Vyhláška č. 61/1961 Zb.Vyhláška ministra vnútra o blokovom konaní

(v znení č. 7/1970 Zb., 102/1980 Zb.)

Čiastka 26/1961
Platnosť od 01.07.1961 do30.09.1990
Účinnosť od 01.09.1980 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušené predpisom č. 200/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990.

61

VYHLÁŠKA

ministra vnútra

z 28. júna 1961

o blokovom konaní

Minister vnútra ustanovuje v dohode so zúčastnenými ministrami a vedúcimi ostatných ústredných úradov podľa § 29 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku:


§ 1

(1) V blokovom konaní môžu vo svojej pôsobnosti ukladať a vyberať pokuty do 100 Kčs za priestupky tieto orgány:

a) orgány Verejnej bezpečnosti,

b) revízne a kontrolné orgány Ministerstva vnútorného obchodu a orgány Štátnej obchodnej inšpekcie,

c) orgány inšpekcie práce,

d) náčelníci okresných, obvodných a mestských vojenských správ,

e) pracovníci hygienickej a protiepidemickej služby,

f) orgány národných výborov poverené výkonom odborného požiarneho dozoru,

g) orgány štátnej mierovej služby,

h) správcovia vojenských obvodov,

ch) príslušníci zboru ozbrojenej ochrany železníc,

i) orgány colnej správy,

j) orgány plavebnej správy, ich pobočiek a kapitanátov,

k) orgány štátnej banskej správy,

l) orgány Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky,

m) orgány vyťažovacej služby nákladnej cestnej dopravy,

n) orgány okresných správ štátnych ciest.

o) orgány Zboru národnej bezpečnosti pri výkone pasovej a vízovej agendy a pri výkone služby na hraničných prechodoch.

(2) Orgány uvedené v odseku 1 nepotrebujú osobitné poverenie na vykonávanie blokového konania. Na požiadanie sa preukážu služobným preukazom.

§ 2

Iné ako v § 1 uvedené orgány, prípadne osoby môžu v blokovom konaní ukladať a vyberať pokuty len, ak boli na to poverené okresným národným výborom. Okresný národný výbor udeľuje poverenia v nevyhnutnom rozsahu a môže ich kedykoľvek odvolať. Povereným orgánom (osobám) vydá okresný národný výbor poverovaciu listinu, v ktorej uvedie, za ktoré priestupky môže v blokovom konaní ukladať a vyberať pokutu. Ak zanikne poverenie, musí sa poverovacia listina vrátiť okresnému národnému výboru.

§ 3

(1) Na ukladanie pokút sa používajú bloky vydané Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky na sumy 10, 20, 50 a 100 Kčs.

(2) Ak je občan ochotný zaplatiť pokutu, avšak nemôže tak urobiť na mieste, vydá mu orgán vykonávajúci blokové konanie osobitný blok (blok na pokuty nezaplatené na mieste, ktorý obsahuje poučenie o spôsobe zaplatenia pokuty a o následkoch nezaplatenia). Pri zaplatení vydá sa mu blok znejúci na platenú sumu. Pokuta, ktorá nebude zaplatená do 15 dní spôsobom uvedeným v poučení na osobitnom bloku, vymáha sa správnou exekúciou.

(3) Orgány, ktorých pracovníci sú poverení na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní, odoberajú bloky od okresného národného výboru, vedú ich v evidencii, opatria ich odtlačkom svojej pečiatky a vydávajú ich svojim povereným pracovníkom.

§ 4

(1) Poverený pracovník odvedie vybrané pokuty orgánu, ktorý mu vydal bloky, a to len čo ich úhrn dosiahne sumu 200 Kčs, inak vždy prvého dňa každého mesiaca. Tento orgán preskúša správnosť prijatých súm a odvedie ich raz za mesiac na daňový bankový účet okresného národného výboru, od ktorého dostal bloky.

(2) Orgány, ktoré odobrali bloky, sú na požiadanie okresného národného výboru povinné podať ku 31. decembru každého roku celkové vyúčtovanie odobratých blokov, a to podľa hodnoty, ktorá bola na nich predtlačená.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1961.


Minister:

Štrougal v. r.