Vyhláška č. 151/1961 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov

(v znení č. 78/1965 Zb.)

Čiastka 71/1961
Platnosť od 29.12.1961 do03.06.1970
Účinnosť od 26.07.1965 do03.06.1970
Zrušený 54/1970 Zb.

151

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora

z 28. decembra 1961

o registri trestov

Minister spravodlivosti a generálny prokurátor na vykonanie zákona z 29. novembra 1961 č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) ustanovujú:


§ 1

Register trestov vedie Generálna prokuratúra.

§ 2

(1) Do registra trestov sa zapisujú právoplatné odsúdenia pre trestný čin a pre previnenie a priestupok podľa zákona č. 58/1965 Zb., ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb opätovne sa dopúšťajúcich výtržníctva, násilností a príživníctva, a to aj keď sa od potrestania upustilo.

(2) Rozhodnutia miestneho ľudového súdu o trestnom čine sa do registra trestov nezapisujú.

(3) Na príkaz ministra spravodlivosti sa do registra trestov zapisujú aj odsúdenia vyslovené cudzozemskými súdmi.

§ 3

Zápisy, týkajúce sa osôb, ktoré zomreli alebo sú staršie ako 80 rokov, sa z registra trestov odstraňujú.

§ 4

Súdy a iné štátne orgány sú bezodkladne povinné oznamovať Generálnej prokuratúre všetky skutočnosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.

§ 5

(1) Národnému výboru, miestnemu ľudovému súdu alebo inému štátnemu orgánu, ako i štátnej alebo inej socialistickej organizácii sa vydá na ich žiadosť výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydá na žiadosť tiež osobe, ktorej sa zápis týka.

(2) Vo výpise z registra trestov sa uvedú všetky doteraz nezahladené odsúdenia pre trestné činy, pokiaľ sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, ako keby odsúdený nebol (§ 39 ods. 3, § 45 ods. 3, § 50 ods. 2, § 60 ods. 4 a § 70 ods. 3 Tr. zák.), a všetky odsúdenia pre previnenie a priestupok podľa zákona č. 58/1965 Zb., ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb opätovne sa dopúšťajúcich výtržníctva, násilností a príživníctva, pokiaľ nie sú staršie ako tri roky

§ 6

Pre účely trestného konania sa vydá súdu, prokurátorovi, vyšetrovaciemu orgánu a Ministerstvu spravodlivosti odpis registra trestov.


§ 7

Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany č. 51/1957 Zb. o registri trestov v znení nariadenia č. 66/1958 Zb. sa zrušuje.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister spravodlivosti:

dr. Neuman v. r.

Generálny prokurátor:

dr. Bartuška v. r.