Vyhláška č. 112/1961 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív

Čiastka 53/1961
Platnosť od 14.10.1961 do30.09.1967
Účinnosť od 15.10.1961 do30.09.1967
Zrušený 92/1967 Zb.

112

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

zo 4. októbra 1961

o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív

Štátna plánovacia komisia v dohode s Ministerstvom palív a energetiky, s Ministerstvom chemického priemyslu a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi ustanovuje podľa § 1 ods. 2 písm. i) vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie v znení článku I č. 1 vládneho nariadenia č. 2/1961 Zb. (vyhláška č. 5/1961 Zb.) a podľa § 6 zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii:


§ 1

Spotrebičmi tuhých, kvapalných alebo plynných palív, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, sú:

a) tepelné zariadenia pre ústredné vykurovanie (parné a vodné kotly, kalorifery a pod.) a priemyselné kotly, v ktorých sa spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá, ak výkon jednotlivého kúreniska prevyšuje 600 000 kcal/hod.;

b) ostatné zariadenia, v ktorých sa spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá, ak výkon jednotlivého kúreniska prevyšuje pri spotrebičoch tuhých alebo kvapalných palív 300 000 kcal/hod. a pri spotrebičoch plynných palív 50 000 kcal/hod.;

c) zariadenia, v ktorých sa tuhé, kvapalné alebo plynné palivá spracúvajú ako surovina.

§ 2

(1) Pre každý novobudovaný alebo rekonštruovaný spotrebič tuhého, kvapalného alebo plynného paliva, pri ktorom po dokončení výstavby alebo rekonštrukcie bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 1, musí sa určiť palivová základňa.

(2) Určením palivovej základne sa rozumie určenie množstva, druhu a pri tuhých palivách aj akosti (t. j. revíru, triedenia a kalorickej hodnoty) paliva, ktoré sa bude v spotrebiči spaľovať alebo spracúvať.

(3) Palivová základňa sa určí

a) pre spotrebiče, na výstavbu alebo rekonštrukciu ktorých sa vypracúva investičná úloha, pred schválením tejto úlohy,

b) pre ostatné spotrebiče pred ich objednaním.

§ 3

(1) Palivovú základňu určí Štátna plánovacia komisia na návrh kompetentného orgánu (odsek 3), ak

a) ročná spotreba paliva v spotrebičoch, pre ktoré sa má určiť palivová základňa, prevýši pri tuhých palivách v hnedom uhlí a lignite 20 000 ton merného paliva, pri kvapalných palivách 3000 ton merného paliva a pri plynných palivách 7 000 000 m3 svietiplynu alebo koksárenského plynu alebo 2 000 000 m3 zemného plynu, alebo ak

b) v spotrebičoch sa bude spaľovať alebo spracúvať čierne uhlie alebo koks.

(2) V ostatných prípadoch určí palivovú základňu minister palív a energetiky, ak ide o tuhé alebo plynné palivá, alebo minister chemického priemyslu, ak ide o kvapalné palivá, na návrh kompetentného orgánu (odsek 3) a v dohode s ním.

(3) Návrh na určenie palivovej základne podáva minister alebo vedúci ústredného orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí organizácia, v ktorej sa výstavba alebo rekonštrukcia spotrebiča uskutoční, prípadne rada príslušného krajského národného výboru, ak ide o organizáciu v úseku riadenom národnými výbormi, alebo príslušný ústredný zväz družstiev, ak ide o ľudové družstvo alebo inú družstevnú organizáciu.

§ 4

Návrh na určenie palivovej základne musí obsahovať:

a) názov a sídlo (miesto, okres, kraj) organizácie s bližším označením jej prevádzkovej jednotky, v ktorej sa vybudujú alebo rekonštruujú spotrebiče, pre ktoré sa má určiť palivová základňa; predmet a rozsah výroby alebo inej činnosti tejto prevádzkovej jednotky; jej vykladaciu železničnú stanicu; situačný náčrtok jej areálu v mierke 1:1000 s vyznačením vzdialenosti možnej dopravy požadovaného paliva, prípadne možného napojenia na najbližší plynovod;

b) zoznam všetkých spotrebičov tuhých, kvapalných alebo plynných palív, ktoré sú už v prevádzkovej jednotke, s uvedením ich typov a veľkostí i pôvodu, druhu, akosti a celkovej spotreby paliva v nich spaľovaného alebo spracúvaného a s udaním, ktoré z týchto spotrebičov sa budú rekonštruovať alebo nahradzovať novými a ktoré prípadne zostanú zachované ako studená rezerva;

c) zoznam spotrebičov, pre ktoré sa má určiť palivová základňa, s uvedením ich typov a veľkostí, so zdôvodnením ich počtu, s udaním, koľko hodín ročne budú jednotlivé spotrebiče v prevádzke, s označením požadovaného druhu paliva a podrobným prepočtom jeho potreby podľa príslušných technicko-hospodárskych noriem pre každý z týchto spotrebičov a s udaním termínu, kedy sa nový alebo rekonštruovaný spotrebič uvedie do prevádzky;

d) celkovú ročnú spotrebu paliva v spotrebičoch, pre ktoré sa má určiť palivová základňa, a to pri tuhých a kvapalných palivách v tisícoch ton merného paliva, pri plynných palivách v tisícoch m3; ďalej harmonogram spotreby paliva až do doby, keď sa kapacita týchto spotrebičov plne využije; pri kvapalných a plynných palivách okrem toho i rozvedenie potreby paliva na dobu najbližších desať rokov, s udaním požadovanej maximálnej i priemernej hodinovej dodávky v jednotlivých rokoch a ročného využitia hodinového maxima; pri rekonštrukcii doterajších spotrebičov alebo ich nahradení novými spotrebičmi pri všetkých palivách aj zdôvodnenie účelnosti a vyčíslenie efektívnosti navrhovaných zmien (napr. úspory na palivách, investíciách, na počte zamestnancov, na mzdových fondoch, na ročných prevádzkových nákladoch atď.);

e) doterajší spôsob využitia druhotných zdrojov tepla, prípadne energie v prevádzkovej jednotke s uvedením typu týchto zdrojov, ich výkonu, ročného objemu ich výroby a spôsobu ich prevádzky; v súvislosti s navrhovaným určením palivovej základne presné údaje o tom, ako sa v prevádzkovej jednotke zabezpečí maximálne využitie druhotných zdrojov tepla, prípadne energie, s prepočtom technickej a ekonomickej efektívnosti využitia týchto zdrojov a s uvedením spôsobu ich riešenia, ich výkonu, ročného objemu ich výroby a podielu zdrojov takto využitých na celkovom objeme technicky využiteľných druhotných energetických zdrojov.

§ 5

(1) V prípadoch, v ktorých palivovú základňu určila Štátna plánovacia komisia (§ 3 ods. 1), minister palív a energetiky, ak ide o palivá tuhé alebo plynné, alebo minister chemického priemyslu, ak ide o palivá kvapalné,

a) podľa potreby podrobnejšie vymedzí charakteristiku a vlastnosti určeného druhu paliva,

b) v odôvodnených prípadoch na návrh orgánu kompetentného pre podanie návrhu na určenie palivovej základne (§ 3 ods. 3) v medziach daných ustanovením odseku 2 primerane zvýši určené množstvo paliva.

(2) Ak sa má však v takých prípadoch zvýšiť ročná spotreba paliva oproti rozsahu určenému Štátnou plánovacou komisiou tak, že by rozdiel prevýšil hodnoty uvedené v § 3 ods. 1 písm. a), je orgán kompetentný pre podanie návrhu na určenie palivovej základne (§ 3 ods. 3) povinný oznámiť to bezodkladne Štátnej plánovacej komisii a navrhnúť nové určenie palivovej základne.

(3) Na nové určenie palivovej základne podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia §§ 2 až 4.


§ 6

Vyhlášky Štátneho úradu plánovacieho č. 58/1958 Ú. l. (Ú. v.) o palivových základniach spotrebičov tuhých alebo plynných palív a č. 156/1958 Ú. l. (Ú. v.) o palivových základniach spotrebičov výhrevných olejov sa zrušujú.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1961.


Predseda Štátnej plánovacej komisie:

v z. Půček v. r.