Uznesenie č. 33/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 15/1961
Platnosť od 25.04.1961

33

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 18. apríla 1961

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. marca 1961, č. 25 Zb., ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb.,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. marca 1961, č. 26 Zb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov.

Fierlinger v. r.