Vyhláška č. 59/1961 Zb.Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra

Čiastka 25/1961
Platnosť od 26.06.1961 do30.09.1976
Účinnosť od 01.07.1961 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.

OBSAH

59

VYHLÁŠKA

ministra výstavby

z 23. júna 1961,

ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra

Minister výstavby v dohode s ministrom vnútra ustanovuje podľa § 24 ods. 1 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v znení § 3 vládneho nariadenia č. 52/1960 Zb. o zrušení Štátneho výboru pre výstavbu:


§ 1

Právomoc stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia a náhrady za vyvlastnenie, pokiaľ ide o stavby Ministerstva vnútra, sa prenáša na toto ministerstvo.*)

§ 2

(1) Za stavby Ministerstva vnútra sa podľa tejto vyhlášky považujú:

a) stavby pre bezpečnostné zbory a vojská Ministerstva vnútra a osobitné stavby zaradené do plánu investičnej výstavby Ministerstva vnútra,

b) stavby (objekty) v správe alebo prenajaté Ministerstvom vnútra pre účely bezpečnostných zborov a vojsk Ministerstva vnútra.

(2) Za stavby Ministerstva vnútra sa však podľa tejto vyhlášky nepovažujú bytové a občianske stavby stavané pre Ministerstvo vnútra investorskými útvarmi národných výborov, aj keď sú pri nich ináč splnené podmienky uvedené v odseku 1.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1961.


Minister:

Beran v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pôsobnosť orgánov územného plánovania zostáva nedotknutá.