Vyhláška č. 152/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

Čiastka 71/1961
Platnosť od 29.12.1961 do30.11.1962
Účinnosť od 01.12.1961 do30.11.1962
Zrušený 111/1962 Zb.

OBSAH

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby

z 30. novembra 1961

o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

Ministerstvo výstavby v dohode s ostatnými dodávateľskými a odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Ustanovenie § 32 ods. 5 vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 231/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, sa mení a znie takto:

(5) Po predchádzajúcom súhlase okresného národného výboru (Národného výboru hlavného mesta Prahy) môžu sa výnimočne odovzdať a prevziať nedokončené objekty bytovej a občianskej výstavby zahrnuté do harmonogramov komplexnej bytovej a občianskej výstavby, pokiaľ na ich úplné dokončenie chýbajú:

a) výťahy,

b) vzduchotechnické zariadenia,

c) zariadenia CO,

d) portály v obchodných miestnostiach,

e) v čase od 1. decembra 1961 do 30. apríla 1962 vonkajšie omietky s mokrým výrobným procesom,

f) záhradnícke práce (vysádzanie stromov a krov, vysiatie trávnikov a pod.), ktoré sa môžu vykonať len v zodpovedajúcich ročných obdobiach.

To isté platí obdobne o bytovej a občianskej výstavbe, nezahrnutej do harmonogramov komplexnej bytovej a občianskej výstavby s tou odchýlkou, že v týchto prípadoch je namiesto súhlasu okresného národného výboru potrebný súhlas ústredného investora.

V zápisnici o odovzdaní a prevzatí musí sa určiť lehota, kedy budú chýbajúce práce pripravené na odovzdanie a prevzatie; pri omietkach uvedených pod písm. e) nesmie byť táto lehota dlhšia ako do 31. júla 1962.

Po dokončení jednotlivých chýbajúcich prác uvedených pod písm. a) až e) dodávateľ odovzdá a odberateľ prevezme tieto práce dodatkom k pôvodnej zápisnici.

Ak nedodrží dodávateľ túto lehotu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále 500 Kčs za každý deň meškania, najviac však 2 % z ceny všetkých prác dojednaných v zmluve.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Pánek v. r.