Zákon č. 145/1961 Zb.Zákon o dani z príjmov obyvateľstva

Čiastka 68/1961
Platnosť od 12.12.1961 do31.12.1990
Účinnosť od 18.05.1990 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb.

OBSAH

Daňová povinnosť (§ 2 - § 6)
Sadzba dane (§ 7 - § 9)
Všeobecné ustanovenia (§ 14 - § 18)
Platenie dane (§ 19 - § 25)
Záverečné ustanovenia (§ 26 - § 29)

145

ZÁKON

z 30. novembra 1961

o dani z príjmov obyvateľstva

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Dosiahnutým vývojom socialistických výrobných vzťahov sa zmenili ekonomické podmienky pre zdaňovanie príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti a ostatných príjmov obyvateľstva. Novovytvoreným podmienkam sa preto prispôsobuje zdaňovanie týchto príjmov a zároveň sa aj zjednodušuje ich zdanenie a upravuje sa daň z príjmov obyvateľstva, ktorou sa nahrádza i doterajšia živnostenská daň.

I. diel

Daňová povinnosť

§ 2

Daň z príjmov obyvateľstva platia fyzické osoby zo svojich príjmov, s výnimkou príjmov

a) z pracovného a jemu podobného pomeru a z dôchodkov,

b) z literárnej a umeleckej činnosti plynúcich osobám literárne, umelecky alebo vedecky činným alebo vdovám a neplnoletým deťom po týchto osobách a

c) z poľnohospodárskej výroby, pokiaľ sú podrobené poľnohospodárskej dani.

§ 3

Oslobodenie

(1) Od dane sú oslobodení diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu, a konzulovia z povolania za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od dane sú ďalej oslobodení občania, ktorých príjem z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru1) nepresahuje v roku rozhodujúcom pre zdanenie sumu 6000 Kčs.

§ 4

Zdaňovacie obdobie

Daň sa vyrubuje za kalendárny rok po jeho uplynutí. Daň určená paušálnou sumou (§ 9) sa vyrubuje na bežný kalendárny rok.

§ 5

Základ dane

(1) Základom, z ktorého sa daň vyrubuje, je rozdiel medzi celkovým príjmom poplatníka (peňažným i naturálnym) a výdavkami vynaloženými na dosiahnutie príjmu.

(2) Príjmy z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru sa zdaňujú oddelene od ostatných príjmov poplatníka. Pri určení základu dane sa od týchto príjmov, ak presahujú sumu 6000 Kčs, odpočíta:

a) 20 % ako paušálna suma na vecné výdavky, ak poplatník nepreukáže hodnovernými dokladmi výdavky vyššou sumou,

b) suma 6000 Kčs, ak má poplatník dve a viacej vyživovaných osôb a ak tieto nie sú uznané za vyživované u iného poplatníka alebo pri inej dani.

(3) Príjmy z budov, ktoré plynú manželom (druhovi a družke) a ich neplnoletým deťom, ak žijú v spoločnej domácnosti, sa spočítajú a zdaňujú dohromady. Ak má poplatník, ktorý vo svojom priznaní pre daň uvedie príjmy z budov, ešte iné dani podrobené príjmy, zdaňujú sa všetky tieto príjmy dohromady.

§ 6

Ak prevádza poplatník zárobkovú činnosť so zamestnancami a ak je základ dane zistený podľa § 5 nižší ako 30% nákladu na hrubé mzdy týchto zamestnancov, je základom dane suma rovnajúca sa 30% nákladu na hrubé mzdy; za zamestnancov sa však nepovažujú manželka (manžel) alebo družka (druh) a neplnoleté deti.

II. diel

Sadzba dane

§ 7

(1) Daň z príjmu obyvateľstva je pri základe dane

nad Kčsdo Kčs
3 0005 %
3 0006 00010 %
6 0008 000600 Kčs a 15 % zo základu presahujúceho 6 000 Kčs
8 00012 000900 Kčs a 25 % zo základu presahujúceho 8 000 Kčs
12 00018 0001 900 Kčs a 35 % zo základu presahujúceho 12 000 Kčs
18 00028 0004 000 Kčs a 45 % zo základu presahujúceho 18 000 Kčs
28 00046 0008 500 Kčs a 55 % zo základu presahujúceho 28 000 Kčs
46 00018 400 Kčs a 65 % zo základu presahujúceho 46 000 Kčs.

(2) Z príjmov z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru je daň z príjmov obyvateľstva

pri základe daneu poplatníkov, ktorí vyživujú aspoň jedno dieťa, alebo ho vychovali2)u ostatných poplatníkovzo základu dane presahujúceho Kčs
nad Kčsdo Kčs
3 6005 %5 %
3 0007 20010 %10 %
7 20020 000720 Kčs a 20 %720 Kčs a 24 %7 200
20 00030 0003 280 Kčs a 25 %3 790 Kčs a 28 %20 000
30 00040 0005 780 Kčs a 28 %6 590 Kčs a 32 %30 000
40 00060 0008 580 Kčs a 42 %9 790 Kčs a 48 %40 000
60 00080 00016 980 Kčs a 56 %19 390 Kčs a 64 %60 000
80 000a vyššie28 180 Kčs a 70 %32 190 Kčs a 80 %80 000.

Na vyživované alebo vychované dieťa sa prihliada iba u jedného poplatníka a pri jednej dani.

(3) Daň sa nevyrubí, ak po zvýšení alebo znížení (§ 10) je menej ako 20 Kčs.

§ 8

Ak prevádza poplatník akúkoľvek živnosť (remeslo, obchod, pohostinstvo, povozníctvo a i.), zvýši národný výbor daň podľa § 7 až o 30 %, najmenej však o sumu 800 Kčs.

§ 9

(1) Drobným živnostníkom a prevádzateľom ľudovej zábavy, podomových a kočovných živností môže sa daň určiť paušálnou sumou bez toho, že by sa základ dane zisťoval spôsobom určeným v § 5.

(2) Paušálnou sumou sa môže daň určiť aj poplatníkom, ktorí poskytujú služby na základe povolenia národného výboru.

Zvýšenie a zníženie dane

§ 10

(1) Daň podľa § 7 sa zvyšuje

a) o 40 % poplatníkom, ktorí nevyživujú žiadnu osobu, a

b) o 20 % poplatníkom, ktorí vyživujú jednu osobu.

(2) Daň sa znižuje o 30 % poplatníkom, ktorí vyživujú viacej ako tri osoby, najviac však o 1 200 Kčs. Daň sa zníži len vtedy, ak sa poplatníkovi z toho istého dôvodu neznížila daň iná.

§ 11

Daň vrátane zvýšenia podľa §§ 8 a 10 nesmie byť viacej ako 85 % daňového základu.

§ 12

Od dane oslobodené minimum

Daň sa nevyrubí, ak základ dane nepresahuje 2 400 Kčs a ak je poplatník svojou výživou odkázaný výhradne na príjmy podrobené tejto dani.

§ 13

Zľava na dani

Invalidným a prestarnutým živnostníkom ako aj občanom, ktorí poskytujú služby na základe povolenia národného výboru, pokiaľ títo občania poberajú plný starobný dôchodok, invalidný (okrem čiastočného), sociálny, vdovský dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov môžu národné výbory povoliť čiastočné alebo úplné oslobodenie od dane.

§ 13a

Pri určení dane podľa § 7 ods. 2 a § 9 ods. 2 sa nepoužijú ustanovenia § 6, 8 a 10.

III. diel

Všeobecné ustanovenia

§ 14

(1) Daň z príjmov obyvateľstva je rozpočtovým príjmom miestnych národných výborov.

§ 15

Priznanie

(1) Každý, kto je povinný platiť daň z príjmov obyvateľstva a komu nebola určená daň paušálnou sumou (§ 9), je povinný podať do 31. januára priznanie pre daň za uplynulý rok.

(2) Ak je príjmom podrobeným dani len príjem z budov, z prenájmu vecí a podnájmu a ak nepresahuje základ dane 3 000 Kčs, platí predpis dane na dva roky bez podávania priznania.

(3) Ak nepodá poplatník priznanie včas, môže sa mu daň zvýšiť až o 10 %.

§ 16

Ak začne alebo prestane poplatník vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podrobené dani, je povinný oznámiť to do 15 dní národnému výboru.

§ 17

Vyrubenie dane

(1) Na vyrubenie dane je príslušný národný výbor, v obvode ktorého mal poplatník bydlisko 31. decembra roku, za ktorý sa daň vyrubuje.

(2) O vyrubení dane vyrozumie národný výbor poplatníka platobným výmerom.

§ 18

Odvolanie

Proti platobnému výmeru môže poplatník podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to na národnom výbore, ktorý platobný výmer vydal.

Platenie dane

§ 19

(1) Poplatník je povinný daň si sám vypočítať a zaplatiť ju príslušnému národnému výboru do 31. januára po uplynutí roku, za ktorý sa daň vyrubuje.

(2) Daň určená paušálnou sumou (§ 9) je splatná naraz do 31. júla bežného roku.

§ 20

(1) Poplatník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň za bežný rok, pokiaľ vykonáva činnosť alebo poberá príjmy podrobené tejto dani, a to vo výške jednej štvrtiny poslednej ročnej daňovej povinnosti. Preddavky na daň sú splatné vždy do konca prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroku.

(2) Štvrťročné preddavky na daň nie sú povinní platiť poplatníci, ktorým sa na bežný rok určila daň paušálnou sumou (§ 9), a ďalej tí poplatníci ktorých ročná daňová povinnosť nepresahuje 100 Kčs.

§ 21

Penále

Ak nebola daň (preddavok na daň) zaplatená včas, je poplatník povinný platiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane (preddavkov na daň) s príslušenstvom, zistených k dňom splatnosti.

§ 22

Záznamná povinnosť

Národný výbor môže uložiť poplatníkom, ktorí prevádzajú zárobkovú činnosť, aby viedli denné záznamy o príjmoch a výdavkoch a doklady uschovávali.

§ 23

Kontrola dane

(1) Národné výbory preverujú včasnosť, správnosť a úplnosť platenia dane a správnosť a úplnosť daňových priznaní.

(2) Poplatníci sú oprávnení a povinní pri kontrole spolupôsobiť, poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenie a dôkazné prostriedky, predložiť písomnosti a pomôcky týkajúce sa skutočností rozhodných pre vyrubenie dane a urobiť všetko, čo je na uľahčenie a urýchlenie kontroly potrebné.

§ 24

Súčinnosť

(1) Socialistické organizácie sú povinné poskytovať národným výborom pomoc pri vyrubovaní, vyberaní a vymáhaní dane. Na zabezpečenie tejto súčinnosti môže národný výbor socialistickým organizáciám uložiť najmä

a) aby pri výplatách úhrad súkromníkom za dodávky tovaru, práce alebo služby zrážali preddavky na daň,

b) aby poplatníkovi uhradzovali jeho dodávky, práce alebo služby na jeho jediný účet v štátnej sporiteľni.

(2) Vyplácajúca organizácia zodpovedá za správne vykonanie zrážky a včasné odvedenie preddavku na daň z príjmov obyvateľstva a za správne vykonanie úhrady na jediný bežný účet poplatníka.

§ 25

Premlčanie

(1) Daň nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol poplatník povinný podať priznanie pre daň.

(2) Ak sa vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, beží premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roku, v ktorom sa tento úkon poplatníkovi oznámil.

IV. diel


Záverečné ustanovenia

§ 26

Splnomocnenie

(1) Vláda môže určené skupiny poplatníkov od dane celkom alebo sčasti oslobodiť alebo poskytnúť im daňovú úľavu.

(2) Ministerstvo financií

a) vydá predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona,

b) upraví konanie vo veciach tejto dane,

c) môže oslobodiť určité druhy príjmov od dane a určitým poplatníkom povoliť úľavu, prípadne oslobodenie od dane,

d) môže urobiť opatrenie na zamedzenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť.

§ 27

(1) Daň podľa tohto zákona sa vyrubí po prvý raz z príjmov podrobených dani dosiahnutých v roku 1961.

(2) Ak došlo k zániku činnosti podrobenej dani pred 1. januárom 1962, vyrubí sa daň z príjmov obyvateľstva a živnostenská daň podľa predpisov platných v čase zániku daňovej povinnosti.

§ 28

Zrušujú sa zákony č. 78/1952 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva a č. 79/1952 Zb. o živnostenskej dani v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich a predpisy podľa týchto zákonov vydané.

§ 29

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.

Čl. II

(1) Daň sa podľa tohto zákona vyrubí prvý raz z príjmov dosiahnutých v roku 1983.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády ČSR č. 154/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.
Nariadenie vlády SSR č. 158/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

2) § 17 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.