Vyhláška č. 139/1961 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962

Čiastka 64/1961
Platnosť od 07.12.1961 do31.03.1962
Účinnosť od 01.12.1961 do31.03.1962

139

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 6. decembra 1961

o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962

Na vykonanie vládneho uznesenia z 29. novembra 1961 č. 1017 hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 190 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

V čase od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962 sa určujú tieto odchýlky z ustanovení základných podmienok dodávky elektriny (vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.) pri dodávke a odbere elektriny vo veľkom:

1. Horná hranica tolerancie pre prekračovanie zmluvne dojednaného množstva elektriny v kWh sa znižuje zo 7 % na 2 %.

2. Dolná hranica tolerancie pre neodoberanie zmluvne dojednaného množstva elektriny sa zvyšuje zo 7 % na 10 %.

3. Ak odberateľ prekročí dojednané mesačné množstvo elektriny v kWh pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť dodávateľovi namiesto penále vo výške 10% priemernej ceny elektriny, t. j. 0,02 Kčs za každú prekročenú kWh, penále vo výške 0,24 Kčs za každú prekročenú kWh; penále za neodobranie zmluvne dojednaného množstva elektriny zostáva nedotknuté.

Čl. II

Úprava uvedená v článku I sa nevzťahuje na dodávky elektriny pre napájanie elektrickej trakcie ČSD a napájanie hromadnej mestskej dopravy, ako aj dodávok pre osobitné zariadenia Ministerstva národnej obrany.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1961; jej účinnosť sa končí 31. marcom 1962.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.