Opatrenie č. 25/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb.

Čiastka 12/1961
Platnosť od 22.03.1961
Účinnosť od 01.01.1961
Redakčná poznámka

Uznesením Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 33/1961 Zb. bolo schválené zákonné opatrenie č. 25/1961 Zb.

25

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 10. marca 1961,

ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb.

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 41/1953 Zb. sa mení takto:

§ 2 ods. 1 znie:

(1) Peňažnou jednotkou na území Československej socialistickej republiky je začínajúc 1. júnom 1953 československá koruna (Kčs), ktorá sa rovná 0,123426 g rýdzeho zlata; jej kurz v pomere k rubľu sa určuje začínajúc 1. januárom 1961 na 8 Kčs za 1 rubeľ. Na tomto podklade určuje Štátna banka československá pomer československej koruny k cudzím menám.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.