Vyhláška č. 45/1961 Zb.Vyhláška Štátneho úradu štatistického o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii

Čiastka 19/1961
Platnosť od 06.05.1961 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1966
Zrušený 73/1966 Zb.

45

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu štatistického

z 27. marca 1961

o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii

„Štátny úrad štatistický ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií podľa § 2 ods. 2 zákona č. 108/1951 Zb. o organizácii národohospodárskej evidencie:


§ 1

Štátne socialistické organizácie sú povinné počnúc 1. januárom 1962 triediť vo svojej národohospodárskej evidencii základné prostriedky do skupín a podskupín uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Na miestne národné výbory v obciach do 2000 obyvateľov a na organizácie nimi riadené sa táto vyhláška vzťahuje odo dňa, ktorý určí Štátny úrad štatistický.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na rozpočtové organizácie v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.

§ 3

Vo výnimočných prípadoch môže Štátny úrad štatistický povoliť organizáciám osobitné lehoty na zavedenie jednotného triedenia základných prostriedkov.


§ 4

Zrušuje sa III. časť oddiel 4 „Triedenie základných fondov” smerníc Ministerstva financií uverejnených v čiastke 43 Úředného listu (v čiastke 58 Úradného vestníka) z roku 1954 v znení smerníc Ministerstva financií uverejnených v čiastke 122 Úředného listu (v čiastke 147 Úradného vestníka) z roku 1954.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.“


Predseda:

dr. Fajfr v. r.


Príloha vyhlášky č. 45/1961 Zb.

Triedenie základných prostriedkov do skupín a podskupín

Skupina 1 - Budovy včítane príslušenstva
Podskupina11 - Budovy priemyslovo-výrobnej činnosti
12 - Budovy pre poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo
13 - Budovy pre skladovanie
14 - Budovy pre dopravu a spoje
15 - Budovy pre obchod, verejné stravovanie a rekreáciu
16 - Budovy pre zdravotnícku starostlivosť a hygienu
17 - Budovy pre výchovu, vedu a kultúru
18 - Budovy administratívne a pomocné
19 - Budovy obytné
Skupina 2 - Stavby včítane stavieb rozvodových
Podskupina21 - Priemyslové výrobné stavby
22 - Poľnohospodárske a lesné stavby
23 - Nádrže a skladovacie priestory
24 - Dopravné stavby (cesty a priestranstvá)
25 - Stavby na vodných tokoch a morské stavby
26 - Stavby komunálneho typu a ostatné
27 - Stavby pre výchovu, vedu a kultúru
28 - Podzemné vedenie (podzemné rozvodové stavby)
29 - Nadzemné vedenie
Skupina3 - Energetické a hnacie stroje a zariadenia
Podskupina31 - Stroje a zariadenia na stlačovanie plynu a pohyb kvapalín
32 - Vnútorné rozvody (pokiaľ nie sú príslušenstvom)
33 - Stroje a zariadenia uvoľňujúce tepelnú energiu
34 - Stroje a zariadenia na výrobu, transformáciu a usmernenie elektriny
35 - Zariadenia na výrobu a hromadenie plynov
36 - Hnacie stroje poháňané neelektrickými energiami
37 - Hnacie stroje na elektrický prúd
38 - Stroje a zariadenia uvoľňujúce a využívajúce jadrovú energiu
39 - Zariadenia na uvoľnenie a využitie ostatných energií
Skupina4 - Pracovné stroje a zariadenia
Podskupina41 - Stroje a zariadenia pre ťažbu a úpravu zemín a nerastov
42 - Stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie kovov
43 - Stroje a zariadenia na výrobu stavebných hmôt, keramiku, sklárstvo a stavebníctvo
44 - Stroje na spracovanie dreva a výrobu papieru
45 - Stroje a zariadenia pre chemickú a potravinársku výrobu
46 - Stroje na spracovanie textilných surovín, tkanín a tkanív
47 - Stroje pre kultúrnu činnosť a služby
48 - Stroje pre poľnohospodársku a lesnú výrobu
49 - Pomocné zariadenia, náradie a nástroje
Skupina5 - Prístroje a zvláštne technické zariadenia
Podskupina51 - Prístroje na meranie základných fyzikálnych veličín
52 - Prístroje na meranie elektrických a magnetických veličín
53 - Prístroje na meranie vlastností hmôt a špeciálnych veličín
54 - Prístroje na kontrolu a skúšanie technických veličín
55 - Automatické regulátory výrobných procesov a ostatných činností
56 - Ostatné prístroje. Špeciálne laboratórne pomôcky
57 - Oznamovacie a zabezpečovacie technické zariadenia
58 - Administratívne a výpočtové technické zariadenia
59 - Zariadenia zdravotníckej techniky
Skupina6 - Dopravné prostriedky
Podskupina61 - Koľajové dopravné prostriedky
62 - Cestné dopravné prostriedky
63 - Plavidlá
64 - Letecké dopravné prostriedky
65 - Dopravné vozíky
66 - Zdvíhadlá
67 - Dopravníky
68 - Ostatné dopravné zariadenia
69 - Neobsadené
Skupina7 - Inventár
Podskupina 71 - Vykurovacie a osvetľovacie telesá
72 - Nábytok
73 - Špeciálny dielenský a skladištný inventár
74 - Kancelársky inventár
75 - Obchodný inventár
76 - Zdravotnícky a športový inventár
77 - Inventár pre kultúru a osvetu
78 - Knihovne a zbierky
79 - Ochranný a doplnkový inventár
Skupina 8 - Zvieratá
Podskupina81 - Základné stádo
82 - Ťažné zvieratá
83 - Skrotené a cvičené zvieratá
84 - Ostatné živočíšne fondy
85 - Neobsadené
Skupina9 - Pozemky a trvalé porasty
Podskupina 91 - Poľnohospodárske pozemky
92 - Lesné pozemky a porasty
93 - Ostatné pozemky
94 - Trvalé porasty (okrem lesných)
95 - Neobsadené