Vyhláška č. 68/1961 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých v zahraničí

Čiastka 30/1961
Platnosť od 10.07.1961 do31.12.1964
Účinnosť od 01.09.1961 do31.12.1964
Zrušený 198/1964 Zb.

68

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedecké hodnosti

z 20. júna 1961

o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých v zahraničí

Štátna komisia pre vedecké hodnosti ustanovuje v dohode s Československou akadémiou vied a po vyjadrení Slovenskej akadémie vied, Československej akadémie pôdohospodárskych vied a zúčastnených ústredných úradov podľa § 15 ods. 2 písm. a) na vykonanie § 12 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti:


§ 1

(1) Vedecké hodnosti získané na zahraničných vysokých školách a vedeckých ústavoch platia na území Československej socialistickej republiky len, ak budú v Československej socialistickej republike nostrifikované.

(2) Nostrifikovať možno vedecké hodnosti i jednotlivé skúšky, pokiaľ sú predpísané pre udelenie vedeckej hodnosti.

§ 2

Nostrifikujú sa iba vedecké hodnosti zodpovedajúce svojou úrovňou vedeckým hodnostiam doktora alebo kandidáta vied udeľovaným v Československej socialistickej republike.

§ 3

(1) Žiadosť o nostrifikáciu podáva uchádzač vysokej škole, Československej akadémii vied, Slovenskej akadémii vied alebo Československej akadémii pôdohospodárskych vied (ďalej len „akadémia vied“), ktorá má právo udeľovať príslušnú vedeckú hodnosť vo vednom odbore, ktorý je zhodný s odborom žiadateľa. Ak nie je v Československej socialistickej republike takéto miesto, podá sa žiadosť Štátnej komisii pre vedecké hodnosti, ktorá poverí vykonaním nostrifikácie niektorú vysokú školu alebo akadémiu vied, oprávnenú udeľovať vedeckú hodnosť v najbližšom príbuznom odbore.

(2) Žiadateľ k žiadosti pripojí

a) preukaz o štátnom občianstve,

b) výpis z registra trestov,*)

c) životopis, v ktorom sa uvedú tiež dôvody, prečo študoval v cudzine,*)

d) doklady o predchádzajúcich štúdiách, doklady o skúškach, pokiaľ sú predpísané pre udelenie vedeckej hodnosti, a doklad o udelení príslušnej vedeckej hodnosti. Pokiaľ medzištátnymi zmluvami nie je určené inak, musí byť pravosť podpisov a odtlačkov pečiatok na všetkých týchto dokladoch overená Ministerstvom zahraničných vecí štátu príslušného podľa sídla vysokej školy (vedeckého alebo umeleckého ústavu) a príslušným československým zastupiteľským úradom**),

e) potvrdenie ústredného úradu (orgánu) o vyslaní na štúdium do zahraničia*),

f) dizertačnú prácu kandidátsku, prípadne doktorskú aspoň v jednom vyhotovení.

§ 4

(1) Ak je žiadateľ československým občanom, vyžiada si vedúci funkcionár (rektor vysokej školy, prípadne predseda sekcie alebo odboru akadémie vied) o osobe žiadateľa posudok jeho pracoviska a súčasne požiada o vyžiadanie posudkov organizácie KSČ a ROH. Posudky musia obsahovať celkovú charakteristiku osobnosti a činnosti uchádzača. Ak žiadateľ dosiahol vedeckú hodnosť, o nostrifikácii ktorej sa uchádza, na základe štúdií, na ktoré bol do zahraničia vyslaný niektorým československým ústredným úradom (orgánom), možno upustiť od vyžiadania týchto posudkov, najmä ak bola žiadosť o nostrifikáciu podaná krátko po dosiahnutí vedeckej hodnosti.

(2) Ak je žiadateľ cudzinec, požiada vedúci funkcionár Ministerstvo vnútra o vyjadrenie, či súhlasí, aby sa žiadateľovi vedecká hodnosť nostrifikovala.

(3) Vedúci funkcionár môže vzhľadom na obsah posudkov (odsek 1) po prerokovaní s krajským výborom KSČ a krajskou odborovou radou žiadosť o nostrifikáciu zamietnuť. Žiadosť cudzinca musí zamietnuť, ak má Ministerstvo vnútra námietku proti nostrifikácii. Žiadosť zamietne aj vtedy, ak nebola riadne doložená a nedostatok nebol v určenej primeranej lehote odstránený.

(4) Proti zamietavému rozhodnutiu môže sa žiadateľ do 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolať na Štátnu komisiu pre vedecké hodnosti.

§ 5

Ak nezamietne vedúci funkcionár žiadosť, určí pre nostrifikáciu vedeckej hodnosti kandidáta vied dva a pre nostrifikáciu vedeckej hodnosti doktora vied troch pracovníkov príslušného alebo príbuzného vedného odboru ako posudzovateľov a vyzve ich, aby sa vyjadrili, či a do akej miery v zahraničí udelená vedecká hodnosť v danom prípade má úroveň zodpovedajúcu úrovni tej istej vedeckej hodnosti udeľovanej v Československej socialistickej republike. Ak ide o československého občana, ktorý nadobudol vedeckú hodnosť na základe štúdií, na ktoré bol do zahraničia vyslaný niektorým československým ústredným úradom (orgánom), alebo o občana iného socialistického štátu, ktorý získal vedeckú hodnosť v tomto štáte a ktorý má na území Československej socialistickej republiky povolenie na trvalý pobyt, stačí určiť iba jedného posudzovateľa. Iba jeden posudzovateľ sa určí aj vtedy, ak ide o nostrifikáciu skúšok predpísaných pre udelenie vedeckej hodnosti.

§ 6

(1) O nostrifikácii rozhoduje vedecká rada vysokej školy, prípadne jej sekcia alebo sekcia či odbor akadémie vied väčšinou hlasov verejným hlasovaním za prítomnosti najmenej dvoch tretín svojich členov na základe referátu niektorého posudzovateľa. Prítomní posudzovatelia majú hlasovacie právo a počítajú sa do počtu prítomných.

(2) Proti zamietavému rozhodnutiu o nostrifikácii môže sa uchádzač odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na Štátnu komisiu pre vedecké hodnosti.

§ 7

Nostrifikácia je platná s dňom účinnosti, keď uchádzač nadobudol zahraničnú vedeckú hodnosť, ak neurčí iný deň účinnosti vedecká rada vysokej školy, prípadne jej sekcia alebo sekcia či odbor akadémie vied rozhodujúci o nostrifikácii alebo Štátna komisia pre vedecké hodnosti, ktorá nostrifikáciu schvaľuje. Schválenie sa vykoná spravidla priamo v diplome nostrifikačnou doložkou, v ktorej je potvrdená platnosť vedeckej hodnosti na území Československej socialistickej republiky a uvedený deň, od ktorého je nostrifikácia účinná. Doložku podpisuje vedecký sekretár Štátnej komisie pre vedecké hodnosti.

§ 8

(1) Sekretariát Štátnej komisie pre vedecké hodnosti uverejní oznámenie o nostrifikácii vedeckej hodnosti vo Vestníku Ministerstva školstva a kultúry.

(2) Sekretariát Štátnej komisie pre vedecké hodnosti vedie ústrednú evidenciu nostrifikovaných hodností.

(3) Nostrifikácia skúšok predpísaných pre udelenie vedeckej hodnosti sa neuverejňuje a Štátna komisia pre vedecké hodnosti neeviduje.

§ 9

Nostrifikácie zahraničných vedeckých hodností, ktoré boli pred účinnosťou tejto vyhlášky vykonané bez nostrifikačného konania, alebo priznaním výhod, plynúcich z vedeckej hodnosti, považujú sa za rovnocenné nostrifikáciám podľa tejto vyhlášky.


§ 10

Zrušujú sa odseky 2-4 § 39 vyhlášky Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 200/1959 Ú. l. (Ú. v.) o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1961.


Námestník predsedu

Štátnej komisie pre vedecké hodnosti:

Akademik Průšek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Len ak ide o československého občana.

**) Podľa doterajšieho stavu netreba v dôsledku dojednaných zmlúv overenie pravosti podpisov (legalizácia), ak ide o vysvedčenia a diplomy vydané vysokými školami a akadémiami vied v SSSR, Poľsku, Maďarsku, NDR a Bulharsku.