Nariadenie vlády č. 108/1961 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe

(v znení č. 5/1966 Zb.)

Čiastka 51/1961
Platnosť od 05.10.1961 do29.09.1974
Účinnosť od 01.02.1966 do29.09.1974

OBSAH

108

VLÁDNE NARIADENIE

z 15. septembra 1961

o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 a podľa § 25 ods. 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

(1) Zriaďuje sa vysoká škola s názvom „Univerzita 17. novembra v Prahe“.

(2) Univerzita 17. novembra v Prahe sa delí na

a) Fakultu jazykovej a odbornej prípravy,

b) zrušené od 1. 2. 1966,

c) Fakultu spoločenskovednú.

O čase začatia výučby na jednotlivých fakultách rozhodne minister školstva a kultúry.

§ 2

Univerzita 17. novembra v Prahe najmä:

a) poskytuje zahraničným študentom v odboroch určených ministrom školstva a kultúry vysokoškolské vzdelanie,

b) poskytuje v odboroch určených ministrom školstva a kultúry vysokoškolské vzdelanie československým študentom,

c) pripravuje zahraničných študentov na štúdium na iných vysokých školách v ČSSR a zabezpečuje podmienky pre to, aby zahraniční študenti mohli nadobudnúť vysokoškolské vzdelanie na týchto školách,

d) je metodickým a organizačným strediskom pre výchovu zahraničných študentov,

e) stará sa o prípravu československých expertov pre expertíznu činnosť v zahraničí.

§ 3

Na Univerzite 17. novembra v Prahe pôsobia popri učiteľoch uvedených v § 25 ods. 1 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. aj ďalší učitelia.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1961.


Široký v. r.