleckej výroby (§ 7 zákona č. 56/1957 Zb. o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe, § 5 zákona SNR č. 4/1958 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách) dodávané na predaj ľudovými družstvami a Ústrediami ľudovej umeleckej výroby.

(4) Pre závodné kluby platia smernice Ústrednej rady odborov pre činnosť súborov a krúžkov ľudovej umeleckej tvorivosti v kultúrnych zariadeniach Revolučného odborového hnutia a v závodoch.

Šiesty oddiel

Rozmnožovanie, vystavovanie a iné rozširovanie portrétov ústavných činiteľov a iných významných osobností a štátnych symbolov

§ 17

(1) Akékoľvek plošné i plastické diela spodobňujúce prezidenta republiky, členov vlády, ostatných ústavných činiteľov a iné významné osobnosti politického a kultúrneho života, domáce i zahraničné, súčasné i historické, či už v odbore maliarstva, sochárstva, grafiky alebo v iných technikách a materiáloch, ako aj fotografie (ďalej len „portréty") možno rozmnožovať za účelom ich rozširovania len so súhlasom Komisie pre spodobňovanie ústavných činiteľov a iných významných osobností zriadenej pri Ministerstve školstva a kultúry, na Slovensku pri Slovenskej národnej rade - odbore pre školstvo a kultúru. Ak bol portrét schválený touto komisiou, odpadá jeho ďalšie schvaľovanie v závode, kde má byť rozmnožovaný.

(2) O schválenie portrétu podľa odseku 1 žiada so súčasným predložením originálu autor alebo jeho dedičia, a ak nie sú, vydavateľ. Schválený originál musí byť zreteľne označený pečiatkou komisie. Rozmnožovatelia a rozširovatelia portrétov spoluzodpovedajú za to, že portrét bol schválený.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia i pre prototypy grafického a plastického vyjadrenia štátneho znaku, pre rozmnožovanie a iné rozširovanie, najmä pre hromadnú výrobu štátneho znaku, štátnych vlajok (zástav), červených zástav, vlajok a zástav bratských štátov, ako aj látok určených pre výrobu vlajok a zástav, ďalej pre hromadnú výrobu predmetov majúcich štátny znak (pečiatky, pečate, súčiastky výstroja rovnošiat a pod., príp. raznice pre výrobu týchto predmetov).

§ 18

(1) Portréty a štátne znaky určené pre pamätníky, pomníky a pamätné tabule a pod. schvaľuje Ideová rada pre starostlivosť o pamätníky, pomníky a pamätné tabule, zriadená pri Ministerstve školstva a kultúry, na Slovensku pri Slovenskej národnej rade - odbore pre školstvo a kultúru.

(2) Konanie sa začína z podnetu investora, prípadne i bez tohto podnetu.

(3) Príslušné národné výbory dozerajú priamo alebo prostredníctvom svojich orgánov na výtvarnú a spodobňujúcu úroveň individuálne vytvorených plošných i plastických portrétov vystavovaných alebo ináč zverejňovaných.

Siedmy oddiel

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 19

(1) Na zachovávanie ustanovení tejto vyhlášky dozerajú predovšetkým príslušné národné výbory; ak sa porušujú, robia potrebné opatrenia.

(2) Sväzy sú povinné poskytnúť orgánom národných výborov odbornú pomoc, ak o ňu požiadajú.

§ 20

Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje Ministerstvo školstva a kultúry v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi.


§ 21

Zrušuje sa vyhláška č. 91/1958 Ú. l. (Ú. v.) o nákupe, predaji a vystavovaní diel výtvarných umení a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, o zadávaní návrhov v odboroch užitého umenia a o rozmnožovaní, vystavovaní a inom rozširovaní portrétov ústavných činiteľov a iných významných osobností v znení vládnej vyhlášky č. 43/1960 Zb.

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

) Samostatné mestské obrazárne, obrazárne pri múzeách a pod.

*) Úprava ministra financií z 23. októbra 1957 č. 152/73500/57 (vyhláška ministra financií č. 204/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vydaní vykonávacích predpisov pre odbor dane z obratu a dane z výkonu) a smernice Ministerstva financií z 18. januára 1958 o zdaňovaní príjmov z činnosti v odbore užitého umenia vyhlásené v čiastke 5 Ú. l. (Ú. v.) z roku 1958.

**) Vládna vyhláška č. 43/1960 Zb. o vykonávaní projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie zostáva nedotknutá.

***) Napr. do spoločenských a verejných interiérov, do pracovných prostredí, do interiérov výrobných, nemocničných, liečebných, telocvičných a rekreačných objektov, do nemocníc, sanatórií, na štadióny, do ubytovacích podnikov, na priestranstvá komplexu budov v sídlisku, závode a pod., ako súčasť architektúry, ako odmeny a ceny v rozličných súťažiach a pod.

*) Exteriérové výtvarné diela v priemyselných, kultúrnych, kúpeľných a športových centrách a pod., výtvarné riešenie objektov reprezentatívneho charakteru, väčších divadiel, verejných objektov na železničných uzloch a pod.

**) Tieto prostriedky nevyužité do konca roku prechádzajú do budúceho roku (§ 10 ods. 4 vyhlášky č. 64/1958 Ú. l. - Ú. v.).

***) Spôsob finančného zabezpečenia plánu potreby diel výtvarných umení je uvedený v časti I Smerníc pre zostavovanie návrhu štátneho rozpočtu a finančných plánov.

*) Netýka sa umeleckých komisií pri fondoch a nákupných komisií pri galériách, príp. pri múzeách.

**) Smernice Ministerstva financií zo 6. septembra 1954 č. 163/114 529/54, por. č. 240/1954 Sb. instr. (na Slovensku por. č. 294/54 Zb. inštr.) o odmeňovaní odborných posudkov a úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 14. júla 1959, č. 31 373/59 -E I/2 o odmeňovaní členov hodnotiteľských komisií.

***) Vyhláška Ministerstva financií č. 480/1950 Ú.l. (č. 476/1950 Ú.v.) v znení vyhlášky č. 72/1952 Ú.l. (č. 101/1952 Ú.v.) a predpisov vydaných na jej vykonanie.

*) Napr. vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 154/1959 Ú. l. (Ú. v.) o súťažnom poriadku pre súťaže na konceptné projektové riešenia.