93

VLÁDNE NARIADENIE

z 21. augusta 1961

o spotrebiteľských radách

Vláda Československej socialistickej republiky vedená snahou rozšíriť účasť pracujúcich na riadení socialistického obchodu nariaďuje podľa § 45 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:


§ 1

Zriadenie spotrebiteľských rád

(1) Národné výbory majú zabezpečovať na úseku zásobovania obyvateľstva stále lepšie uspokojovanie jeho potrieb a zvýšenie kultúrnosti a úrovne obsluhy. Tieto svoje úlohy môžu plniť len za väčšej a účinnejšej účasti pracujúcich pri riadení vnútorného obchodu najmä priamym pôsobením spotrebiteľov na zlepšenie služieb predajní a závodov verejného stravovania. Za tým účelom si národné výbory zriaďujú ako svoje aktívy spotrebiteľské rady.

(2) Spotrebiteľské rady zriaďujú miestne, mestské a obvodné národné výbory pri predajniach, obchodných domoch a závodoch verejného stravovania (ďalej len „predajne“). Spotrebiteľská rada sa zriaďuje podľa miestnych podmienok pre jednu alebo niekoľko, najviac však 5 predajní. O zriadení spotrebiteľskej rady a jej zložení upovedomí národný výbor vedúceho predajne a riaditeľstvo organizácie.

(3) Okresné národné výbory môžu určiť, že sa spotrebiteľské rady budú zriaďovať i pre prevádzkárne socialistických organizácií poskytujúce služby obyvateľstvu (ako napríklad opravovne predmetov, prevádzkárne vykonávajúce údržbárske práce pre obyvateľstvo, čistiarne a práčovne); pritom im určia ich úlohy.

§ 2

Vymenúvanie a odvolávanie členov spotrebiteľských rád

Členov spotrebiteľských rád vymenúva a odvoláva miestny, mestský alebo obvodný národný výbor z radov zákazníkov predajne. Za člena spotrebiteľskej rady môže byť vymenovaný aj pracovník dodávateľskej alebo výrobnej organizácie a zástupca spoločenských alebo iných organizácií. Členstvo v spotrebiteľskej rade je čestnou funkciou.

§ 3

Zloženie spotrebiteľskej rady

Počet členov spotrebiteľskej rady sa určí podľa veľkosti, významu, prípadne počtu predajní, pre ktoré sa spotrebiteľská rada zriadila. Spotrebiteľská rada sa skladá najmenej z 3 členov. Členovia spotrebiteľskej rady si volia predsedu na čas jedného roku.

§ 4

Činnosť spotrebiteľskej rady

(1) Spotrebiteľská rada podáva návrhy a námety, radou a pomocou pôsobí na rozvoj úrovne služieb predajne, pre ktorú bola zriadená.

(2) Za týmto účelom jej členovia sledujú prácu predajne, najmä

a) či zásobovanie tovarom je dostatočné a plynulé, a upozorňujú vedúcich predajní, prípadne dodávateľov na druhy tovarov, ktorými predajňa nie je zásobovaná, napriek tomu, že spotrebitelia prejavujú o ne záujem;

b) ako dodávatelia plnia objednávky predajní a rozvážkové plány, či sú dostatočné objednávky predajní a či rozvážkové plány sú vyhovujúce z miestneho hľadiska;

c) ako sa vykonáva prebierka tovaru a reklamácia nekvalitného tovaru;

d) ako sa dodržuje hygiena v predajni i u jej pracovníkov;

e) či obsluhujúci personál dodržiava zásady poctivosti a zdvorilosti voči spotrebiteľom a či sa riadne a včas vybavujú pripomienky a sťažnosti z knihy prianí a sťažností;

f) ako sa dodržiava čas predaja a či vzhľad predajne je vyhovujúci;

g) či výkladné skrine sú vhodne upravené a vo večerných hodinách riadne osvetlené;

h) ako je predajňa zabezpečená proti škodám.

(3) Členovia spotrebiteľskej rady pomáhajú odstraňovať nedostatky; svoje poznatky a návrhy predkladajú spotrebiteľskej rade na prerokovanie.

(4) Spotrebiteľská rada sa vyjadruje k návrhom na povolenie výnimiek z času predaja a k návrhom na prechodné uzavretie predajní.

(5) Spotrebiteľská rada plní svoje úlohy v úzkej súčinnosti s poslancami národných výborov a s ostatnými pracujúcimi, najmä si od nich vyžaduje námety na zlepšenie práce predajní, prípadne na odstránenie nedostatkov a závad, a spolu s vedúcimi predajní informuje ich o vykonaných opatreniach, o práci predajní a o trhových akciách.

§ 5

Rokovanie spotrebiteľskej rady

(1) Spotrebiteľská rada sa schádza spravidla mesačne. Na svoju schôdzu má právo pozývať vedúceho predajne alebo jeho zástupcu, prípadne ďalších pracovníkov predajne. Svoje návrhy a námety spotrebiteľská rada oznamuje riaditeľstvu obchodnej organizácie, prípadne dodávateľskej alebo výrobnej organizácie. Riaditeľstvu dodávateľskej alebo výrobnej organizácie spotrebiteľská rada oznamuje najmä svoje návrhy a námety týkajúce sa technickej úrovne alebo kvality výrobkov. Riaditeľstvá obchodnej, dodávateľskej a výrobnej organizácie sú povinné zaoberať sa týmito návrhmi a námetmi a vybaviť ich najneskoršie do 15 dní. Ak spotrebiteľská rada považuje vybavenie návrhu za nedostatočné, obráti sa na národný výbor, ktorý ju zriadil.

(2) Spotrebiteľská rada navrhuje miestnemu národnému výboru usporadúvanie pohovorov so spotrebiteľmi, prípadne sama organizuje usporadúvanie týchto pohovorov, navrhuje obchodným organizáciám usporadúvanie výstaviek tovaru, výrobným organizáciám predvádzanie tovaru a pod.

§ 6

Práva a povinnosti členov spotrebiteľskej rady

Členovia spotrebiteľskej rady sú oprávnení pri návšteve predajní vyžadovať od ich pracovníkov potrebné vysvetlenia. Pri vstupe do predajných miestností sú členovia spotrebiteľskej rady povinní dbať na základné predpisy pre prácu predajní (základné predpisy pre prácu závodov verejného stravovania), zdravotné predpisy a príkazy uložené obchodným pracovníkom vedením podniku.

§ 7

Povinnosti pracovníkov obchodných, dodávateľských a výrobných organizácií

Pracovníci predajne sú povinní na pozvanie sa zúčastniť na schôdzach spotrebiteľskej rady, umožniť členovi spotrebiteľskej rady sledovať prácu predajne a poskytovať mu potrebné vysvetlenia. Riaditelia obchodných organizácií, riaditelia organizácií, ktoré do predajne dodávajú tovar a riaditelia výrobných organizácií sú povinní preskúmať návrhy a námety spotrebiteľskej rady a najneskoršie do 15 dní oznámiť spotrebiteľskej rade, či sa jej návrhy uskutočnia, prípadne ktoré dôvody tomu bránia.

§ 8

Aktívy členov spotrebiteľských rád

Národné výbory pomáhajú spotrebiteľským radám v ich činnosti. Organizujú školenia členov spotrebiteľských rád a podľa potreby zvolávajú aktívy ich členov v mieste, okrese alebo v kraji. Na týchto aktívoch sa vymieňajú skúsenosti spotrebiteľských rád, hodnotia výsledky ich práce, vyhlasujú najlepšie spotrebiteľské rady a pod.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na predajne a prevádzkárne ľudových spotrebných družstiev.

§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.