Vyhláška č. 88/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny

Čiastka 42/1961
Platnosť od 30.08.1961 do31.10.1962
Účinnosť od 01.01.1961 do31.10.1962
Zrušený 100/1962 Zb.

OBSAH

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív a energetiky

z 29. augusta 1961,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny

Ministerstvo palív a energetiky v dohode s ostatnými odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny, sa mení a doplňuje takto:

1. V § 8 sa za odsek 3 vkladá ďalší odsek tohto znenia:

(4) Odberatelia, ktorí prevádzajú závodnú elektráreň alebo tepláreň dojednajú s príslušnou energetickou organizáciou obdobne podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov spotrebný diagram, ktorý určuje odber elektriny pre vlastnú účelovú spotrebu.“

2. § 31 ods. 2 písm. b) sa mení a znie:

b) ak odberateľ, u ktorého sa meria výkon ukazovateľom štvrťhodinového maxima, prekročí zo zariadenia pre verejný rozvod elektriny výkon v kW dojednaný odberovým diagramom dlhšie než 15 minút, a to súvisle, zaplatí za každý prípad prekročenia v čase špičiek energetického systému jednorázové penále vo výške Kčs 50,-, najviac však Kčs 3 000,- za mesiac.“

3. V § 31 ods. 2 sa za písm. b) vkladajú ďalšie ustanovenia c) a d) tohto znenia:

c) ak odberateľ, ktorý odoberá elektrinu meranú zariadením s grafickou registráciou (maxigraf, printomaxigraf alebo maxiprint) pri zloženej sadzbe zo zariadenia pre verejný rozvod elektriny, prekročí priemerný hodinový výkon v kW počítaný od začiatku do konca celej hodiny, dojednaný odberovým diagramom, a to v čase špičiek energetického systému alebo v mimošpičkových časoch, pre ktoré bol vyhlásený stupeň č. 7 alebo stupeň vyšší jednotného regulačného plánu, zaplatí penále vo výške:

1,- Kčs/kW/hod.do 5 % hodnoty odberového diagramu,
3,- Kčs/kW/hod.do 10 % hodnoty odberového diagramu,
10,- Kčs/kW/hod.nad 10 % hodnoty odberového diagramu.

d) ak odberateľ, ktorý prevádza závodnú elektráreň alebo tepláreň s grafickou registráciou výroby elektriny i odberu zo zariadenia pre verejný rozvod elektriny, prípadne dodávky do verejného rozvodu elektriny, prekročí dojednaný spotrebný diagram v čase špičiek energetického systému, zaplatí penále obdobne podľa ustanovenia uvedeného pod písm. c) z hodnôt spotrebného diagramu.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Minister:

Černík v. r.