Vyhláška č. 64/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní

Čiastka 27/1961
Platnosť od 06.07.1961 do28.02.1970
Účinnosť od 06.07.1961 do28.02.1970
Zrušený 13/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MS ČSR č. 14/1970 Zb. s rovnakou účinnosťou. Vyhláška č. 104/1971 Zb. ruší § 5 v odbore vojenského súdnictva s účinnosťou od 1. 11. 1971. Predpis č. 104/1971 Zb. nezohľadnil predpis 13/1970 Zb.

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti

zo 6. júla 1961

o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní

Ministerstvo spravodlivosti ustanovuje v dohode s Ústrednou radou odborov, Ministerstvom financií a ostatnými zúčastnenými ministerstvami podľa § 60 ods. 2 a 3 zákona č. 62/1961 Zb. o organizácii súdov:

§ 1

Náhrada ušlej mzdy, ktorú poskytujú podniky sudcom, ktorí sú u nich zamestnaní, zahrňuje všetky hrubé požitky, ktoré im ušli vykonávaním sudcovskej funkcie včítane odmeny za prácu nadčas a za vyššie alebo mimoriadne výkony. Požitky sa vypočítajú podľa priemeru za posledné 3 mesiace.

§ 2

Sudcom, ktorí nie sú v pracovnom pomere, napríklad členom jednotných roľníckych družstiev, alebo ktorí sú domáckymi robotníkmi, poskytuje na ich žiadosť primeranú náhradu za čistý zárobok ušlý im vykonávaním sudcovskej funkcie štát (štátna správa súdov). Náhrada sa poskytuje v preukázanej výške.

§ 3

(1) Sudcovia majú nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov, ktoré im vznikli vykonávaním sudcovskej funkcie, najmä na úhradu cestovných výdavkov, stravného, nocľažného, prípadne i na ďalšie náhrady poskytované podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. Pri posudzovaní nároku na náhradu týchto výdavkov a určovaní výšky náhrady sa použijú obdobne predpisy upravujúce poskytovanie týchto náhrad štátnym zamestnancom.*)

(2) Sudcom možno okrem toho priznať náhradu iných nevyhnutných výdavkov (zvýšených výdavkov), ak ich výšku hodnoverne preukážu.

(3) Náhradu nevyhnutných výdavkov (zvýšených výdavkov) poskytuje štát (štátna správa súdov).

§ 4

Náhrady ušlej mzdy (ušlého zárobku) započítavajú sa do vyrubovacieho základu pre dávky nemocenského poistenia podľa zásad ustanovených pre jeho výpočet a do priemerného ročného zárobku rozhodného pre vyrubenie dávok dôchodkového zabezpečenia.

§ 5

Sudcom, ktorí sú príslušníkmi ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe, poskytujú náhrady uvedené v tejto vyhláške podľa zásad určených príslušnými služobnými predpismi finančné orgány ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

§ 6

Vykonávaním sudcovskej funkcie sa rozumie nielen účasť sudcu na súdnom zasadaní, ale i vykonávanie iných povinností s touto funkciou spojených, napríklad účasť na školení a pod.

§ 7

Nárok na náhradu ušlého zárobku, ktorú poskytuje štát, musí sa uplatniť do 15 dní po výkone sudcovskej funkcie. O nároku rozhoduje orgán štátnej správy súdov, ktorý bol tým poverený.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

dr. Neuman v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 234/1949 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov a predpisy vydané na jeho vykonanie, najmä vládne nariadenie č. 278/1949 Zb., ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, a vyhláška Ministerstva financií č. 480/1950 Ú. l. (č. 476/1950 Ú. v. ) v znení vyhlášky č. 72/1952 Ú. l. (č. 101/1952 Ú. v. ).