Vyhláška č. 51/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou.

Čiastka 23/1961
Platnosť od 09.06.1961
Účinnosť od 24.06.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 24. marca 1961.

51

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. mája 1961

o Dohode o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou


Dňa 3. augusta 1960 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou.

S Dohodou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 15. decembra 1960 a prezident republiky ju ratifikoval 22. marca 1961. Ratifikačné listiny sa vymenili v Prahe 24. marca 1961.

Podľa svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 24. marca 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

Prezident Československej socialistickej republiky a Prezídium Veľkého národného zhromaždenia Rumunskej ľudovej republiky

v snahe skoncovať nevybavené finančné a majetkové otázky, vyplývajúce z opatrení urobených na posilnenie socialistického hospodárstva oboch krajín, ako aj niektoré ďalšie otvorené finančné a majetkové otázky;

v duchu vzájomného priateľstva a ďalšieho rozvoja spolupráce medzi oboma krajinami;

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

dr. Ivana Rohaľa - Iľkiva,

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Československej socialistickej republiky v Rumunskej ľudovej republike;

Prezídium Veľkého národného zhromaždenia Rumunskej ľudovej republiky

Iona Craiu,

námestníka ministra financií;

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá a zistiac ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Touto Dohodou vyhlasujú obe zmluvné strany za konečne zlikvidované a celkom skoncované:

všetky druhy pohľadávok a nárokov československého štátu a československých právnických a fyzických osôb voči rumunskému štátu a rumunským právnickým osobám, ako aj všetky druhy pohľadávok a nárokov československého štátu a československých právnických osôb voči rumunským fyzickým osobám;

všetky druhy pohľadávok a nárokov rumunského štátu a rumunských právnických a fyzických osôb voči československému štátu a československým právnickým osobám, ako aj všetky druhy pohľadávok a nárokov rumunského štátu a rumunských právnických osôb voči československým fyzickým osobám,

pokiaľ také pohľadávky a nároky vznikli pred 31. decembrom 1948 a pokiaľ nejde o pohľadávky a nároky, ktoré vznikli medzi socialistickými podnikmi oboch zmluvných strán.

Touto Dohodou nie sú upravené pohľadávky a nároky československých fyzických osôb voči rumunským fyzickým osobám, ako aj pohľadávky a nároky rumunských fyzických osôb voči československým fyzickým osobám; tieto pohľadávky a nároky môžu sa likvidovať medzi veriteľmi a dlžníkmi priamo v súhlase so zákonnými predpismi platnými v každej krajine.

Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté práva zakladajúce nároky na opätovné plnenia (napríklad autorské práva), ako aj peňažné a iné pohľadávky vyplývajúce z týchto práv, pokiaľ sú zročné po 31. decembri 1948.

Pohľadávky a nároky likvidované týmto článkom týkajú sa len právnických a fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto Dohody pod zákonodarstvom zmluvných štátov.

Článok 2

Československá strana sa zrieka všetkých nárokov vzniknutých do dňa podpisu tejto Dohody z akýchkoľvek opatrení znárodňovacích, pozemkovej reformy, vyvlastňovacích dekrétov, ako aj akýchkoľvek iných zákonných opatrení, ktorými sa postihli (obmedzili alebo odňali) majetky, práva a záujmy československého štátu a československých právnických a fyzických osôb v Rumunskej ľudovej republike.

Rumunská strana sa zrieka všetkých nárokov vzniknutých do dňa podpisu tejto Dohody z akýchkoľvek opatrení znárodňovacích, pozemkovej reformy, vyvlastňovacích dekrétov, ako aj akýchkoľvek iných zákonných opatrení, ktorými sa postihli (obmedzili alebo odňali) majetky, práva a záujmy rumunského štátu a rumunských právnických a fyzických osôb v Československej socialistickej republike.

Za majetky, práva a záujmy likvidované týmto článkom považujú sa majetky, práva a záujmy právnických a fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto Dohody pod zákonodarstvom zmluvných štátov.

Článok 3

Pozemky a stavby v Rumunskej ľudovej republike patriace osobám, ktoré presídlili do Československej socialistickej republiky podľa „Protokolu uzavretého medzi Československou republikou a Rumunským kráľovstvom o transfere osôb českej a slovenskej národnosti z Rumunska do Československa“ z 10. júla 1946, pokiaľ do dňa podpisu tejto Dohody neprešli do vlastníctva rumunského štátu podľa rumunských zákonných opatrení alebo pokiaľ neboli inak včlenené do socialistického sektoru, môžu sa likvidovať ich vlastníkmi predajom, darovaním atď. Sumy získané predajom budú sa transferovať spôsobom určeným v článku 5 tejto Dohody.

Touto Dohodou sa považujú za skoncované všetky druhy nárokov týkajúce sa majetkov bývalých českých a slovenských organizácií, ktoré sa zlikvidovali v súvislosti s vykonaním presídlenia podľa vyššie uvedeného Protokolu.

Ustanovenie tohto článku nahradzuje konvenciu, ktorá mala tvoriť nedeliteľnú súčasť „Protokolu uzavretého medzi Československou republikou a Rumunským kráľovstvom o transfere osôb českej a slovenskej národnosti z Rumunska do Československa“ z 10. júla 1946.

Článok 4

Pozemky a stavby v Československej socialistickej republike, ktoré patria rumunským právnickým a fyzickým osobám, pokiaľ neprešli do dňa podpisu tejto Dohody do vlastníctva československého štátu podľa československých zákonných opatrení, môžu sa likvidovať ich vlastníkmi predajom, darovaním atď. Sumy vzniknuté z predaja budú sa v prípadoch, v ktorých sa o to požiada, transferovať spôsobom určeným v článku 5 tejto Dohody.

Pozemky a stavby v Rumunskej ľudovej republike, ktoré patria československým právnickým a fyzickým osobám, pokiaľ neprešli do dňa podpisu tejto Dohody do vlastníctva rumunského štátu podľa rumunských zákonných opatrení (s výnimkou pozemkov a stavieb tých fyzických osôb, ktoré presídli podľa „Protokolu uzavretého medzi Československou republikou a Rumunským kráľovstvom o transfere osôb českej a slovenskej národnosti z Rumunska do Československa“ z 10. júla 1946, ktorých majetkové práva sa riešia v článku 3 tejto Dohody), môžu sa likvidovať ich vlastníkmi predajom, darovaním atď. Sumy vzniknuté z predaja budú sa v prípadoch, v ktorých sa o to požiada, transferovať spôsobom určeným v článku 5 tejto Dohody.

Sumy nachádzajúce sa u peňažných ústavov v oboch krajinách ku dňu vstupu tejto Dohody v platnosť, vzniknuté zo skorších odpredajov nehnuteľností vykonaných osobami uvedenými v článku 3 tejto Dohody a odseku prvom a druhom tohto článku, budú sa taktiež transferovať spôsobom určeným v článku 5 tejto Dohody.

Článok 5

Vyúčtovanie súm vzniknutých z likvidácie majetkov uvedených v článku 3 a 4 tejto Dohody bude sa vykonávať v rámci všeobecnej kompenzácie.

Technický spôsob vykonávania ustanovenia tohto článku dohodnú medzi sebou štátne banky oboch krajín.

Článok 6

Československá strana odovzdá rumunskej strane všetky cenné papiere (dlhopisy, akcie, obligácie), ktoré vydali rumunský štát a rumunské právnické osoby, ako aj podľa možnosti iné pôvodné listiny a doklady týkajúce sa majetkov, práv a záujmov skoncovaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokiaľ sú v držbe československého štátu alebo československých právnických a fyzických osôb so sídlom alebo bydliskom na území Československej socialistickej republiky.

Rumunská strana odovzdá československej strane všetky cenné papiere (dlhopisy, akcie, obligácie), ktoré vydali československý štát a československé právnické osoby, ako i podľa možností iné pôvodné listiny a doklady týkajúce sa majetkov, práv a záujmov skoncovaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokiaľ sú v držbe rumunského štátu alebo rumunských právnických a fyzických osôb so sídlom alebo bydliskom na území Rumunskej ľudovej republiky.

Spôsob a čas odovzdania týchto cenných papierov dohodnú Štátna banka československá a Štátna banka Rumunskej ľudovej republiky.

Článok 7

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú všetku pomoc za účelom zistenia nárokov a záväzkov, ktoré sa s konečnou platnosťou likvidujú a skoncúvajú touto Dohodou.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si vzájomne poskytnú všemožnú pomoc v tých prípadoch, keď niektorý nárok, ktorý je predmetom tejto Dohody, sa uplatní treťou stranou alebo prostredníctvom tretej strany (štátom, jeho orgánmi alebo právnickými a fyzickými osobami).

Každá zo zmluvných strán upraví podľa potreby svojimi vnútornými predpismi otázky, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda.

Zmluvné strany pri vykonávaní tejto Dohody budú brať zreteľ na účinky menových reforiem, ktoré sa vykonali v oboch krajinách po ich oslobodení.

Článok 8

Touto Dohodou sú celkom zlikvidované:

akékoľvek nároky československého štátu a rumunského štátu na úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s pomocou poskytnutou pri repatriácii československých a rumunských štátnych príslušníkov v rokoch 1945 až 1947;

vzájomné nároky na vrátenie železničných vozidiel podľa „Dohovoru o vzájomnom vrátení vozidiel“, podpísanom 10. októbra 1947 v Belehrade, ako aj nároky plynúce z užívania týchto vozidiel. Zmluvné strany vyslovujú súčasne prísľub, že ak sa zistia v budúcnosti na území jedného štátu vozidlá druhého štátu, ktoré boli predmetom vyššie uvedeného belehradského Dohovoru, tieto vozidlá z vlastnej vôle sa vrátia.

Článok 9

Táto Dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

Táto Dohoda bola spísaná v Bukurešti 3. augusta 1960 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a rumunskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho vymenovaní splnomocnenci podpísali túto Dohodu a pripojili k nej pečate.

Za Československú socialistickú republiku:

dr. Rohaľ v. r.

Za Rumunskú ľudovú republiku:

Iona Craiu v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.