Vyhláška č. 57/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov

Čiastka 25/1961
Platnosť od 26.06.1961 do21.05.1965
Účinnosť od 30.06.1961 do21.05.1965
Zrušený 44/1965 Zb.

OBSAH

57

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútorného obchodu

z 20. júna 1961

o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov

Ministerstvo vnútorného obchodu ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a Ústredným zväzom spotrebných družstiev podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:


§ 1

(1) Aby sa urýchlilo vracanie prázdnych konzervárenských pohárov, v ktorých sa predávajú kompoty, sterilizovaná a nakladaná zelenina, konzervárenské hotové jedlá, mäsové a hydinové konzervy, rybacie výrobky a pod., kupujú tieto prázdne konzervárenské poháre od 1. júla 1961 výrobné podniky od svojich odberateľov a maloobchodné podniky (organizácie) od každého spotrebiteľa.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa týka konzervárenských pohárov typu IMRA (SKO) 1/2 (pollitrových), IMRA (SKO) 1/1 (litrových) a uhorkáčov 1/1 (litrových). Tieto prázdne, čisté a nepoškodené konzervárenské poháre sa kupujú od spotrebiteľov za cenu 0,50 Kčs za kus.

§ 2

(1) Pri nákupe konzervárenských pohárov sa dodávatelia i odberatelia spravujú obdobne podľa predpisov o výkupe prázdnych fliaš.*)

(2) Obchodné podniky (organizácie), ktoré predávajú konzervárenské výrobky plnené do pohárov uvedených v § 1 ods. 2, urobia k 30. júnu 1961 súpis týchto prázdnych pohárov, a to obdobne podľa ustanovenia vyhlášky č. 137/1954 Ú. l. (č. 163/1954 Ú. v.); ich hodnotu pritom uvedú vo svojej účtovnej evidencii do zásob so súvzťažným zápisom v prospech účtu „Nové ocenenie zásob“. Sumáre súpisových hárkov predložia podniky (organizácie) finančnému odboru okresného národného výboru a pobočke Štátnej banky československej do 10. júla 1961. Rozdiely vyplývajúce z nového ocenenia pohárov podniky (organizácie) vyrovnajú podľa osobitného pokynu.

(3) V závodoch verejného stravovania sa vykoná k 30. júnu 1961 obdobne podľa ustanovení vyhlášky č. 137/1954 Ú. l. (č. 163/1954 Ú. v.) súpis prázdnych i plných pohárov uvedených v § 1 ods. 2. Ich hodnotu zahrnú závody do zásob. Podniky verejného stravovania vyúčtujú hodnotu týchto pohárov na účet „Potraviny a tovar vo verejnom stravovaní“ so súvzťažným zápisom v prospech účtu „Obchodné zrážky vo verejnom stravovaní“. Rovnakým spôsobom postupujú pri vyúčtovaní pohárov dodávaných s tovarom po 30. júni 1961.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júnom 1961.


Minister:

Brabec v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhlášky č. 167/1953 Ú. l. (č. 206/1953 Ú. v.) a č. 137/1954 Ú. l. (č. 163/1954 Ú. v.).