Vyhláška č. 35/1961 Zb.Vyhláška ministra vnútra o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra

Čiastka 15/1961
Platnosť od 25.04.1961 do31.12.1970
Účinnosť od 25.04.1961 do31.12.1970
Zrušený 100/1970 Zb.

35

VYHLÁŠKA

ministra vnútra

z 20. apríla 1961

o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra

Minister vnútra ustanovuje podľa § 6 zákona č. 286/1948 Zb. o národnej bezpečnosti:


§ 1

Služobná prísaha

(1) Príslušníci bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra vykonávajú pri nastúpení služby túto služobnú prísahu:

„Ja, občan Československej socialistickej republiky, prisahám vernosť svojej vlasti, prezidentovi, vláde a všetkému pracujúcemu ľudu, vedenému Komunistickou stranou Československa.

Sľubujem, že budem vždy statočným, čestným a disciplinovaným príslušníkom bezpečnostného zboru Ministerstva vnútra, že budem zachovávať štátne a služobné tajomstvo a neustále zdokonaľovať svoje politické a odborné vedomosti. Všetky úlohy uložené zákonmi, poriadkami a rozkazmi budem plniť dôsledne a iniciatívne. Prísne budem strážiť socialistickú zákonnosť, chrániť výsledky socialistického budovania, životy a zdravie občanov, verejný poriadok, majetok ľudu a socialistické vymoženosti pracujúcich.

Prisahám, že budem vždy rozhodne bojovať proti nepriateľom svojej vlasti, nepriateľom Sovietskeho zväzu i ostatných socialistických krajín.

Sľubujem, že som pripravený vynaložiť všetky svoje schopnosti a nasadiť i život v boji za záujmy Československej socialistickej republiky, za víťazstvo mieru a komunizmu.

Tak prisahám!“

(2) Služobná prísaha sa vykoná tak, že prisahajúci potvrdí predčítanú prísahu podaním ruky tomu, kto prísahu prijíma.

(3) Po vykonaní služobnej prísahy podpíše prisahajúci písomné znenie prísahy, označené dátumom, kedy sa prísaha vykonala.


§ 2

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie ministra vnútra č. 171/1949 Zb., ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.

§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Barák v. r.