Vyhláška č. 117/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu

Čiastka 56/1961
Platnosť od 27.10.1961 do13.12.1995
Účinnosť od 11.11.1961 do13.12.1995
Zrušený 102/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 Dohoda vstúpila v platnosť 22. júnom 1961.

117

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. októbra 1961

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu

Dňa 14. novembra 1960 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu.

Schválenie Dohody vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené vláde Poľskej ľudovej republiky nótou zo 7. júna 1961 a jej schválenie vládou Poľskej ľudovej republiky bolo oznámené nótou z 22. júna 1961.

Podľa svojho článku 21 Dohoda vstúpila v platnosť 22. júnom 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

V z. dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky vedené snahou ďalej prehľbiť socialistickú spoluprácu v oblasti veterinárstva za účelom ochrany a zdolávania nákazlivých chorôb zvierat, ako aj ochrany ľudského zdravia, a presvedčené, že táto spolupráca bude slúžiť ďalšiemu posilneniu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi, rozhodli sa uzavrieť Dohodu o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu a za týmto účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky

Jaroslava Šilhavého,

námestníka ministra poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva

vláda Poľskej ľudovej republiky

Stanislawa Gucwu,

námestníka ministra pôdohospodárstva,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá a zistiac ich v úplnom poriadku a náležitej forme dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že zásielky zvierat, surovín, výrobkov živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, podrobia sa na hraničných prechodoch určených pre medzinárodnú prepravu tovaru veterinárnej kontrole, a to pri dovoze, vývoze alebo prevoze z územia jednej zmluvnej strany na územie, prípadne cez územie druhej zmluvnej strany. Pohraničnú veterinárnu kontrolu budú vykonávať pohraniční veterinárni lekári.

(2) Ústredné veterinárne orgány obidvoch zmluvných strán si vymenia zoznamy pohraničných priechodov určených pre medzinárodnú prepravu tovaru a budú sa vzájomne informovať o prípadných zmenách a doplnkoch týchto zoznamov.

Článok 2

(1) Zvieratá, suroviny a výrobky živočíšneho pôvodu, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, dovážajú sa po predchádzajúcom povolení ústredných veterinárnych orgánov dovážajúcej strany.

(2) Dovážajúca strana sa zaväzuje prevziať pre ňu určenú zásielku zvierat prevážaných cez územie druhej zmluvnej strany v každom prípade, a to i za okolností, že sa v čase prevozu u zvierat zistí nákazlivá choroba, avšak za predpokladu, že prepravované zvieratá boli vo vstupnom pohraničnom priechode prevážajúcej krajiny uznané za zdravé.

(3) Prevoz surovín, výrobkov živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, pochádzajúcich z územia niektorej zo zmluvných strán alebo preň určených, vykonáva sa za podmienok tejto Dohody bez osobitného povolenia.

Článok 3

Povinnej veterinárnej kontrole v zmysle tejto Dohody podliehajú:

A. zvieratá:

a) paznechtíky všetkých druhov,

b) jednokopytníky všetkých druhov,

c) hydina a vtáctvo všetkých druhov,

d) mäsožravce všetkých druhov,

e) iné zvieratá, ako napr. lovná zver, kožušinové zvieratá, cudzokrajné zvieratá, laboratórne zvieratá, ryby a včely;

B. suroviny a výrobky živočíšneho pôvodu určené pre výživu ľudí a na kŕmne a technické účely;

C. predmety, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, najmä seno a slama.

Článok 4

(1) Pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, musia byť zásielky sprevádzané týmito dokladmi:

A. zásielky:

a) paznechtíkov a jednokopytníkov všetkých druhov preukazom o mieste pôvodu vydaným príslušnými správnymi orgánmi, ako aj úradným veterinárnym osvedčením vystaveným povereným veterinárnym lekárom;

b) hydiny a iných zvierat úradným veterinárnym osvedčením vystaveným povereným veterinárnym lekárom;

B. zásielky surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, úradným veterinárnym osvedčením vystaveným povereným veterinárnym lekárom.

(2) Preukazy o mieste pôvodu a úradné veterinárne osvedčenie sa budú vystavovať na formulároch určených ústrednými veterinárnymi orgánmi každej zo zmluvných strán.

Článok 5

(1) Preukaz o mieste pôvodu musí obsahovať názov miesta, z ktorého zvieratá pochádzajú, obec, okres, kraj, ďalej počet, druh a presný opis zvierat s uvedením osobitných znakov a označení, ako aj meno vlastníka zvierat. V preukaze o mieste pôvodu musí byť ďalej uvedené, že miesto pôvodu je bez nákazlivých chorôb zvierat povinných hlásením a prenosných na príslušný druh zvierat a že v preukaze opísané zvieratá žili v ňom nepretržite najmenej 21 dní pred odoslaním.

(2) U hovädzieho dobytka a jednokopytníkov sa vydáva preukaz o mieste pôvodu pre každý kus osobitne. U oviec, kôz a ošípaných sa môžu vydávať hromadné preukazy, ak patria zvieratá k tomu istému druhu, pochádzajú z toho istého dvorca a prepravujú sa tým istým dopravným prostriedkom do toho istého miesta určenia.

(3) Preukaz o mieste pôvodu platí len po čas 10 dní. Ak uplynie táto lehota pred príchodom zvierat do pohraničnej stanice, predľži poverený veterinárny lekár jeho platnosť na ďalších 10 dní za predpokladu, že pri opätovnom vyšetrení zvierat sa nezistili akékoľvek príznaky vzbudzujúce podozrenie z nákazlivých chorôb a že výsledok tohto vyšetrenia sa v preukaze poznamená.

Článok 6

(1) Úradné veterinárne osvedčenie vystavuje poverený veterinárny lekár po prehliadke zvierat pred ich nakládkou do každého dopravného prostriedku zvlášť. Toto potvrdenie musí obsahovať názov kraja, okresu, stanice a dátum nakládky, číslo dopravného prostriedku, počet a druh naložených zvierat, meno a adresu odosielateľa, miesto určenia, počet pripojených preukazov o mieste pôvodu a u zvierat, u ktorých sa nepožaduje osvedčenie o mieste pôvodu, ich opis.

(2) Úradné veterinárne osvedčenie musí obsahovať údaje, že zvieratá:

a) boli pri nakládke vyšetrené povereným veterinárnym lekárom a že boli pri vyšetrení uznané za zdravé;

b) pochádzajú z miest, v ktorých niet hlásením povinných nákazlivých chorôb zvierat a prenosných na príslušný druh zvierat;

c) boli prepravené z miesta pôvodu do nakladacej stanice miestami, na ktorých niet hlásením povinných nákazlivých chorôb zvierat a prenosných na príslušný druh zvierat.

(3) V úradnom veterinárnom osvedčení musí byť okrem už uvedených údajov potvrdené, že na celom území zmluvnej strany nebol v posledných 12 mesiacoch zistený mor hovädzieho dobytka a pľúcna nákaza hovädzieho dobytka a že v posledných 6 mesiacoch v okruhu 30 km od miesta pôvodu zvierat nebola zistená slintačka.

(4) Okrem údajov uvedených v odseku 1, 2 a 3 tohto článku musí byť v úradnom veterinárnom osvedčení potvrdené, že sa nezistili tieto nákazlivé choroby zvierat:

a) u prežúvavcov Q-horúčka v posledných 12 mesiacoch v okruhu 15 km od miesta pôvodu zvierat, ovčie kiahne v posledných 6 mesiacoch v okruhu 30 km od miesta pôvodu zvierat, prašivina a opar lysivý v posledných 6 mesiacoch v dvorci pôvodu zvierat;

b) u jednokopytníkov mor koní na území celého štátu, nákazlivá málokrvnosť koní za posledných 12 mesiacov v okruhu 30 km od miesta pôvodu zvierat, žrebčia nákaza a sopľavka za posledných 6 mesiacov v okruhu 30 km od miesta pôvodu zvierat, prašivina za posledné 3 mesiace v okruhu 10 km od miesta pôvodu zvierat;

c) u ošípaných mor ošípaných v posledných 3 mesiacoch v okruhu 15 km od miesta pôvodu zvierat, nákazlivá obrna ošípaných v posledných 6 mesiacoch v okruhu 15 km od miesta pôvodu zvierat;

d) u mäsožravcov besnota v posledných 6 mesiacoch v okruhu 30 km od miesta pôvodu zvierat;

e) u hrabavej hydiny mor hydiny, cholera hydiny a ornitóza-psitakóza v posledných 40 dňoch v okruhu 10 km od miesta pôvodu hydiny;

f) u vodnej hydiny salmonelóza v posledných 40 dňoch v dvorci pôvodu hydiny a ornitóza-psitakóza v posledných 40 dňoch v okruhu 10 km od miesta pôvodu hydiny;

g) u okrasného vtáctva ornitóza-psitakóza v posledných 6 mesiacoch v okruhu 50 km od miesta pôvodu týchto vtákov;

h) u lovnej zveri a kožušinových zvierat tularémia a myxomatóza v posledných 6 mesiacoch v okruhu 50 km od miesta lovu, prípadne miesta pôvodu týchto zvierat;

i) u zvierat zo zoologických záhrad žiadna nákazlivá choroba prenosná na daný druh zvierat, ak boli tieto zvieratá držané najmenej 6 mesiacov v zoologickej záhrade, z ktorej boli odoslané;

j) u zvierat patriacich cirkusom žiadna nákazlivá choroba prenosná na daný druh zvierat v posledných 30 dňoch;

k) u včiel mor včelieho plodu a roztočová nákaza včiel v posledných 6 mesiacoch v okruhu 5 km od miesta včelínu.

(5) Úradné veterinárne osvedčenie musí ďalej obsahovať nasledujúce údaje:

a) že chovný hovädzí dobytok, kozy a ošípané pochádzajú z dvorca, kde niet tuberkulózy, že zvieratá boli tuberkulínované vnútrokožne bovínnym i vtáčím tuberkulínom s negatívnym výsledkom a že od poslednej tuberkulinizácie neuplynulo viac ako 21 dní;

b) že chovný hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané boli komplexne vyšetrené na brucelózu s negatívnym výsledkom, že vyšetrenie sa uskutočnilo v štátnom laboratóriu a že zvieratá pochádzajú z dvorca, kde niet brucelózy aspoň v posledných 12 mesiacoch;

c) že chovný hovädzí dobytok na žiadosť dovážajúcej strany bol ochranne očkovaný proti slintačke v čase nie kratšom ako 21 dní, ale nie dlhšom ako 3 mesiace pred odoslaním;

d) že u chovných kráv bol výsledok bakteriologického vyšetrenia mlieka na infekčný zápal vemena negatívny a že od tohto vyšetrenia do doby odoslania neuplynulo viac ako 14 dní;

e) že chovné ovce a hovädzí dobytok boli sérologicky vyšetrené na Q-horúčku a chovné ovce ďalej na pľúcnu červivosť a motoličnatosť 14 dní pred nakladaním s negatívnym výsledkom;

f) že chovné zvieratá nemajú príznaky vzbudzujúce podozrenie na choroby pohlavných ústrojov a že chovný hovädzí dobytok bol vyšetrený na trichomoniázu a vibriózu s negatívnym výsledkom;

g) že chovné ošípané pochádzajú z dvorcov, kde sa v posledných 12 mesiacoch nevyskytla nákazlivá sípavka, Aujezského choroba, nákazlivé choroby dýchacích ciest, že tieto ošípané boli najviac pred mesiacom očkované proti moru ošípaných očkovacou látkou neobsahujúcou živý vírus moru ošípaných;

h) že jednokopytníky boli maleinizované v čase nie kratšom ako 15 dní pred odoslaním s negatívnym výsledkom, a u chovných jednokopytníkov musí byť potvrdené, že neuplynulo viac ako 21 dní od posledného sérologického vyšetrenia na sopľavku, paratýfové zmetanie kobýl a žrebčiu nákazu s negatívnym výsledkom, že tieto zvieratá pochádzajú z dvorcov, kde niet nákazlivých zmetaní a nákazlivých zápalov dýchacích ciest;

i) že plemenná hrabavá hydina pochádza z dvorca, kde niet pulorovej nákazy, a plemenná vodná hydina z dvorca, kde niet salmonelózy, a že výsledky sérologických skúšok na tieto nákazy boli negatívne, že v dvorci pôvodu za posledných 6 mesiacov nebola zistená diftéria, leukóza, ornitóza-psitakóza, infekčné choroby dýchacích ciest, mor hydiny a neurolymfomatóza, že hydina pochádza zo stáda bez tuberkulózy a že výsledok tuberkulinizácie vykonanej u odoslanej hydiny najviac 21 dní pred odoslaním bol negatívny;

j) že násadové vajcia pochádzajú z dvorca, kde niet pulorovej nákazy, salmonelózy, cholery, tuberkulózy a diftérie hydiny, a že v posledných 30 dňoch v okruhu 10 km od dvorca pôvodu sa nevyskytol mor hydiny;

k) že ryby určené na zarybnenie sladkovodných vôd pochádzajú z vôd bez chorôb, ktoré sa podľa predpisov dovážajúcej strany pokladajú za choroby nákazlivé;

l) že psi boli najmenej 14 a nie viac ako 6 mesiacov pred odoslaním očkovaní proti besnote.

(6) V úradnom veterinárnom osvedčení chovných zvierat musí byť vyznačené, proti ktorým chorobám, kedy a akou očkovacou látkou boli zvieratá očkované a kedy a akou metódou boli vyšetrené.

(7) Ústredné veterinárne orgány obidvoch zmluvných strán spoločne dohodnú pre každý prípad zvlášť veterinárne podmienky zásielok spermy.

Článok 7

(1) Úradné veterinárne osvedčenie musí pri zásielkach mäsa a mäsových výrobkov obsahovať údaje:

a) že bitúnky a výrobne, kde bolo mäso vyrobené alebo spracované, sú pod stálym veterinárnym dozorom a zodpovedajú veterinárnym podmienkam;

b) že zvieratá pred zabitím a po ňom (zverina a ryby po zabití alebo ulovení) boli povereným veterinárnym lekárom vyšetrené a uznané za nepostihnuté nákazlivými chorobami zvierat, že kopytníky pochádzajú z miest, kde niet slintačky, ošípané z miest, kde niet moru a nákazlivej obrny ošípaných, a hrabavá hydina z miest, kde niet moru hydiny;

c) že mäso a mäsové výrobky z týchto zvierat boli uznané za spôsobilé na požívanie bez obmedzenia, ako aj že mäso domácich ošípaných a divých svíň bolo vyšetrené na svalovce s negatívnym výsledkom. Na mäse musí byť pečiatka bitúnku, kde boli zvieratá zabité. Tá istá pečiatka musí byť aj na úradnom veterinárnom osvedčení;

d) že mäso a mäsové výrobky neobsahujú látky, ktorých požívanie je predpismi dovážajúcej strany zakázané.

(2) Úradné veterinárne osvedčenie sa musí vzťahovať iba na mäso a mäsové výrobky toho istého druhu, pochádzajúceho od toho istého dodávateľa a odosielané tomu istému príjemcovi.

(3) Mäso možno vyvážať takto upravené:

a) hovädzie mäso a mäso jednokopytníkov stiahnuté z kože, v poloviciach alebo štvrtkách;

b) teľacie mäso v koži alebo bez nej, v celku alebo v poloviciach;

c) baranie mäso a mäso kôz stiahnuté z kože v celku alebo v poloviciach;

d) bravčové mäso v celku, v poloviciach alebo delené;

e) vodná hydina s vnútornosťami alebo bez nich, hrabavá hydina vždy vypitvaná bez hláv a nôh;

f) zverina v koži s vnútornosťami alebo bez nich;

g) ryby čerstvé, mrazené, solené alebo údené.

Článok 8

Zásielky spotrebných vajec musia byť vybavené úradným veterinárnym osvedčením, že pochádzajú z dvorcov nezamorených nákazami hydiny povinným hlásením.

Článok 9

Zásielky surovín, ako aj výrobkov živočíšneho pôvodu, neuvedené v článkoch 7 a 8 tejto Dohody, musia byť vybavené úradným veterinárnym osvedčením, že pochádzajú zo zvierat nepostihnutých nákazlivými chorobami zvierat, že boli vyrobené v závodoch, ktoré sú pod stálym veterinárnym dozorom a že boli spracované spôsobom zabezpečujúcim ich zdravotnú nezávadnosť pre ľudí i zvieratá.

Článok 10

Pri vývoze predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, najmä sena a slamy, treba k zásielke pripojiť úradné veterinárne osvedčenie, že pochádzajú z miest, kde sa najmenej v posledných 3 mesiacoch nevyskytla slintačka.

Článok 11

Dostihové kone, športových psov a holuby, určené pre športové súťaže, možno vyvážať, dovážať a prevážať, ak majú potvrdenie príslušnej športovej organizácie. Toto potvrdenie musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko vlastníka, presný opis zvierat, miesto pôvodu a miesto určenia, ako aj osvedčenie povereného veterinárneho lekára, že zvieratá sú zdravé a že stajňa, psinec alebo holubník i miesto, z ktorého zvieratá pochádzajú, sú najmenej 40 dní bez nákazlivých chorôb prenosných na príslušný druh zvierat. Toto osvedčenie musí ďalej obsahovať údaje o tom, že kone boli nie skôr ako 15 dní pred odoslaním maleinizované s negatívnym výsledkom a že psi boli očkovaní proti besnote.

Článok 12

(1) Vykladanie, prekladanie a dopľňanie zásielky zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, nie je počas prepravy do pohraničných staníc dovážajúcej krajiny dovolené. Ak však vzhľadom na výnimočne závažné okolnosti bude treba zásielku preložiť, musí sa tak diať v prítomnosti povereného veterinárneho lekára, ktorý zásielku znova vyšetrí a výsledok vyšetrenia na prekladacej stanici a príčinu preloženia poznamená na úradné veterinárne osvedčenie.

(2) Ak uhynie niektoré zviera počas prepravy, treba zdochlinu vyložiť v prítomnosti povereného veterinárneho lekára, ktorý po zistení príčiny uhynutia vykoná pitvu a podľa potreby i ďalšie diagnostické vyšetrenie. Výsledok vyšetrenia musí byť zaznamenaný v úradnom veterinárnom osvedčení s presným opisom uhynutého zvieraťa.

Článok 13

Ak poverený veterinárny lekár pri výkone veterinárnej kontroly vo vývoznej pohraničnej stanici zistí, že v zásielke určenej pre vývoz sú zvieratá postihnuté nákazlivými chorobami alebo podozrivé na tieto choroby, alebo ak aj zistí, že zásielka nevyhovuje veterinárnym požiadavkám tejto Dohody, nesmie byť táto zásielka pripustená na vývoz.

Článok 14

(1) Zásielky zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, môžu byť vo vstupnej pohraničnej stanici zadržané a vrátené druhej zmluvnej strane, ak nevyhovujú podmienkam tejto Dohody. Príslušný pohraničný veterinárny lekár uvedie v potvrdení dôvody zadržania a vrátenia zásielky, ktoré potvrdí svojím podpisom a pečiatkou.

(2) Ak po prevzatí zásielky zvierat na území jednej zo zmluvných strán zistí, že sa v tejto zásielke vyskytla nákazlivá choroba zvierat, treba túto skutočnosť uviesť v zápisnici spísanej povereným veterinárnym lekárom. O zistení nákazlivej choroby treba bezodkladne upovedomiť ústredné veterinárne orgány druhej zmluvnej strany a zaslať im odpis tejto zápisnice. S touto zásielkou zvierat treba postupovať podľa predpisov tejto zmluvnej strany, na území ktorej sa ochorenie zistilo.

Článok 15

(1) Ak sa vyskytne na území jednej zo zmluvných strán mor hovädzieho dobytka alebo pľúcna nákaza hovädzieho dobytka, sú príslušné orgány tejto strany povinné bezodkladne zadržať z celého územia zásielky zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, kým príslušné orgány druhej zmluvnej strany nedajú osobitný súhlas na vývoz. Zákaz vývozu nemôže trvať dlhšie ako 12 mesiacov od času zániku posledného ohniska týchto nákaz.

(2) Ak sa vyskytne na území jednej zo zmluvných strán slintačka, sú príslušné orgány tejto strany povinné okamžite prerušiť vývoz a prevoz všetkých zvierat vnímavých na túto chorobu zvierat práve tak ako surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu na územie druhej zmluvnej strany z oblasti a v čase určenom článkom 6 ods. 3.

Článok 16

(1) Ak sa zavlečie dovozom alebo prevozom zvierat na územie jednej zo zmluvných strán z územia druhej zmluvnej strany niektorá nákazlivá choroba zvierat podliehajúca povinnému hláseniu, môžu príslušné orgány v čase nebezpečenstva nákazy obmedziť alebo úplne zastaviť dovoz i prevoz všetkých zvierat pochádzajúcich zo zamorenej alebo ohrozenej oblasti. Obmedzenie alebo i zákaz dovozu a prevozu môžu byť za rovnakých okolností rozšírené i na suroviny a výrobky živočíšneho pôvodu, ako aj na predmety, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat.

(2) Ústredné veterinárne orgány zmluvnej strany, ktoré obmedzenia zaviedli, zostavia zoznam tovaru, na ktorý sa vzťahujú tieto obmedzenia, a bezodkladne ho doručia priamo ústredným veterinárnym orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 17

Ak sa vyskytne v mieste pôvodu zvierat slezinová sneť, šelestivá sneť, pasteurelóza alebo červienka ošípaných, je dovoz i prevoz jatočných zvierat dovolený len za predpokladu, že tieto zvieratá nepochádzajú z dvorcov zamorených alebo ohrozených týmito chorobami. Jatočný hovädzí dobytok sa smie vyvážať a prevážať i vtedy, ak pochádza z dvorcov zamorených tuberkulózou alebo trichomonádovou nákazou hovädzieho dobytka.

Článok 18

(1) Čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov určených na prevoz zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi zárodkov nákazlivých chorôb zvierat, bude sa vykonávať podľa predpisov tej ktorej zmluvnej strany.

(2) Ústredné veterinárne orgány obidvoch zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o platných predpisoch týkajúcich sa čistenia a dezinfekcie verejných dopravných prostriedkov.

Článok 19

Ústredné veterinárne orgány obidvoch zmluvných strán budú v priamom styku v otázkach vykonávania tejto Dohody.

Článok 20

Dňom, keď táto Dohoda vstúpi v platnosť, stráca platnosť Veterinárny dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou podpísaný v Prahe 10. februára 1934.

Článok 21

Táto Dohoda podlieha ratifikácii alebo schváleniu podľa právnych predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 22

Táto Dohoda sa uzaviera na čas piatich rokov odo dňa jej vstupu v platnosť. Predlžuje sa vždy na ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie aspoň šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia.

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 14. novembra 1960 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Šilhavý v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Gucwa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.