43

VYHLÁŠKA

ministra národnej obrany a ministra vnútra

z 25. apríla 1961

o náhrade za ubytovanie ozbrojených síl

Minister národnej obrany a minister vnútra ustanovujú v dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 4 vládneho nariadenia č. 41/1961 Zb. o ubytovaní ozbrojených síl tieto sadzby náhrad za ubytovanie:


§ 1

Náhrada za ubytovanie v obytných miestnostiach

V miestach s počtom obyvateľovZa obytné miestnosti*)
so zariadením, vykurovaním, osvetlením a upratovanímbez osvetleniabez vykurovaniabez osvetlenia a bez vykurovania
denne Kčs
25 000 a viac4,804,303,603,30
menej ako 25 0003,603,302,402,10

§ 2

Náhrada za ubytovanie v iných miestnostiach

Za ubytovanie osoby a deň v halieroch
V miestach s počtom obyvateľovs osvetlením, vykurovaním a slamou na spanie*)bez osvetleniabez vykurovaniabez slamy na spanie (lôžka)bez osvetlenia, vykurovania, slamy na spanie (lôžka)
25 000 a viac2018161610
menej ako 25 000161412126

§ 3

Náhrada za poskytnutie iných priestorov (kancelárií, učební, skladíšť a i.)

Za iné priestory (kancelárie, učebne, skladištia a i.) za miestnosť a deň v Kčs
V miestach s počtom obyvateľovso zariadením, osvetlením a vykurovanímbez osvetleniabez vykurovaniabez osvetlenia a bez vykurovania
25 000 a viac3,202,802,-1,60
menej ako 25 0002,802,401,601,20

Sadzby sa platia za miestnosti o plošnej výmere do 60 m2; ak je miestnosť väčšia ako 60 m2, platia sa uvedené sadzby aj za každých ďalších 60 m2 plochy, pričom sa zvyšok plochy o výmere nad 30 m2 počíta ako celých 60 m2.

§ 4

Náhrada za umiestnenie bojovej techniky a dopravných prostriedkov

a) za umiestnenie bojovej techniky v kôlňach, remízach, prístreškoch a pod. sa platí za vozidlo a deň 1,50 Kčs,

b) za garážovanie automobilov v garážach riadne vybudovaných a vybavených potrebným príslušenstvom sa platí za deň a oddelenie (box) 7,-Kčs,

c) za umiestnenie automobilov v spoločnej, riadne vybudovanej a vybavenej garáži sa platí za motorové vozidlo a deň 5,- Kčs.

§ 5

Náhrada za ustajnenie zvierat

Za ustajnenie 1 koňa (iného zvieraťa) za deň v halieroch
so stajňovým náradím, osvetlením a stelivovou slamoubez osvetleniabez stelivovej slamybez osvetlenia a stelivovej slamy
28261614

§ 6

Za spotrebovanú pitnú alebo úžitkovú vodu sa platí náhrada podľa platných predpisov o dodávke vody z verejnej siete.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister vnútra:

Barák v. r.

Minister národnej obrany:

armádny generál Lomský v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ak v obytnej miestnosti je ubytovaných viac osôb ako jedna, za každú ďalšiu osobu sa pripláca 50% sadzby uvedenej v tabuľke v poslednom stĺpci (bez osvetlenia a bez vykurovania).

*) Osvetlenie dodá držiteľ objektu podľa potreby; miestnosti sa vykurujú na 16 - 18 stupňov C.