Vyhláška č. 73/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch

Čiastka 32/1961
Platnosť od 25.07.1961 do31.08.1965
Účinnosť od 01.09.1964 do31.08.1965
Zrušený 84/1965 Zb.

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 30. júna 1961

o učebných odboroch

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovského zákona):


§ 1

(1) Počínajúc učebným rokom 1962/63 budú sa učni vychovávať v učebných odboroch a za podmienok uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Výchova učňov, ktorí v učebnom roku 1962/63 budú v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, sa dokončí, pokiaľ už neboli urobené opatrenia v zhode s touto vyhláškou, v učebných odboroch a za podmienok určených doterajšími predpismi.

§ 2

Dorast musí byť spôsobilý pre zvolené povolanie a pri vzniku učebného pomeru musí spĺňať podmienky, ktoré sa týkajú predchádzajúceho vzdelania.

§ 3

Ministerstvo školstva a kultúry môže v dohode so Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia a Ústrednou radou odborov pre dorast so zmenenou pracovnou schopnosťou upraviť dobu učebného pomeru odchylne.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch v znení vyhlášky č. 160/1959 Ú. l. (Ú. v.) a vyhlášky č. 131/1960 Zb.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.


Príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb.

I. PREHĽAD SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV:

01 Baníctvo
02 Hutníctvo
03 Chémia
04 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
05 Elektrotechnika
06 Stavebníctvo
07 Stavebné látky, keramika a sklárstvo
08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
09 Polygrafia, spracovanie papiera, fotografia a film
10 Textil a odevníctvo
11 Spracovanie kože a výroba obuvi
12 Potravinárstvo
13 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
14 Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
15 Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby

II. UČEBNÉ ODBORY A PODMIENKY PRE VÝCHOVU UČŇOV

Označenie učebného odboruChlapci - Ch
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
123456
01 - Baníctvo
0101 Baník pre Ch Dobývanie uhlia v hlbine. Razenie, uhoľné bane vystužovanie a vystrojovanie banských diel. Banská doprava. Údržba, zmáhanie a rozširovanie banských diel. Obsluha a bežná údržba banských strojov a zariadení.31
0102Baník pre rudné baneChDobývanie a ťažba rúd a úžitkových nerastov. Razenie a vystrojovanie banských diel. Obsluha a bežná údržba banských strojov, dopravných zariadení a výstroja.3 1
0103 Rubač-razičChDobývanie uhlia v poruboch, razenie prekopov, smerových a úpadových chodieb, zakladanie horniny do vyrúbaných priestorov 3-
0104 Koksár ChÚprava uhlia pre koksovanie, príprava vsádzok, výroba koksu a chemických produktov pri koksovaní. Obsluha koksárenských batérií a iného zariadenia koksovne.3 -
0105 Strojník dobývacích a raziacich strojovChObsluha dobývacích a raziacich strojov pri dobývaní uhlia a razení banských diel a ich bežná údržba3 1,5
0106 Strojník dopravných zariadeníChObsluha banských dopravných zariadení, ich montáž a demontáž a bežná údržba, zavádzanie signálnych zariadení 3 1,5
0107Banský zámočníkChMontáž, údržba a opravy banských strojov a zariadení 3 1,5
0108 Banský elektromontérChMontáž, inštalácia, pripájanie, údržba a opravy elektrických strojov, stavba banského rozvodu elektrickej energie3 1,5
02 - Hutníctvo
0201 Hutník pri vysokej peci ChPráce spojené s obsluhou vysokej pece. Príprava lejacích polí, žľabov a žliabkov pre odpich surového železa a trosky. Účasť na opravách jednotlivých častí pece.3 1,5
0202 Hutník-oceliar Ch Práce pri obsluhe oceliarskych pecí. Zavážanie pecí základnými a pomocnými materiálmi. Odoberanie a príprava skúšok kovov a trosky na rozbor.3 1,5
0211 Hutník neželezných kovovCh Tavba a rafinácia neželezných kovov a ich zliatin. Obsluha a bežná údržba pece.3 1,5
0221 Valcovač rúr Ch Valcovanie rúr za tepla aj za studena. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3 1,5
0222 Valcovač profilov ChValcovanie všetkých druhov profilov. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3 1,5
0223 Valcovač plechov ChValcovanie všetkých druhov plechov za tepla aj za studena. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3 1,5
0231 Ťahač drôtov
Ťahačka drôtov
Ch
D
Ťahanie oceľových drôtov všetkých rozmerov na jednoduchých i viacnásobných strojoch. Nastavovanie a údržba ťahacích strojov, nástrojov a pomocných zariadení.2 -
0232 Pletiar lán Ch Odborné práce pri výrobe a opravách oceľových lán všetkých druhov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.2 -
0233 Režazár
Reťazárka
Ch
D
Výroba zváraných reťazí, príslušenstvo, obsluha, údržba a nastavovanie strojového reťazárskeho zariadenia2 -
0241 Skúšač kovov
Skúšačka kovov
Ch
D
Odborné práce v technickom fyzikálnom laboratóriu pri mechanických skúškach materiálov.- 1,5
0242 Laborant pre huty
Laborantka pre huty
Ch
D
Odborné práce v prevádzkovom chemickom laboratóriu hutníckych závodov. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.- 1,5
0243 Laborant pre rudné bane
Laborantka pre rudné bane
Ch
D
Odborné práce v prevádzkovom chemickom laboratóriu rudných baní. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.- 1,5
03 - Chémia
0301 Chemik
Chemička
Ch
D
Odborná obsluha prevádzkových chemických zariadení a aparatúr pri výrobe chemických látok. Bežnáúdržba strojového zariadenia a základné znalosti funkcií meracích a regulačných prístrojov. Vykonávanie kontrolných rozborov a skúšok.3 1,5
0302 Chemik-ropár
Chemička-ropárka
Ch
D
Odborné riadenie prevádzkových chemických aparatúr a zariadení pri spracovaní ropy, ich bežná údržba a vykonávanie prevádzkových kontrolných rozborov a skúšok.3 1,5
0303 Chemik-palivár
Chemička-palivárka
Ch
D
Odborné riadenie chemických zariadení a aparatúr pri úprave tuhých a tekutých palív hydrogenáciou a pri výrobe syntetického liehu. Bežná znalosť inšpekčnej údržby výrobného zariadenia. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných rozborov a skúšok.3 1,5
0304 Chemik-vláknár
Chemička-vláknárka
Ch
D
Odborné riadenie chemických prevádzkových aparatúr a zariadení pri výrobe chemických vlákien viskózových, polyamidových a ostatných chemických vlákien.
Bežná údržba výrobného zariadenia a ovládanie meracej a regulačnej techniky. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných rozborov a skúšok.
3 1,5
0305Farbiar a lakár ChOdborné riadenie výrobných aparatúr, strojov a zariadení pri výrobe náterových hmôt, tlačových chromových a práškových farieb, vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a rozborov počas výroby a osvojovanie základných úkonov údržby.3 1,5
0306 Plastikár
Plastikárka
Ch
D
Obsluha a nastavovanie strojov a zariadení pre spracovanie plastických látok a pre úpravu hotových výrobkov. Riadenie výrobných a technologických procesov podľa daných predpisov, vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a rozborov, odstraňovanie jednoduchých závad v prevádzke. Základná údržba strojov a prevádzkového zariadenia.3 1
0307 Celulózár a papierárChVýroba sulfitovej a sulfátovej celulózy, výroba a úprava papieru a lepenky, ďalšie spracovanie papieru a lepenky. Obsluha a základná údržba výrobných zariadení a strojov. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok.3 1,5
0308 Gumár
Gumárka
Ch
D
Odborné riadenie a obsluha strojov pri výrobe a spracovaní technickej gumy, pneumatík a ostatných gumových výrobkov. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a jednoduchých opráv na výrobných zariadeniach.3 1,5
0309 Vulkanizér ChObnova a opravy pneumatík a gumových transportných zariadení. Vykonávanie
prevádzkovo-kontrolných skúšok a jednoduchých opráv na výrobných zariadeniach.
3 1
0310 Chemik
Chemička
Ch
D
Odborné riadenie výrobných strojov, fotografických meracích, regulačných, materiálov signalizačných prístrojov a ostatného zariadenia pri výrobe fotografických negatívneho a pozitívneho materiálu, materiálov vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a rozborov, správne balenie a označovanie vyrobených fotomateriálov.3 1
0311Laborantka DZákladné odborné práce v chemických pre chemické laboratóriách prevádzkových prevádzky i výskumných. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.3 1
0331Farmaceutický
Farmaceutická chemička
Ch
D
Odborné práce spojené s výrobou chemik liečiv. Jednoduché praktické skúšky a merania pri kontrole výroby.3 1,5
0341 Úpravárka chemických vlákienDObsluha zariadenia slúžiaceho na úpravu a zušľachťovanie chemických vlákien. Riadenie úpravárskych a zušľachťovateľských procesov, vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok. Odstraňovanie jednoduchých prevádzkových závad a základná preventívna údržba prevádzkového zariadenia.2 1
0351Spracovateľ papiera
Spracovateľka papiera
Ch
D
Výroba vlnitej a hladkej zlepovanej lepenky, najrôznejšie druhy zušľachťovania papieru. Priemyselná
výroba všetkých druhov papierových a lepenkových výrobkov. Obsluha strojového zariadenia a meracej techniky, vykonávanie preventívnej údržby.
3 1,5
0361Preparátor
Preparátorka
Ch
D
Zber, úprava, konzervácia a preparácia prírodovedeckého materiálu. Zhotovovanie prírodovedeckých preparátov pre dokumentačné, výstavné a školské účely.- 1,5
04 - Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
0401 Zlievač ChStrojové a ručné zhotovovanie zlievárenských foriem. Výroba jadier, liatie kovov do foriem.3 1,5
0403Drevomodelár ChVýroba a opravy drevených modelov, šablón, jadrovníkov i modelového zariadenia.3 1,5
0404 Kovomodelár ChVýroba a opravy bežných kovových modelov, jadrovníkov, šablón a modelových platní.3 1,5
0405Kováč ChVýroba častí strojov a zariadení ručným a strojovým kovaním. Obsluha a bežná údržba kováčskych pecí
a vyhní.
3 1,5
0406 Kalič Ch Tepelné a tepelno-chemické spracovanie nástrojov a iných strojových súčastí z uhlíkových rýchlorezných a legovaných ocelí.3 1,5
0408 Kotlár ChVýroba, montáž a opravy kotlov, nádrží, potrubia a ostatného príslušenstva. Príprava kotlov a armatúr pre tlakové skúšky.3 1,5
0409 Potrubár ChOdborné práce pri výrobe a montáži potrubia všetkých rozmerov, nádrží a prístrojov z ocele a neželezných kovov. Medikováčske práce.3 1,5
0421 Montér ChVýroba oceľových častí mostov, oceľových konštrukcií stavebných konštrukcií, stožiarov, žeriavov, konštrukcií v hutách a iných prevádzkach, ich montáž a opravy.3 1,5
0422 Strojný zámočník
Strojná zámočníčka
Ch
D
Ručná a strojová výroba a opravy súčiastok strojov a zariadení. Montáž strojov a zariadení.3 1,5
0423 Nástrojár
Nástrojárka
Ch
D
Výroba a opravy bežných obrábacích a lisovacích nástrojov, prípravkov a meradiel.3 1,5
0424 Prevádzkový ChÚdržba a opravy strojov a zariadení zámočník-opravár v prevádzkach určitého výrobného odvetvia.3 1,5
0425Chladiarenský mechanik
Chladiarenská mechanička
Ch
D
Montáž, prevádzka a údržba chladiarenských zariadení.3 1,5
0427 Zámočník ChPrevádzkové a periodické opravy koľajových vozidiel mechanickej časti železničných trakčných vozidiel a vozňov, opravy a výmena ich príslušenstva.3 1,5
0428 Lodný mechanik ChObsluha, údržba a opravy hnacích strojov (hlavných a pomocných), kormidelných a palubných strojov a zariadení (kormidlo, navijaky, vrátky a pod.) a navigačných prístrojov (rádiolokátor, rádioelektrická stanica, hĺbkomer atď.). Riadenie plavidla a technika plavby.3 1,5
0429Stavebný zámočníkChVýroba, montáž a opravy stavebných oceľových konštrukcií, najmä okien, dverí, zábradlí, strechových konštrukcií, portálov a pod.3 1,5
0430Umelecký zámočník
Umelecká zámočníčka
Ch
D
Výroba a opravy slohových kovových predmetov.3 1,5
0431 Váhár
Váhárka
Ch
D
Montážne práce pri výrobe, opravy a údržba váhových zariadení všetkých druhov.3 1,5
0432 Puškár
Puškárka
Ch
D
Výroba a opravy všetkých obranných, poľovníckych a športových zbraní. Zhotovovanie kovových aj drevených dielcov zbraní.3 1,5
0435Klampiar ChVýroba, montáž a opravy bežných priemyselných, stavebných a úžitkových klampiarskych výrobkov.3 1,5
0437 Karosár
Karosárka
Ch
D
Výroba a opravy plechových častí aj drevených kostier karosérií. Plechovanie karosérií, ich montáž, dokončovacie práce a dodatočné úpravy povrchu.3 1,5
0438 Zámočník-drakár ChVýroba, montáž a opravy krídiel a drakov lietadiel z jemných plechov, liatých a lisovaných súčiastok.3 1,5
0441Tokár kovov
Tokárka kovov
Ch
D
Obrábanie bežných kovových súčiastok na točovkách rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba
týchto strojov.
3 1,5
0442 Frézár
Frézárka
Ch
D
Obrábanie bežných kovových súčiastok na frézovačkách rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3 1,5
0443 Brusič kovov
Brusička kovov
Ch
D
Obrábanie bežných kovových súčiastok na brúskach rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3 1,5
0451Automechanik
Automechanička
Ch
D
Údržba a opravy motorových vozidiel všetkých druhov, spaľovacích motorov, podvozkov i bežné opravy elektrickej výzbroje.3 1,5
0452Mechanik motorových rušňov a motorových vozňovChÚdržba a opravy všetkých druhov spaľovacích motorov, prevodových zariadení a ich príslušenstva na motorových rušňoch a opravy jednotlivých súčiastok uvedených celkov.3 1,5
0453 Letecký ChDemontáž, montáž, opravy mechanik a nastavovanie leteckých motorov a drakov lietadiel.3 2
0454Chirurgický mechanik
Chirurgická mechanička
Ch
D
Výroba a opravy chirurgických nástrojov a lekárskeho zariadenia.3 1,5
0455Ortopedický mechanik
Ortopedická mechanička
Ch
D
Zostavovanie ortopedických pomôcok a konštrukcia protéz.3 1,5
0456 Mechanik vákuových zariadení
Mechanička vákuových zariadení
Ch
D
Nastavovanie a opravy vákuových zariadení.3 1,5
0457Mechanik odevných strojov
Mechanička odevných strojov
Ch
D
Opravy, údržba a nastavovanie bežných aj špeciálnych strojov v odevnom priemysle.3 1,5
0461Mechanik
Mechanička
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy kancelárskych strojov, optických, meracích a iných prístrojov rôznych druhov.3 1,5
0462Mechanik počítacích strojov
Mechanička počítacích strojov
Ch
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy mechanických a elektrónkových triediacich a počítacích strojov.3 1,5
0463Hodinár
Hodinárka
Ch
D
Výroba a opravy hodiniek, budíkov a rôznych druhov hodín.3 1,5
0471Galvanizér ChElektrolytické pokovovanie predmetov, prípravné a dokončovacie práce. Bežná údržba galvanického zariadenia.3 1,5
0472Smaltér
Smaltérka
Ch
D
Pokrývanie kovových predmetov porcelánovými a kovovými smaltami.2 1
0473Kábelár
Kábelárka
Ch
D
Výroba, oprava a údržba káblov a iných ohybných vodičov.3 1,5
0474Nožiar
Nožiarka
Ch
D
Výroba a opravy nožov, príborov a nožiarskej galantérie.3 1,5
0475Pilnikár ChStrojová a ručná výroba pilníkov, nastavovanie výrobných strojov, opravy pilníkov.2 1
0481Cizelér
Cizelérka
Ch
D
Výroba a zdobenie spotrebných a umeleckých kovových predmetov.3 1,5
0482Kovotlačiar ChVýroba bežných predmetov z jemného plechu na kovotlačiarskych strojoch. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3 1,5
0483 Pasiar
Pasiarka
Ch
D
Výroba ozdobných umeleckých kovových predmetov.3 1,5
0484Pasiar bižutérie
Pasiarka bižutérie
Ch
D
Výroba úžitkovej a umeleckej bižutérie.2 1,5
0485Rytec kovov
Rytkyňa kovov
Ch
D
Zdobenie a popisovanie kovových predmetov, znakov, ornamentov a ozdôb ručným a strojovým rytím.3 1,5
0486Zlatník a strieborník
Zlatníčka a strieborníčka
Ch
D
Výroba a opravy šperkov, drobných ozdobných a úžitkových predmetov z drahých a iných kovov.3 1,5
05 - Elektrotechnika
0501Elektromontér rozvodných zariadeníChStavba, udržovanie, skúšanie, opravy elektrovodných sietí, elektrických inštalácií svetelných, motorových a silnoprúdových zariadení včítane transformovní a rozvodní.3 1,5
0502Prevádzkový elektromontér
Prevádzková elektromontérka
Ch
D
Montáž, inštalácia, pripojovanie, skúšanie, obsluha, údržba a opravy elektrotechnického priemyselného a poľnohospodárskeho zariadenia.3 1,5
0503Elektromechanik
Elektromechanička
Ch
D
Výroba, montáž, nastavovanie, opravy a skúšanie elektrických strojov, prístrojov a elektrickej výzbroje každého druhu. Navíjanie elektrických strojov a ich skúšanie.3 1,5
0505Montér spojových zariadení Montérka spojových zariadeníCh
D
Montáž, údržba, opravy diaľkových oznamovacích zariadení drôtových a diaľkových meracích zariadení. 3 2
0506Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
Ch
D
Výroba, zriaďovanie a opravy elektrónkových a polovodičových oznamovacích a meracích zariadení.3 2
0507Elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Elektromechanička oznamovacích a
zabezpečovacích zariadení
Ch
D
Výroba, montáž a údržba a opravy oznamovacích a zabezpečovacích zariadení všetkých druhov.3 2
0508Spojový montér ChStavba, udržovanie, skúšanie, uvádzanie do prevádzky a opravy oznamovacích vedení nadzemných aj káblových, rozvodných zariadení a účastníckych zariadení telefónnych. Stavba vedení rozhlasu po drôte, ich opravy a skúšanie.3 -
0509Spojový mechanik
Spojová mechanička
Ch
D
Stavba, zriaďovanie, zapojovanie, údržba, opravy a technická prevádzka všetkých zariadení automatických aj manuálnych telefónnych ústrední rôznych systémov a všetkých ďalekopisných zariadení.3 2
0510 Mechanik diaľkových pojov
Mechanička diaľkových spojov
Ch
D
Stavba, zriaďovanie, zapojovanie, údržba a technická prevádzka drôtových frekvenčných zariadení zosilňovacích a zložitých zariadení pre mnohonásobné využitie vedenia.3 2
0511Mechanik rádiových spojov
Mechanička rádiových spojov
Ch
D
Stavba, zriaďovanie, zapojovanie, údržba, opravy a technická prevádzka televíznych vysielačov, rozhlasových vysielačov, televíznych a rozhlasových štúdií a zariadení pre veľmi krátke vlny.- 2
0512Mechanik meracej a regulačnej techniky
Mechanička meracej a regulačnej techniky
Ch
D
Montáž, výroba, opravy a skúšanie elektrických meracích, regulačných, ochranných a riadiacich prístrojov a prístrojov pre tepelno-technickú kontrolu.3 2
06 - Stavebníctvo
0601 Murár ChMurovanie z tehál, tvárnic a kameňa. Vnútorné a jednoduché vonkajšie omietky, jednoduché betonárske práce, osadzovanie prefabrikátov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby.3 1,5
0602Fasádnik a štukatér ChVšetky druhy omietok vnútorných (štukových, sadrových, včítane ťahaných a ručne modelovaných ozdôb) aj vonkajších (zušľachtené a z umelého kameňa). Zhotovovanie
sadrových modelov.
3 1,5
0603Tesár ChRučné a strojové obrábanie dreva pri výrobe a montáži drevených tesárskych konštrukcií; lepené konštrukcie; montáž rúrkových konštrukcií.3 1,5
0604Železiar-betonár ChPríprava, ukladanie oceľovej výstuže pre železobetónové konštrukcie, prefabrikáty a betónovanie. Jednoduché kováčske práce pri príprave výstuže.3 1
0609Stavebný montážnikCHZákladné znalosti všetkých odborných prác spojených s vykonávaním stavebných montáží. Všetky odborné stavebné práce pri osadzovaní prefabrikátov, blokov a panelov.3 1,5
0610 Strojník prefabrikácie
Strojníčka prefabrikácie
Ch
D
Obsluha a drobná údržba výrobných liniek a agregátov na výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov.3 1,5
0611 Betonár stavebných dielcovChRučná a strojová výroba železobetónových stavebných dielcov včítane úpravy foriem zabudovaných inštalácií a povrchového spracovania.3 1
0612KamenárChRučné a strojové rozlamovanie a opracovanie kameňa. Osadzovanie kamenárskych výrobkov stavebných a pomníkových.3 1,5
0614Dlaždič ChKladenie, oprava a údržba vonkajších dlažieb ciest a chodníkov. Asfaltovanie vozoviek a chodníkov.3 -
0615 Asfaltér-izolatér ChIzolácia stavieb, priemyselných zariadení proti vlhkosti, kyselinám a lúhom.3 1
0616Izolatér tepelných zariadeníChIzolácia stavieb, konštrukcií a zariadení proti teplu, zvuku a otrasom z rôznych materiálov včítane povrchových úprav.3 1
0617Pokrývač ChKladenie krytín striech a iných konštrukcií z rôznych materiálov. Opravy a údržba týchto krytín. Demontáž a montáž i nátery jednoduchých klampiarskych strechových výrobkov.3 1
0618 Inštalatér ChMontáž, demontáž a opravy vnútorného rozvodu a zariadenia kanalizácie, vodovodov, plynovodov a ústredného kúrenia.3 1,5
0619 Sklenár ChZasklievanie stavebných konštrukcií z rozličných materiálov rôznymi spôsobmi a druhmi skla. Rámovanie obrazov, jednoduché zušľachťovanie plochého skla.3 1
0620 Podlahár ChKladenie a opravy podláh parketových, podlahových povlakov a krytín. Zhotovovanie podložiek tlmiacich zvuk, podláh xylolitových, anhydritových a štrkových.3 1
0621 Maliar izieb ChPríprava povrchu a maliarske práce vápennými, glejovými, latexovými a olejovými farbami rôznymi technikami. Opravy a údržba malieb.3 1
0623 Maliar-natierač ChPríprava povrchu, jednoduché maliarske a natieračské práce na rôznych podkladoch bežnými technikami.3 1
0625 Lakovník ChOchranné nátery konštrukcií a zariadení na rôznych podkladoch a rôznymi technikami. Zhotovovanie nápisov, dopravných značiek, prípadne lakovanie áut.3 1,5
0627 Peciar a obkladač ChStavba a opravy kachľových pecí, šporákov a práčňových kotlov. Obkladanie stien obkladačkami, kladenie dlažieb priľahlých k vykurovacím telesám.3 1
0628 Kominár ChČistenie komínov, dymovodov, vykurovadiel, kotlov, pecí a varných panví. Kolaudácia komínov a zisťovanie stavebno-požiarnych závad.3 1
0631 Merač
Meračka
Ch
D
Obsluha, udržiavanie a nastavovanie geodetických strojov. Meranie a vytyčovaniev teréne. Stavba meračských signálov a osadzovanie meračských znakov. Jednoduché prekresľovanie a opisovanie meračských podkladov3 1
07 - Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo
0701 Cementár ChVýroba cementu. Úprava surovín, obsluha cementárskych pecí, bežná údržba výrobného zariadenia. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok.3 1
0711 Tehliar ChZhotovovanie plných a tenkostenných tehliarskych výrobkov. Príprava materiálu, nastavovanie a obsluha tvarovacích strojov, príprava na vypaľovanie výrobkov, bežná údržba výrobného zariadenia. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok.2 1
0712 Formovač žiaruvzdornej keramikyChVýroba žiaruvzdorných tvárnic z keramických hmôt. Príprava materiálu, ručné aj strojové tvárnenie a príprava na vypaľovanie výrobkov.2 1
0713Formovač chemickej kameninyChVýroba kyselinovzdorných kameninových nádob, potrubia a rôznych zariadení pre chemické prevádzky. Príprava materiálov, modelovanie, vytáčanie a príprava na vypaľovanie výrobkov.3 1,5
0714 Keramik brúsnych prostriedkovChVýroba brúsnych prostriedkov, príprava materiálu, tvárnenie výrobkov za surova, príprava na vypaľovanie, obrábanie. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.2 1
0715 Elektrokeramik
Elektrokeramička
Ch
D
Vytváranie elektrotechnických izolačných výrobkov z porcelánu.3 1,5
0716 Výrobca stavebnej keramiky
Výrobkyňa stavebnej keramiky
Ch
D
Strojová a ručná výroba obkladačiek, kachlí, dláždíc a ich sušenie, triedenie, kalibrovanie, rezanie, glazúrovanie (s výnimkou glazúrovania olovnatými glazúrami) a balenie.2 1
0721Modelár keramiky
Modelárka keramiky
Ch
D
Zhotovovanie modelov a foriem v sadrovni keramických závodov.3 1,5
0724Vylievač zdravotníckej keramikyChVýroba predmetov zdravotníckej keramiky.3 1,5
0725Keramik
Keramička
Ch
D
Vytváranie a zhotovovanie jednoduchých keramických výrobkov.3 1,5
0727 Hrnčiar ChZhotovovanie predmetov úžitkovej a ozdobnej keramiky ručným vytváraním na kruhu, príprava na vypaľovanie.3 1
0728Maliarka keramikyDZdobenie keramických výrobkov rôznymi maliarskymi dekoračnými technikami.3 1,5
0751Fúkač dutého sklaChVyfukovanie a ručné vytváranie dutých úžitkových a ozdobných predmetov zo skla.3 1,5
0752 Fúkač technického sklaChZhotovovanie technického a laboratórneho skla, technických i lekárskych teplomerov a hustomerov.3 1,5
0755Mliaždič skla ChZhotovovanie drobných úžitkových a ozdobných predmetov zo sklenených tyčí.2 1
0756Lisovač skla ChZhotovovanie sklenených úžitkových a ozdobných predmetov ručným i strojovým lisovaním.2 1
0757Strojník sklárskych automatov ChNastavovanie, obsluha a bežná údržba strojov na výrobu fliaš a obalového skla.3 1,5
0758 Strojník plochého sklaChNastavovanie, obsluha a bežná údržba strojového zariadenia na výrobu, zušľachťovanie a rezanie plochého skla.3 1,5
0759Sklár-vláknar
Sklárka-vláknarka
Ch
D
Výroba a spracovanie rôznych druhov skleneného vlákna 2 -
0769 Tokár tvárnic ChZhotovovanie tvárnic a tvarovacích pomôcok pre výrobu dutého skla z dreva a plastických látok.2 1
0773 Brusič skla-hranár
Brusička skla- hranárka
Ch
D
Brúsenie plôch na výrobkoch úžitkového skla.2 -
0774 Brusič dutého skla
Brusička dutého skla
Ch
D
Zušľachťovanie ozdobných sklenených výrobkov brúsením na hlboko.3 1,5
0775 Rytec skla
Rytkyňa skla
Ch
D
Zušľachťovanie ozdobných sklenených výrobkov rytím. Kreslenie a rytie dekorov podľa predlohy.3 1,5
0776 Maliarka skla DKreslenie, maľovanie a leptanie rôznych druhov dekorov na sklo.3 1,5
0777 Výrobca sklenenej bižutérie ChNavíjanie perál a iných výrobkov sklenenej bižutérie.2 1
0781Optik
Optička
Ch
D
Ručné a strojové opracovanie skiel pre optické prístroje.3 1,5
0782 Mechanik okuliarov Mechanička okuliarov Ch
D
Výroba okuliarových obrúb kovových a z plastických látok trieskovým obrábaním, ochranných okuliarov a ochranných štítov, farbenie okuliarových obrúb z plastických
látok, pokovovanie slnečných skiel a nastavovanie strojov a prípravkov.
3 1,5
0783 Mechanik-optik
Mechanička-optička
Ch
D
Ručné a strojové opracovanie okuliarových skiel, voľnej optiky, skiel pre oftalmologické a iné prístroje.
0784Brusič technického a šperkového kameňa
Brusička technického a šperkového kameňa
Ch
D
Brúsenie a obrábanie šperkových a technických kameňov syntetických aj prírodných.3 1,5
0791 Perletiar
Perletiarka
Ch
D
Výroba gombíkov, drobnej bižutérie z perlete, rohoviny, dreva a plastických látok.3 1,5
08 - Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
0801Piliar ChSpracúva a obrába drevo a iné látky. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej piliarskej výroby. Vyrába rezivo a ostatné piliarske výrobky. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
0802 Zápalkár
Zápalkárka
Ch
D
Spracúva drevo. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby zápaliek. Vyrába rôzne druhy zápaliek a zápalkovej zmesi. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 -
0803Impregnár dreva ChSpracúva a obrába drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej impregnačnej výroby. Pripravuje rôzne výrobky na impregnovanie a impregnuje ich. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
0804Preglejkár
Preglejkárka
Ch
D
Spracúva a obrába drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby dýh, preglejok a v pridruženej výrobe. Vyrába rôzne výrobky v odbore. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.3 1,5
0805 Stolár
Stolárka
Ch
D
Spracúva a obrába drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby nábytku, stavebno-stolárskych konštrukcií a opravárskych služieb. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.3 1,5
0808Čalúnnik a dekoratér
Čalúnnička a dekoratérka
Ch
D
Spracúva a obrába rôzne materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej čalúnnickej výroby včítane opravárskych služieb. Vyrába
čalúnený nábytok, čalúnuje dopravné prostriedky a vykonáva rôzne dekoratérske práce. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.
3 1
0809 Debnár a obalár ChSpracúva a obrába drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví obalovej techniky. Vyrába debnárske a obalové výrobky a opravuje ich. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.3 1
0810 Kolár ChSpracúva drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby včítane opravárskych služieb. Vyrába kolárske výrobky. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.3 1,5
0811 Košikár a pletiar nábytku
Košikárka a pletiarka nábytku
Ch
D
Spracúva a obrába rôzne pletiarske a košikárske materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby. Vyrába košikárske výrobky, pletený nábytok a umelecké výrobky. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
0812 Kefár
Kefárka
Ch
D
Spracúva kefárske materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví kefárskej výroby. Vyrába všetky druhy kief, štetiek a štetcov. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
0813 Tokár dreva a nekovových materiálov
Tokárka dreva a nekovových materiálov
Ch
D
Spracúva a obrába drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví tokárskej výroby. Vyrába tokárske individuálne a priemyselné výrobky. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
0814 Rámar a pozlacovač
Rámárka a pozlacovačka
Ch
D
Spracúva a obrába rôzne materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví rámarskej výroby. Vyrába lišty a rámy. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
0815 Tužkár
Tužkárka
Ch
D
Spracúva drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej tužkárskej výroby. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
0816 Výrobca konštrukčných dosák aglomerovaných
Výrobkyňa konštrukčných dosák aglomerovaných
Ch
D
Spracúva drevený odpad a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby konštrukčných dosák aglomerovaním z pilín, triesok a vláknitých látok. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.3 2
0817Výrobca športových potriebChOdborné práce pri sériovej aj individuálnej výrobe a oprave športového náradia a člnov z dreva, plastických látok a čiastočne kovov. Nastavovanie, údržba a obsluha drevoobrábacích a niektorých kovoobrábacích strojov a nástrojov.3 1,5
0851 Husliar
Husliarka
Ch
D
Spracúva rezonančné drevo a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby sláčikových a brnkacích nástrojov a montuje ich. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.3 2
0852 Mechanik klávesových nástrojov
Mechanička klávesových nástrojov
Ch
D
Spracovanie rezonančného dreva, nových a iných hmôt. Základné a odborné práce v odvetví výroby a opravy pián, pianín, harmónií a harmoník. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3 2
0853 Mechanik dychových nástrojov
Mechanička dychových nástrojov
Ch
D
Spracúva kovy a iné materiály. Vykonáva základné a odborné práce v odvetví výroby kovových a drevených dychových nástrojov. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.3 2
09 - Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia
0901Sadzač
Sadzačka
Ch
D
Vykonáva všetky druhy sadzby, úpravy tlačovín, lámanie, korigovanie a rozmietanie sadzby publikácií, periodík a merkantílií. Obsluhuje a nastavuje potrebné výrobné nástroje a stroje.3 2
0902 Tlačiar kníhtlačovej technikyChVykonáva prípravu tlačových foriem jednofarebných i viacfarebných, nastavuje a obsluhuje kníhtlačiarske stroje, používa meracie prístroje a potlačuje používané materiály.3 2
0903 Litograf
Litografka
Ch
D
Vykonáva všetky druhy litografických prác podľa dispozícií a vlastných návrhov ručne i fotomechanicky. Rozvádza do farieb podľa predlohy všetkými litografickými technikami na negatívoch a diapozitívoch.3 2
0905 Kartolitograf
Kartolitografka
Ch
D
Vykonáva všetky druhy kartolitografických prác, kresieb podľa originálu máp na papier, kov, film a iné materiály.3 2
0906 Tlačiar ofsetovej techniky ChVykonáva všetky druhy prác v prípravných oddeleniach, zhotovuje tlačové formy, nastavuje a obsluhuje nástroje a ofsetové stroje, používa meracie prístroje a potlačujepoužívané materiály.3 2
0907 Tlačiar na plech ChPotlačuje plechové platne a obaly. Vykonáva základné a odborné práce v odbore. Nastavuje a obsluhuje plechotlačiarske stroje a mechanizmy.3 2
0908 Svetlotlačiar
Svetlotlačiarka
Ch
D
Potlačuje používané materiály svetlotlačou. Vykonáva základné a odborné práce v odbore. Nastavuje a obsluhuje svetlotlačiarske prístroje a zariadenia.2 1
0909 Retušér
Retušérka
Ch
D
Vykonáva všetku retuš na predlohách negatívoch a diapozitívoch, rozvádza do farieb podľa predlohy všetkými spôsobmi pre tlačové techniky. Používa meracie prístrojea nástroje.3 2
0911 Tlačiar hĺbkotlačovej technikyChVykonáva všetky druhy prác v prípravných oddeleniach hĺbkoleptu, zhotovuje tlačové formy, nastavuje a obsluhuje nástroje a hĺbkotlačové stroje, potlačuje používané materiály. Používa meracie prístroje.3 2
0912Reprodukčný fotograf
Reprodukčná fotografka
Ch
D
Zhotovuje perové, rastrové a poltónové negatívy a diapozitívy pre jednofarebnú aj viacfarebnú tlač všetkých tlačových techník. Používa a spracúva používané fotomateriály, nastavuje a obsluhuje reprodukčné a meracie prístroje a zariadenia.3 2
0913Chemigraf ChZhotovuje perové, rastrové jednofarebné i viacfarebné štočky všetkými technikami. Nastavuje a obsluhuje meracie prístroje, nástroje a stroje pri výrobe štočkov z používaných materiálov.3 2
0914Rytec nôt
Rytkyňa nôt
Ch
D
Vykonáva všetky druhy rytia nôt a textov do používaných materiálov, nastavuje používané nástroje. Z rukopisu vykonáva transpozičné úpravy.3 2
0915 Rytec v polygrafii
Rytkyňa v polygrafii
Ch
D
Zhotovuje rytiny do platní z rôznych materiálov a razidlá, vykonáva korektúry na rôznych tlačových formách. Nastavuje a obsluhuje používané nástroje, prístroje a stroje.3 2
0916Písmolejár Ch Vykonáva liatie písma, liniek a sadzačského materiálu na lejacích strojoch, nastavuje a obsluhuje ostatné nástroje, prístroje a stroje pre výrobu písma a ostatného sadzačského materiálu.3 2
0917Stereotypér ChZhotovuje matrice, odliatky a výlisky do používaných materiálov pre kníhtlačiarsku techniku. Nastavuje a obsluhuje nástroje, prístroje a stroje pri výrobe.2 1
0918 Pečiatkár
Pečiatkárka
Ch
D
Spracúva materiál používaný na zhotovovanie pečiatok. Vykonáva základné a odborné práce v odbore. Nastavuje a obsluhuje prístroje a mechanizmy.3 1,5
0931Knihár
Knihárka
Ch
D
Vykonáva všetky druhy ručnej a strojovej väzby tlačovín, ostatné druhy knihárskych prác, spracúva knihárske materiály, nastavuje a obsluhuje knihárske nástroje, prístroje a stroje.3 2
0951 Fotograf
Fotografka
Ch
D
Spracúva materiály používané v čierno-bielej a farebnej fotografii. Vykonáva základné a odborné práce interiérovej, exteriérovej a laboratórnej praxe, včítane spracovania úzkych filmov. Nastavuje a obsluhuje fotografické a filmovacie prístroje, osvetľovacie zdroje a zväčšovacie prístroje.3 2
0952Filmový laborant
Filmová laborantka
Ch
D
Spracúva materiály používané vo filmovej výrobe a v laboratóriách. Vykonáva základné a odborné laboratórne práce. Nastavuje a obsluhuje laboratórne prístroje, kúpele a regulačné aparatúry.3 1,5
0953Lisovačka gramofónových platníDSpracúva materiály používané pri výrobe gramofónových platní. Vykonáva základné a odborné práce na poloautomatických a automatických hydraulických lisoch. Nastavuje a obsluhuje výrobné stroje a mechanizmy.2 1
10 - Textil a odevníctvo
1001Triedič vlny
Triedička vlny
Ch
D
Odborné triedenie a zušľachťovanie všetkých druhov vlny a ťavích srstí.2 1
1002 Trepáč
Trepáčka
Ch
D
Prípravné práce pri spracovaní ľanu a obsluha trepárskych strojov. Triedenie vlákien.2 1
1003Pradiar
Pradiarka
Ch
D
Pradenie (skanie), bežné nastavovanie, údržba predpriadacích, dopriadacích a skacích strojov.2 1
1005Technický plstiar
Technická plstiarka
Ch
D
Výroba technickej plsti a obsluha, bežné nastavovanie a údržba strojov na výrobu technickej plsti.2 1
1006Tkáč
Tkáčka
Ch
D
Obsluha, bežné nastavovanie a údržba súkacích, snovacích a šlichtovacích strojov. Tkanie, bežné nastavovanie a údržba mechanických, automatických, žakárových alebo špeciálnych tkacích strojov.2 1
1010 Prámikár
Prámikárka
Ch
D
Výroba prámikárskeho tovaru na paličkovacích a háčkovacích strojoch a ich bežná údržba.2 1
1011Pletiar
Pletiarka
Ch
D
Výroba pleteného stávkového tovaru a všetkých druhov pančúch. Obsluha a bežná údržba strojov.2 1
1013Úpravárka pančúch DRetiazkovanie, zošívanie, opravovanie, triedenie a párovanie všetkých druhov pančúch a ponožiek.2 1
1015Skárka-krepárka DObsluha, bežné nastavovanie a údržba všetkých typov skacích a krepovacích strojov a strojov pre tvarovanie priadzí.2 1
1016Čipkárka DPrípravné a dokončovacie práce pri výrobe čipiek, záclon a tylu. Obsluha, bežné nastavovanie a údržba paličkovacích a galónových strojov.2 1
1017Tkáč čipiek
Tkáčka čipiek
Ch
D
Tkanie čipiek, záclon a tylu, obsluha, bežné nastavovanie a údržba záclonových, čipkárskych a tylových strojov.3 1,5
1019Nastavovač textilných strojovChNastavovanie, opravy a montáže rôznych textilných strojov v pradiarňach alebo tkáčovniach, trepárňach alebo úpravovniach.3 1,5
1020Mechanik pletiarskych strojov
Mechanička pletiarskych strojov
Ch
D
Opravy, údržba a nastavovanie pletiarskych strojov.3 1,5
1022Farbiar
Farbiarka
Ch
D
Príprava farbív. Farbenie textilných vlákien, priadzí, tkanín, pletenín alebo bielizne a odevov.3 1,5
1024 Úpravár ChBielenie textilných vlákien, priadzí a tkanín. Prípravné, doplňovacie a konečné práce pri zušľachťovaní tkanín.2 1
1025Tlačiar tkanín
Tlačiarka tkanín
Ch
D
Potlačovanie tkanín jednoduchými a zložitými vzormi pomocou šablón. Výroba a príprava šablón pre tlač. Ručné potlačovanie pomocou foriem.3 2
1027Strojový tlačiar tkanín a pletenín
Strojová tlačiarka tkanín a pletenín
Ch
D
Potlačovanie tkanín aj pletenín jednofarebnými a viacfarebnými vzormi. Obsluha, nastavovanie a údržba tlačiaceho stroja.3 2
1028Rytec textilných vzorov
Rytkyňa textilných vzorov
Ch
D
Ručné rytie oceľových valčekov (moliet) pre strojové potlačovanie tkanín. Rytie vzorov do zinkových platní pre prenášanie na tlačové valce. Prenášanie vzorov fotochemickou cestou na tlačové valce. Opravy tlačových valcov. Zhotovovanie foriem (matríc) pre ručnú tlač.3 2
1033Chemik práčovní a čistiarní
Chemička práčovní a čistiarní
Ch
D
Chemické a mechanické čistenie a pranie odevov a bielizne. Obsluha a údržba príslušných strojov a zariadení. Prijímanie, triedenie a výdaj odevov a bielizne. Administratívne prácev zberniach.2 1,5
1043Vyšívačka DOdborné práce na vyšívacích strojoch alebo ručné vyšívanie.2 1
1044Povrazník
Povrazníčka
Ch
D
Ručná a strojová výroba povrazníckého tovaru. Spletanie lán, výroba sietí a popruhov.2 1
1050Klobučnícky plstiarChRučná a strojová výroba klobučníckych polotovarov. Bežné nastavovanie a údržba strojov pre spracovanie klobučníckej plsti.3 1,5
1051Klobučník
Klobučníčka
Ch
D
Výroba klobúkov z vlasových a vlnených polotovarov.3 1,5
1052Modistka-čiapkárka DModelovanie a opravy dámskych a detských klobúkov podľa predlôh a vlastných návrhov. Šitie čiapok.2 1
1053Dámsky krajčír
Dámska krajčírka
Ch
D
Výroba a opravy dámskych alebo detských vrchných odevov.3 2
1054Pánsky krajčír
Pánska krajčírka
Ch
D
Výroba a opravy pánskych alebo detských vrchných odevov.3 2
1055Krajčírka DPríprava a šitie dámskej alebo pánskej bielizne a jednoduchých šiat. Strihanie a zošívanie pletenín na rôznych šijacích strojoch. Klasifikovanie pletených výrobkov.2 1
1091Výrobkyňa umelých kvetínDZhotovovanie umelých kvetín a dekorácií z textilu, papiera, kože, vosku a ďalších materiálov. Zhotovovanie atráp, obsluha a údržba strojov na výrobu atráp.2 1
1092Výrobkyňa textilných hračiekDVýroba všetkých druhov textilných hračiek s použitím plastických látok 2 1
11- Spracovanie kože a výroba obuvi
1101Garbiar Ch Spracovanie koží a kožiek všetkých druhov na usne. Druhy a vlastnosti spracúvanej suroviny, obsluha a jednoduchá údržba používaných strojov a zariadení.3 1,5
1102Vyrábač kožušín ChČistenie kožušín, úprava, miazdrenie, ručné a strojové namáčanie, príprava na činenie, sušenie a úprava po činení. Manipulácia a základná údržba používaných strojov.3 1,5
1111 Kožušník
Kožušníčka
Ch
D
Spracovanie rôznych druhov kožušín, zhotovovanie a ošetrovanie kožušníckych výrobkov a ich opravy. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3 1,5
1112Šička kožuchov DŠitie kožušinových odevov a čiapok. Druhy a vlastnosti používaného materiálu. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.2 1
1113 Rukavičkár ChSpracovanie, príprava a strihanie rukavičkárskych koží na šitie rukavíc. Znalosť spracúvaného materiálu základného i pomocného.3 1,5
1114 Šička rukavíc DŠitie a úprava všetkých druhov kožených, pletených a stávkových rukavíc.2 1
1115Brašnár
Brašnárka
Ch
D
Výroba a oprava brašní, aktoviek, kabeliek, kufrov, puzdier, športových potrieb a galantérie z kože, textilu a plastických látok. Manipulácia a základná údržba používaných strojov.3 1,5
1116 Sedlár-manžetár
Sedlárka-manžetárka
Ch
D
Výroba a opravy postrojov a výstrojov, manžiet, remeňov a športových potrieb všetkých druhov a iných predmetov z usní, plastických látok a textílií. Bežné práce pri výrobe remeňov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3 1,5
1117Bandažista
Bandažistka
Ch
D
Spracovanie ortopedických pomôcok a protéz podľa lekárskeho predpisu.3 1,5
1151Vysekávač usní
Vysekávačka usní
Ch
D
Vysekávanie a úprava zvrškových a spodkových dielcov pre výrobu obuvi. Znalosť základných i pomocných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3 1
1152Zvrškár
Zvrškárka
Ch
D
Krájanie a zošívanie dielcov a zhotovovanie celých zvrškov obuvi. Šitie textilných zvrškov a jednoduché gumárske práce pri výrobe gumovej obuvi. Obsluha a jednoduchá údržba používaných strojov.2 1
1153 Strojový obuvník
Strojová obuvníčka
Ch
D
Všetky práce pri hromadnej výrobe obuvi až po hotový výrobok. Znalosť základných i pomocných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3 1,5
1154Obuvník
Obuvníčka
Ch
D
Výroba a opravy obuvi včítane zákazkovej práce na mieru. Znalosť používaných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3 1,5
1155Ortopedický
Ortopedická
Ch
D
Výroba ortopedickej obuvi podľa obuvník lekárskeho predpisu a jej opravy. Obsluha a bežná údržba používaných obuvníčka strojov.3 1,5
1157Obuvnícky gumár
Obuvnícka gumárka
Ch DVýroba gumovej obuvi, valcovanej, galantérnej a lisovanej. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3 1
1161Kopytár ChZhotovovanie kopýt pre výrobu obuvi z dreva, kovu a plastických látok. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3 1,5
12 - Potravinárstvo
1201Mlynár
Mlynárka
Ch
D
Spracovanie obilnín na múku a ostatné mlynárske výrobky. Skladovanie a čistenie obilia. Obsluha a bežná údržba mlynského strojového zariadenia. Vykonávanie laboratórnych skúšok.3 1,5
1202Pekár
Pekárka
Ch
D
Výroba chleba, bežného aj jemného pečiva, príprava cesta, kysnutie, tvarovanie a pečenie. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3 1
1203Pečivár
Pečivárka
Ch
D
Výroba trvanlivého pečiva. Príprava ciest, náplní a poliev, pečenie a úprava výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.2 1
1204Cukrár
Cukrárka
Ch
D
Výroba všetkých druhov cukrárskeho tovaru, múčnikov, krémov a zmrzlín. Príprava ciest, náplní a poliev, pečenie, úprava a zdobenie cukrárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3 1,5
1205Cukrovinkár
Cukrovinkárka
Ch
D
Výroba čokolád a cukroviniek všetkých druhov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3 1,5
1206Mliekár
Mliekárka
Ch
D
Spracovanie mlieka a výroba masla, syrov a ostatných mliekárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3 1,5
1207Chemik tukov
Chemička tukov
Ch
D
Výroba mydla, margarínu a polievkových prípravkov. Nastavovanie, obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3 1,5
1208Mäsiar a údenár ChZabíjanie všetkých druhov jatočných zvierat, delenie a vykosťovanie mäsa. Výroba všetkých druhov údenárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.3 1,5
1209Údenárka DVýroba všetkých druhov údenárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.2 1
1210Konzervár
Konzervárka
Ch
D
Konzervovanie ovocia a zeleniny. Výroba zaváranín, džemov a kandovaného ovocia, sukusov a sirupov, ovocných vín, muštov, sódoviek a nealkoholických nápojov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.3 1,5
1211Sladovník ChPríjem, ošetrovanie a skladovanie jačmeňa. Výroba sladov všetkých typov. Výroba mladiny, kvasenie, filtrácia a stáčanie piva. Jednoduchá analytická kontrola surovín a výrobkov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.3 1,5
1212 Priemyslový hydinár
Priemyslová hydinárka
CH
D
Zabíjanie hydiny. Spracovanie hydiny a vajec. Výroba hydinárskych konzerv a vajcových výrobkov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia. 2 1
1221 Priemyslový krmivár
Priemyslová krmivárka
CH
D
Spracovanie surovín, miešanie krmivových zmesí a koncentrátov a ich uskladňovanie. Obsluha a bežná údržba príslušného strojového zariadenia. Vykonávanie laboratórnych skúšok.31
13 - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
1302Chovateľ hydiny*)
Chovateľka hydiny*)
Ch
D
Práce spojené s chovom hydiny, ošetrovanie, výkrm, liahnutie, odchov, kontrola nosnosti. Triedenie, balenie a rozosielanie vajec a kurčiat. Brakovanie, zabíjanie hydiny a úprava na trh.1 -
1303Chovateľ koní ChPráce spojené s chovom koní. Ošetrovanie a kŕmenie. Ošetrovanie kopýt. Pripúšťanie, ošetrovanie žrebných kobýl, pôrod, odchov žriebät. Zaučovanie koní v záprahu a pod sedlom, ošetrovanie postrojov a výstroja.2 1
1304Chovateľ koní - jazdec z povolania ChJazda na závodných koňoch. Ošetrovanie závodných jazdeckých koní a ich príprava na dostihy.3 1,5
1305Rybár ChPráce spojené s chovom rýb a pridruženou rybárskou výrobou. Hospodárenie na rybníkoch a tečúcich vodách. Kŕmenie, liahnutie, výlovy, expedícia, letnenie. Úprava rybníkov.3 1,5
1306Včelár*)
Včelárka*)
Ch
D
Chov včiel, údržba úľov, spracovanie medu a vosku. Pestovanie rastlín a ovocných stromov vo vzťahu k chovu včiel.1 -
1307Záhradník
Záhradníčka
Ch
D
Práce spojené s pestovaním ovocných a okrasných stromov a kríkov, zeleniny a kvetín. Vo vinárskych oblastiach tiež pestovanie viniča, zber a spracovanie hrozna.3 1,5
1308Poľnohospodár mechanizátor
Poľnohospodárka mechanizátorka
Ch
D
Práce spojené so zoradením, obsluhou pri práci a bežnou údržbou základných poľnohospodárskych strojov v živočíšnej a rastlinnej výrobe, vrátane vedenia traktoru a ostatné najdôležitejšie odborné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe.2 1
1321Opravár poľnohospodárskych strojov Opravárka poľnohospodárskych strojov Ch
D
Opravy a údržba všetkých poľnohospodárskych strojov, traktorov a mechanizačných zariadení poľnohospodárskej výroby. Údržbaelektrospotrebičov a vodoinštalácia.3 1,5
1322Kováč a podkúvač ChKováčske práce pri výrobe a opravách poľnohospodárskych strojov, náradia a zariadení. Ošetrovanie kopýt a paznechtov, podkúvanie záprahových zvierat.3 1,5
1324Pestovateľ mechanizátor*)
Pestovateľka mechanizátorka*)
Ch
D
Zoradenie, obsluha pri práci a údržba ťažkých a zložitých mechanizačných prostriedkov v rastlinnej výrobe, najmä kombajnu.1-
1325Chovateľ mechanizátor*)
Chovateľka mechanizátorka*)
Ch
D
Zoradenie, obsluha pri práci a údržba zložitých mechanizmov v živočíšnej výrobe, najmä dojacích automatov a špeciálne odborné práce pri ošetrovaní dobytka, najmä plemenného dobytka.1 -
1351Lesník ChPráce pri zbere lesných semien, v škôlkach, pri zalesňovaní, ošetrovaní porastov, ochrane lesa a v pridruženej lesnej výrobe. Ťažba dreva všetkými spôsobmi.
Manipulácia, nakladanie a skladovanie dreva.
2 1
1352Lesný mechanizátor ChObsluha všetkých mechanizačných prostriedkov lesného hospodárstva, ich údržba a bežné opravy. Vedenie pracovných skupín, pracujúcich s mechanizačnými prostriedkami.3 1,5
1361Chovateľ laboratórnych zvierat*)
Chovateľka laboratórnych zvierat*)
Ch
D
Správne ošetrovanie zdravých laboratórnych zvierat, sterilizácia krmív, organizácia chovu laboratórnych zvierat, rozoznávaniepríznakov ochorenia mikroskopickým rozborom, obsluha sterilizátorov a autoklávov. Spôsoby zabíjania zvierat, deratizácia a dezinfekcia objektov a vykonávanie jednoduchých pitiev zvierat.1 -
1362Chovateľ cudzokrajných zvierat
Chovateľka cudzokrajných zvierat
Ch
D
Práce spojené s chovom zvierat v zoologických záhradách. Odchytávanie, spútnavanie a vypúšťanie zvierat. Bezpečné zaobchádzanie s jedovatými plazmi.
Prvá pomoc človeku a zvieraťu. Vkusné zariaďovanie ubikácií pre zvieratá, drobné remeselnícke opravy ubikácií a výbehov. Informovanie návštevníkov zoologických záhrad.
2 1
14 - Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
1401Železničiar
Železničiarka
Ch
D
Základná prevádzková činnosť spojená so železničnou dopravou a prepravou.3 -
1411Cestár ChVšetky práce pri stavbách a opravách ciest včítane obsluhy a ošetrovania cestných strojov a mechanizmov.3 1
1451 Spojový manipulant
Spojová manipulantka
Ch
D
Jednoduché práce v poštovej, telefónnej a telegrafnej prevádzke. 2 -
15 - Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby
1501Predavač rozličného tovaru Predavačka rozličného tovaru Ch
D
Predaj bežných druhov priemyselného tovaru a potravín, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Nákup poľnohospodárskych výrobkov a lesných plodov. Základy aranžovania výkladných skríň. Administratívne práce v predajni. (Školí sa spoločne s uč. odb. č. 1502 Predavač potravinárskeho tovaru - Predavačka potravinárskeho tovaru).3 1
1502Predavač potravinárskeho tovaru
Predavačka potravinárskeho tovaru
Ch
D
Predaj všetkých druhov potravín, mäsa a mäsových výrobkov a predaj bežných druhov priemyselného tovaru, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.3 1
1504Predavač priemyselného tovaru Predavačka priemyselného tovaruCh
D
Predaj priemyselného tovaru podľa zamerania odborného výcviku (predaj hodín a klenotov, predaj zdravotníckych potrieb atď.). Odborné uskladňovanie a ošetrovanie predávaného tovaru. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.3 1
1511Predavač motorových vozidiel
Predavačka motorových vozidiel
Ch
D
Predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a doplnkového zariadenia, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce
v predajni.
3 1
1512Predavač elektrotechnického tovaru
Predavačka elektrotechnického tovaru
Ch
D
Predaj elektrotechnického a rádiotechnického materiálu a prístrojov, ich odborné
uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.
3 1
1513Predavač drogistického tovaru
Predavačka drogistického tovaru
Ch
D
Predaj drogistického tovaru, fotografických prístrojov a materiálov, ich odborné
uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.
3 1
1515Predavač kníh
Predavačka kníh
Ch
D
Predaj kníh, hudobnín a gramofónových platní. Ich odborné uskladňovanie. Administratívne práce v predajni.3 1
1516Predavač a skladník poľnohospodárskych strojov
Predavačka a skladníčka poľnohospodárskych strojov
CH
D
Predaj poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov a doplnkového zariadenia, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Administratívne práce v skladoch a v predajni.31
1541Aranžér
Aranžérka
Ch
D
Úprava tovaru a aranžovanie výkladných skríň, dekorovanie a výzdoba predajní. Kreslenie a písanie písma, technické spracovanie rôzneho materiálu pri aranžovaní.3 1,5
1551Kuchár
Kuchárka
Ch
D
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne včítane diétnych jedál v zariadeniach verejného stravovania. Úprava jedál bežná i pre slávnostné príležitosti.3 1,5
1552Čašník
Servírka
Ch
D
Úprava tabule a obsluha vo všetkých druhoch prevádzkární verejného stravovania pri bežných i slávnostných príležitostiach. Príprava jednoduchých jedál. Ošetrovanie všetkých druhov nápojov. Administratívne práce v závodoch verejného stravovania.3 1
1553Kuchár a čašník
Kuchárka a servírka
Ch
D
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne, výroba múčnikov a niektorých druhov cukrárskych výrobkov. Ošetrovanie, výčap a predaj nápojov. Úprava tabule a obsluha hostí pri bežných i slávnostných príležitostiach. Administratívne práce
v prevádzkárňach verejného stravovania.
3 1,5
1571Holič a kaderník
Holička a kaderníčka
Ch
D
Holenie, strihanie, úprava a ondulácia vlasov. Farbenie vlasov. Zhotovovanie parochní. Úprava vlasov a fúzov (maskérstvo), základy kozmetiky.3 1

Poznámky pod čiarou

*) Podmienkou prijatia je vyučenie v učebnom odbore Pestovateľ-chovateľ, Pestovateľka-chovateľka - č. 1301.

*) Podmienkou prijatia je vyučenie v učebnom odbore Poľnohospodár mechanizátor, Poľnohospodárka mechanizátorka č. 1308.