Vyhláška č. 126/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prihláškach na náhradu za majetky v Rumunskej ľudovej republike podľa zákona č. 100/1961 Zb.

Čiastka 61/1961
Platnosť od 23.11.1961
Účinnosť od 23.11.1961

126

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 30. októbra 1961

o prihláškach na náhradu za majetky v Rumunskej ľudovej republike podľa zákona č. 100/1961 Zb.

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 5 zákona č. 100/1961 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami (ďalej len „zákon“):


§ 1

O náhrade za československý majetok v Rumunskej ľudovej republike, na ktorý sa vzťahuje Dohoda uzavretá 3. augusta 1960 medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok, vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 51/1961 Zb., vykoná sa konanie, avšak len, ak bude podaná prihláška na náhradu za tento majetok.

§ 2

(1) Na konanie o náhrade môžu sa prihlásiť len

a) pohľadávky a nároky každého druhu vzniknuté pred 31. decembrom 1948 a zaniknuté podľa Dohody (§ 1) alebo podľa § 1 zákona, ktoré mali 3. augusta 1960 československé právnické osoby proti rumunským fyzickým a právnickým osobám a československé fyzické osoby proti rumunským právnickým osobám,*)

b) majetok a práva (ďalej len „majetok“) dotknuté do 3. augusta 1960 rumunskými znárodňovacími a vyvlastňovacími alebo inými zákonnými opatreniami vlastnícke práva obmedzujúcimi alebo odnímajúcimi, ak tento majetok patril československej právnickej alebo fyzickej osobe, tak v deň, keď sa vykonalo uvedené opatrenie, ako aj 3. augusta 1960.

(2) Za československé právnické osoby sa považujú tie, ktoré boli československými právnickými osobami tak v deň, keď sa vykonalo uvedené opatrenie, ako aj 3. augusta 1960. Za československé fyzické osoby sa považujú osoby, ktoré mali československú štátnu príslušnosť tak v deň, keď sa vykonalo uvedené opatrenie, ako aj 3. augusta 1960.

§ 3

(1) Osoby bývajúce (majúce sídlo) v českých krajoch podajú prihlášku u Ústredného likvidátora peňažných ústavov a podnikov v Prahe 1 - Malá Strana, Dražického nám. 7. Osoby bývajúce (majúce sídlo) na Slovensku podajú prihlášku u Oblastného likvidátora v Bratislave, ul. Leningradská 24.

(2) Prihláška sa musí podať na predpísanom tlačive**) najneskoršie 30. júna 1962 a doložiť potrebnými dokladmi (napr. výpisom z pozemkovej knihy, trhovou zmluvou, listinou o nadobudnutí dedičstva, prípadne inými úradnými dokladmi, osvedčujúcimi nárok žiadateľa).

§ 4

Na prihlášky podané po lehote sa nebude prizerať.

§ 5

Akékoľvek iné doterajšie podania o majetku uvedenom v ustanovení § 2 nenahradzujú prihlášku podľa tejto vyhlášky.

§ 6

Organizácie štátneho socialistického sektora prihlášku na náhradu nepodávajú.

§ 7

Podanie prihlášky nezakladá právny nárok na náhradu.

§ 8

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na cenné papiere vydané rumunským štátom a rumunskými právnickými osobami so sídlom na terajšom území Rumunskej ľudovej republiky. Ohľadne tohto majetku bude platiť osobitná úprava.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 100/1961 Zb. neupravuje nároky československých fyzických osôb proti rumunským fyzickým osobám a nároky medzi socialistickými podnikmi zmluvných strán.

**) Tlačivo prihlášky možno dostať u Ústredného likvidátora peňažných ústavov a podnikov, Praha 1 - Malá Strana, Dražického nám. 7 a u Oblastného likvidátora, Bratislava, ul. Leningradská 24.