Vyhláška č. 48/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní niektorých dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanom, ktorí sa zúčastnia na príprave na obranu Československej socialistickej republiky

Čiastka 21/1961
Platnosť od 29.05.1961 do31.12.1979
Účinnosť od 02.05.1961 do31.12.1979
Zrušený 165/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Zrušené vyhláškou č. 102/1964 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1964, pokiaľ táto vyhláška upravuje dôchodkové zabezpečenie.

48

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 28. apríla 1961

o poskytovaní niektorých dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanom, ktorí sa zúčastnia na príprave na obranu Československej socialistickej republiky

Ústredná rada odborov a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia ustanovujú podľa § 2 ods. 3 písm. c) a podľa § 9 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, a podľa § 3 ods. 3 písm. c) a § 32 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:


§ 1

Občanom, ktorí sa zúčastnia na príprave na obranu Československej socialistickej republiky (ďalej len „účastníci“), sa poskytujú dávky nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené v ďalších ustanoveniach tejto vyhlášky; pokiaľ z nich nevyplýva odchylná úprava, platia pre poskytovanie týchto dávok všeobecné predpisy o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení zamestnancov.

§ 2

(1) Príprava na obranu Československej socialistickej republiky (ďalej len „príprava“) zahrnuje brannú, telesnú a zdravotnícku prípravu, prípravu na civilnú obranu a ostatnú potrebnú prípravu; organizujú ju dobrovoľné organizácie, predovšetkým Zväz pre spoluprácu s armádou, Československý zväz telesnej výchovy, Československý Červený kríž, Československý zväz požiarnej ochrany, ďalej štátne orgány, školy, hospodárske a iné organizácie.

(2) Za účasť na príprave sa považuje účasť na takej akcii, ktorá je vopred organizovaná a označená ako príprava a je aj tak vykonávaná.

§ 3

Z dôvodu účasti na príprave sa poskytujú:

1. preventívna a liečebná starostlivosť podľa predpisov o nej vydaných;*)

2. z nemocenského poistenia kúpeľná starostlivosť, nemocenské a pohrebné v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 4;

3. z dôchodkového zabezpečenia dávky podľa ustanovení §§ 34, 35, 37 a 38 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 41/1958 Zb. a zákona č. 17/1959 Zb. (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“).*)

§ 4

(1) Kúpeľná starostlivosť, nemocenské a pohrebné podľa tejto vyhlášky sa poskytujú, ak úraz, ochorenie alebo úmrtie nastalo pri príprave alebo v priamej súvislosti s ňou; priamu súvislosť ochorenia s účasťou na príprave overuje lekárska poradná komisia.**)

(2) Kúpeľná starostlivosť sa účastníkovi poskytuje obdobne podľa predpisov platných pre zamestnancov.

(3) Nemocenské patrí účastníkovi pri pracovnej neschopnosti, ak vznikla následkom úrazu alebo ochorenia pri príprave alebo v priamej súvislosti s ňou. Poskytuje sa po dobu, po ktorú účastník z dôvodu tejto pracovnej neschopnosti stratil aspoň z podstatnej časti zdroje svojej obživy alebo po ktorú sa z tohoto dôvodu podstatne zvýšili jeho životné náklady, a to pri pracovnej neschopnosti pre chorobu najskôr od ôsmeho dňa, pri pracovnej neschopnosti pre úraz (chorobu z povolania) už od prvého dňa pracovnej neschopnosti. Podporná doba sa však počíta vždy od začiatku pracovnej neschopnosti.***)

(4) Nemocenské sa poskytuje za pracovné dni; je 16 Kčs za pracovný deň.

(5) Pohrebné patrí pozostalým po účastníkovi ako pri úmrtí zamestnanca.

§ 5

Ak má účastník zo svojho iného nemocenského poistenia (zabezpečenia) nárok na dávky alebo plnenia rovnakého alebo obdobného druhu ako v § 4, prípadne na ďalšie dávky alebo plnenia, zostáva tento nárok nedotknutý; dávky podľa § 4 potom už nepatria. Ak takýto účastník utrpel pri príprave alebo v priamej súvislosti s ňou úraz (chorobu z povolania), posudzuje sa to pre účely nemocenského poistenia ako pracovný úraz pri činnosti, z ktorej je inak poistený.

§ 6

(1) Ak sa účastník prípravy stal invalidným alebo čiastočne invalidným následkom úrazu alebo ochorenia, ktoré vznikli pri výkone povinností v rámci určeného programu prípravy, patrí mu invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok vo výške určenej podľa § 34 zákona o sociálnom zabezpečení.

(2) Ak sa účastník prípravy stal invalidným alebo čiastočne invalidným následkom úrazu alebo ochorenia vzniknutých v priamej súvislosti s účasťou na príprave za iných okolností, než ako je uvedené v odseku 1, patrí mu invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok vo výške určenej podľa § 35 zákona o sociálnom zabezpečení.

(3) Ak účastník zomrel následkom úrazu alebo ochorenia vzniknutých pri príprave alebo v priamej súvislosti s ňou, patria pozostalým po ňom dávky podľa §§ 20 až 25 zákona o sociálnom zabezpečení vymerané z dôchodku, ktorý by účastníkovi patril podľa predchádzajúcich odsekov; to platí obdobne pre pozostalých po požívateľovi dôchodku poskytovaného podľa predchádzajúcich odsekov.

§ 7

Poistné na úhradu nákladov spojených s vykonávaním tejto vyhlášky sa neplatí.

§ 8

(1) Účastník, ktorý utrpel úraz alebo ochorel pri príprave alebo v priamej súvislosti s ňou, je povinný ohlásiť to bez meškania zložke, ktorá organizovala prípravu; to platí obdobne pre pozostalých po takomto účastníkovi.

(2) Zložka, ktorá organizuje prípravu, je povinná spolupôsobiť pri zisťovaní skutočností, ktoré sú rozhodné pre posúdenie nárokov podľa tejto vyhlášky, a vydávať o týchto skutočnostiach potvrdenie. Je tiež povinná ohlásiť úraz (chorobu z povolania) po vykonanom vyšetrovaní najneskoršie do 8 dní odboru sociálneho zabezpečenia príslušného okresného národného výboru s výstižným opisom.

(3) Účastníci, ktorí sú poistení podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov, uplatňujú nárok na dávky nemocenského poistenia u orgánu, ktorý vykonáva ich poistenie. Ostatní účastníci ho uplatňujú na okresnej odborovej rade príslušnej podľa ich bydliska, prípadne na Pražskej odborovej rade, ak majú bydlisko na území hlavného mesta Prahy.


§ 9

(1) Zrušená je vyhláška č. 11/1952 Ú. l. (č. 27/1952 Ú. v. ), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení účastníkov brannej výchovy pri úraze a nemoci.

(2) Odo dňa účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť pre príslušníkov civilnej obrany ustanovenia vyhlášky č. 238/1957 Ú. l. (Ú. v. ) o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení dobrovoľných požiarnikov, príslušníkov civilnej obrany, zdravotníkov Československého Červeného kríža, darcov krvi, členov Horskej služby a spolupracovníkov opatrovateľskej služby.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. májom 1961.


Tajomník Ústrednej rady odborov:

Koukol v. r.

Prvý námestník predsedu

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia:

dr. John v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 7 ods. 1 písm. d) a e) liečebného poriadku [vyhláška č. 164/1958 Ú. l. (Ú. v. )].

*) § 30 ods. 3 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky.

**) Lekárska poradná komisia pri okresnom zdravotníckom stredisku podľa bodu IV/11 Smerníc pre posudkovú činnosť v zdravotníckych zariadeniach, vydaných pod por. č. 3/1957 Sb. instr. pre výkonné orgány národných výborov.

***) § 15 ods. 3 až 5 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.