Vyhláška č. 5/1961 Zb.Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Účinnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.

5

VYHLÁŠKA

podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie

z 18. januára 1961

o úplnom znení vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie

Podľa čl. II vládneho nariadenia č. 2/1961 Zb. vyhlasujem v prílohe úplné znenie vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Podpredseda vlády

a predseda Štátnej plánovacej komisie:

inž. Šimůnek v. r.

Príloha vyhlášky č. 5/1961 Zb.

VLÁDNE NARIADENIE

zo 17. júla 1959 č. 44 Zb.,

ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov

§ 1

(1) Štátna plánovacia komisia je ústredným orgánom vlády pre plánovanie rozvoja národného hospodárstva Československej republiky.

(2) Štátna plánovacia komisia plní tieto hlavné úlohy:

a) vypracúva návrhy plánov rozvoja národného hospodárstva, najmä plánov dlhodobých, a predkladá ich vláde;

b) vykonáva systematický rozbor rozvoja národného hospodárstva, zisťuje odchýlky od plánovaných proporcií rozvoja národného hospodárstva, na základe svojich zistení predkladá vláde iniciatívne návrhy a zapracúva potrebné opatrenia do návrhov plánov; odhaľuje rezervy v národnom hospodárstve a navrhuje využívanie dodatočných zdrojov;

c) vykonáva v štátnych plánoch rozvoja národného hospodárstva v rámci proporcií a koncepcií určených vládou zmeny nevyhnutné na riešenie nepredvídaných problémov, na hospodárnejšie využitie prostriedkov alebo na zvýšenie celkovej efektívnosti národného hospodárstva;

d) predkladá vláde zásadné návrhy rozvoja jednotlivých oblastí vypracované na základe rozboru rozmiestenia výrobných síl, ako aj návrhy umiestenia národohospodársky významných investičných akcií. V návrhoch sleduje rovnomerné rozmiestenie výrobných síl, priblíženie novobudovaných závodov k zdrojom surovín a oblastiam spotreby a vylúčenie zbytočne dlhých a protismerných prepráv;

e) uplatňuje dôsledne zásadu neustáleho rozvíjania hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce so Sväzom sovietskych socialistických republík a s ostatnými krajinami socialistického tábora cestou prehlbovania medzinárodnej socialistickej deľby práce a kooperácie vo výrobe; zabezpečuje jednotu prác v oblasti medzinárodnej hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce, pripravuje a predkladá vláde návrhy riešenia zásadných otázok tejto spolupráce;

f) metodicky riadi územné plánovanie, prípravu investičnej výstavby a skúmanie jej hospodárskej efektívnosti, ako aj projektovanie; usmerňuje riešenie územných plánov, ako aj plánovaciu prípravu a technicko-ekonomickú koncepciu významných stavieb, s cieľom zabezpečiť ich maximálnu hospodársku efektívnosť;

g) riadi postup prác pri vypracúvaní plánov rozvoja národného hospodárstva, vydáva na ten účel záväzné pokyny a zjednocuje činnosť ústredných orgánov a národných výborov pri príprave a vykonávaní plánov;

h) určuje metodiku plánovania národného hospodárstva a preveruje jej plnenie; robí opatrenia na všestranné rozvíjanie plánovacej metodiky; stará sa o posilňovanie plánovitosti na všetkých stupňoch riadenia a napomáha nižšie plánovacie orgány v zvyšovaní úrovne plánovania;

ch) určuje na základe štátnych plánov čiastkové úlohy jednotlivým ústredným orgánom a krajským národným výborom;

i) určuje v prípadoch, v ktorých je to na splnenie úloh štátneho plánu potrebné, zásady hospodárenia s výrobkami;

j) predkladá vláde návrhy zásadných opatrení v starostlivosti o prírodné prostredie a metodicky riadi a koordinuje činnosť štátnych orgánov na tomto úseku;

k) predkladá vláde návrhy zásadných opatrení v oblasti plánovania a tvorby cien, riadi, koordinuje a kontroluje plánovanie a tvorbu cien;

l) vypracúva posudky návrhov hospodárskeho dosahu, ktoré vláde predkladajú iné orgány, rozbory a návrhy podľa uznesenia vlády, ako i z vlastnej iniciatívy materiály pre informáciu vlády;

m) usmerňuje prípravu kvalifikovaných kádrov pre plánovaciu a riadiacu hospodársku činnosť v učilištiach riadených Ministerstvom školstva a kultúry; pritom vychádza z potrieb a praktických skúseností plánovacích orgánov všetkých stupňov a z výsledkov ekonomickej vedy;

n) dáva podnety pre rozvoj a zameranie ekonomickej propagandy; pritom dbá o to, aby rozsiahle oboznamovanie všetkých pracujúcich s problémami národohospodárskeho plánovania podnietilo ich účasť pri riešení týchto problémov; zabezpečuje maximálne využitie kolektívnych skúseností pracujúcich pre správne riešenie národohospodárskych problémov.

(3) Štátna plánovacia komisia vykonáva tiež pôsobnosť, ktorú podľa vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily prislúchalo vykonávať Štátnemu úradu plánovaciemu.

§ 2

Pri vypracúvaní návrhov štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, ako aj pri ostatnej svojej činnosti Štátna plánovacia komisia zabezpečuje vytváranie predpokladov pre neustále zvyšovanie životnej úrovne pracujúcich na základe

a) správnych vzájomných vzťahov v rozvoji jednotlivých odvetví národného hospodárstva pri prednostnom raste výroby výrobných prostriedkov, medzi priemyslom a pôdohospodárstvom, medzi výrobou a spotrebou a medzi akumuláciou a spotrebou;

b) maximálneho využívania prírodných a ekonomických zdrojov a podmienok krajiny, ako aj zdrojov pracovných síl;

c) nepretržitého rastu produktivity práce, znižovania nákladov a zvyšovania akosti produkcie čo najširším zavádzaním novej techniky, najmä automatizácie, mechanizácie a chemizácie, ako aj zdokonaľovaním technológie výroby a organizácie výroby a práce;

d) rozvíjania československého národného hospodárstva ako súčasti hospodárstva celého socialistického tábora a na základe prehlbovania medzinárodnej socialistickej deľby práce i kooperácie;

e) účelného rozmiesťovania výrobných síl;

f) vytvárania štátnych rezerv.

§ 3

(1) Ústredné orgány štátnej správy, rady krajských národných výborov, ako aj ústredné orgány hospodárskych organizácií sú povinné napomáhať Štátnej plánovaceju komisii pri plnení jej úloh a prejednávať s ňou všetky opatrenia zásadného rázu, pokiaľ sa týkajú jej pôsobnosti. Najmä predkladajú Štátnej plánovacej komisii

a) ústredné orgány štátnej správy, rady krajských národných výborov a ústredné orgány hospodárskych organizácií návrhy svojich hospodárskych a finančných plánov;

b) všetky štátne orgány a hospodárske organizácie všetky údaje, zprávy a návrhy, ktoré od nich požaduje Štátna plánovacia komisia priamo alebo prostredníctvom iných orgánov;

c) Štátny úrad štatistický výkazy o plnení štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, ako aj všetky iné podklady, ktoré Štátna plánovacia komisia od neho požaduje;

d) Ministerstvo financií návrh štátneho rozpočtu, úverového a pokladničného plánu, výkazy o ich plnení, ako aj ďalšie podklady, ktoré Štátna plánovacia komisia od neho požaduje.

(2) Štátna plánovacia komisia má právo preverovať plnenie plánu v ústredných orgánoch štátnej správy, vo výkonných orgánoch národných výborov a vo výrobných hospodárskych jednotkách.

§ 4

Štátna plánovacia komisia pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje

a) s ústrednými orgánmi; stará sa o dosiahnutie jednoty pri plánovaní národného hospodárstva a pomáha ústredným orgánom v dôslednom uplatňovaní celoštátnych hľadísk pri posudzovaní hospodárskych problémov; využíva praktické skúsenosti, ktoré ústredné orgány získali pri riadení zverených úsekov národného hospodárstva;

b) s krajskými národnými výbormi; pomáha im pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja ich hospodárstva, najmä pri riešení otázok zabezpečenia súladu rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi s rozvojom ostatných odvetví hospodárstva na území krajov; prejednáva s nimi v nevyhnutnom rozsahu otázky komplexného rozvoja všetkých odvetví hospodárstva na území jednotlivých krajov a jeho zabezpečenia; informuje vedúcich funkcionárov krajských národných výborov o hlavných problémoch rozvoja celého národného hospodárstva a prejednáva s nimi zásadné problémy súvisiace s plnením úloh komplexného rozvoja krajov, s cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie celoštátnych hľadísk pri posudzovaní hospodárskych problémov; organizuje spoluprácu všetkých orgánov zúčastnených na kontrole plnenia plánu tak, aby sa väčšina problémov vyriešila priamo v krajoch; vo svojej práci využíva praktické skúsenosti krajských národných výborov;

c) so Štátnym výborom pre rozvoj techniky, ktorému dáva podnety pre hlbšie spracovanie technicko-ekonomických koncepcií rozvoja národného hospodárstva; pri vypracúvaní návrhu plánu rozvoja techniky sa opiera o výsledky práce Štátneho výboru pre rozvoj techniky a navrhuje ich realizáciu v štátnych plánoch; prejednáva so Štátnym výborom pre rozvoj techniky tiež plány vedeckotechnickej spolupráce so zahraničím;

d) so Štátnou mzdovou komisiou pri navrhovaní a plánovitom zabezpečovaní mzdovopolitických opatrení; využíva poznatky tejto komisie pri plnení svojich úloh.

§ 5

(1) Stálou metódou práce Štátnej plánovacej komisie je práca s aktívom; členovia Štátnej plánovacej komisie a pracovníci jej aparátu sú povinní opierať sa pri plnení svojich úloh o aktív najlepších odborníkov vedy a praxe a overovať si riešenie dôležitých otázok na aktívoch, ekonomických konferenciách a priamo na pracoviskách.

(2) Pracovníci aparátu Štátnej plánovacej komisie sa zúčastnia v najširšej miere význačných plánovacích prác vo výrobných hospodárskych jednotkách za tým účelom, aby poskytli maximálnu pomoc pre dosiahnutie cieľov týchto prác a aby získali pre prácu Štátnej plánovacej komisie praktické skúsenosti a poznatky.

§ 6

(1) Sekretariát Štátnej plánovacej komisie sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, z predsedu Slovenskej plánovacej komisie, z námestníkov predsedu Štátnej plánovacej komisie, ako aj z niektorých vedúcich pracovníkov aparátu Štátnej plánovacej komisie, vymenovaných vládou na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie.

(2) Pre všestranné posúdenie národohospodárskych problémov môžu byť pri Štátnej plánovacej komisii zriadené stále výbory alebo dočasné komisie. Na čele stálych výborov je vždy člen Štátnej plánovacej komisie. Členov stálych výborov vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie; členov dočasných komisií vymenúva a odvoláva predseda Štátnej plánovacej komisie.

(3) Vedúci odborov Štátnej plánovacej komisie, ktorých odbor pôsobnosti zodpovedá odboru pôsobnosti niektorého z ústredných orgánov štátnej správy, majú právo sa zúčastniť rokovania kolégia a iných významných rokovaní v tomto orgáne.

§ 7

(1) Štátna plánovacia komisia organizovane využíva pri plnení svojich úloh výsledky práce výskumných ústavov a iných vedeckých inštitúcií.

(2) Pri Štátnej plánovacej komisii sú zriadené Výskumný ústav národohospodárskeho plánovania a Štátny ústav pre rajónové plánovanie, ktoré pracujú podľa štatútov a plánov schválených Štátnou plánovacou komisiou.

§ 8

Podrobnosti o rokovaní Štátnej plánovacej komisie určuje jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje vláda.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia*); vykonajú ho všetci členovia vlády.

Poznámky pod čiarou

*) Vládne nariadenie č. 44/1959 Zb. nadobudlo účinnosť 22. júlom 1959. Zmeny vykonanáí vládnym nariadením č. 2/1961 Zb. nadobúdajú účinnosť 24. januárom 1961.