124

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

zo 7. novembra 1961

o strelných zbraniach a strelive

Ministerstvo vnútra ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 24 zákona č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive:


§ 1

Strelné zbrane

Strelnými zbraňami sa pre účely tejto vyhlášky rozumejú palné zbrane s drážkovanou hlavňou, v ktorých sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením chemickej energie strelného prachu alebo nárazovej zlože, a zbrane, v ktorých sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iných plynov vypustených z tlakovej nádoby.

§ 2

Držanie a nosenie strelných zbraní a streliva

(1) Strelnú zbraň a k nej príslušné strelivo smie držať a nosiť jedine občan, ktorý má povolenie vydané oddelením Verejnej bezpečnosti príslušným podľa miesta trvalého pobytu.

(2) Občan, ktorý má povolenie, je povinný strelnú zbraň a strelivo opatrovať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Odcudzenie alebo stratu strelnej zbrane alebo streliva musí bezodkladne oznámiť najbližšiemu oddeleniu Verejnej bezpečnosti.

(3) Ak zmení občan, ktorý má povolenie, miesto trvalého pobytu v obvode toho istého okresu, je povinný hlásiť zmenu do 14 dní oddeleniu Verejnej bezpečnosti, v obvode ktorého má trvalý pobyt. Ak sa hodlá trvalo presťahovať do obvodu iného okresu, je povinný pred presťahovaním odhlásiť strelnú zbraň a za tým účelom predložiť strelnú zbraň a povolenie oddeleniu Verejnej bezpečnosti, ktoré povolenie vydalo. Po príchode do miesta nového trvalého pobytu je povinný do 14 dní prihlásiť strelnú zbraň na oddelení Verejnej bezpečnosti príslušnom podľa miesta nového trvalého pobytu a zároveň predložiť strelnú zbraň. Držiteľ poľovnej zbrane predloží v obidvoch prípadoch iba povolenie.

(4) Ak sa povolenie odníme, je občan povinný do 14 dní uložiť riadne ošetrenú strelnú zbraň a strelivo na oddelení Verejnej bezpečnosti, na ktorom je strelná zbraň prihlásená. Ak doterajší držiteľ neprevedie strelnú zbraň a strelivo do 2 mesiacov na osobu, ktorá má súhlas oddelenia Verejnej bezpečnosti (§ 4 ods. 1), ponúkne oddelenie Verejnej bezpečnosti strelnú zbraň na kúpu príslušnej organizácii štátneho obchodu. Doterajšiemu držiteľovi strelnej zbrane sa vyplatí suma, za ktorú bola strelná zbraň organizácii štátneho obchodu predaná. Ak sa strelná zbraň nepredá, odovzdá ju oddelenie Verejnej bezpečnosti bez náhrady príslušnému podniku ako zbernú surovinu a zabezpečí, aby sa urobila neupotrebiteľnou; o tom treba doterajšieho držiteľa vyrozumieť. Strelivo sa neponúka organizácii štátneho obchodu na kúpu a znehodnotí sa bez náhrady.

§ 3

Používanie strelnej zbrane

Strieľať zo strelnej zbrane je dovolené len v prípadoch dôvodnej potreby. Cvičná streľba je dovolená len na schválených strelniciach.

§ 4

Prevod strelnej zbrane a streliva

(1) Predaj alebo iný prevod strelnej zbrane je prípustný len so súhlasom oddelenia Verejnej bezpečnosti, v ktorého obvode má kupujúci trvalý pobyt (sídlo).

(2) Strelivo možno predať len tomu, kto predloží povolenie na držanie a nosenie strelnej zbrane (§ 2 ods. 1).

(3) Nákup, držanie, nosenie a prevod strelných zbraní a streliva príslušníkmi ozbrojených síl z povolania, príslušníkmi bezpečnostných zborov a príslušníkmi zboru ozbrojenej ochrany železníc upravujú osobitné predpisy vydané kompetentnými ministerstvami v dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 5

Opatrenia pri smrti držiteľa strelnej zbrane a streliva

Strelnú zbraň, strelivo a povolenie (§ 2 ods. 1) zomretého občana odovzdá bezodkladne najbližšiemu oddeleniu Verejnej bezpečnosti ten, komu prislúcha obstaranie pohrebu, prípadne ten, u ktorého sú v čase smrti uložené. Oddelenie Verejnej bezpečnosti ďalej postupuje obdobne podľa ustanovenia § 2 ods. 4.

§ 6

Preprava strelných zbraní a streliva

(1) Pri cestovaní v hromadných dopravných prostriedkoch nesmú mať cestujúci pri sebe alebo v svojich batožinách nabité strelné zbrane. V lietadlách nesmú mať pri sebe ani strelnú zbraň nenabitú. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na služobné strelné zbrane príslušníkov ozbrojených zborov, ak to dovoľujú príslušné predpisy.

(2) Pre prepravu strelných zbraní a streliva v zásielkach po železnici, poštou alebo podnikmi automobilovej, leteckej a vodnej dopravy platia ustanovenia príslušných prepravných a iných poriadkov.

§ 7

Držanie a nosenie strelných zbraní a streliva cudzincami

(1) Cudzinec cestujúci do Československej socialistickej republiky na prechodný pobyt, alebo prechádzajúci územím Československej socialistickej republiky smie držať a nosiť strelnú zbraň a strelivo len vtedy, ak dostane od príslušného československého zastupiteľského úradu povolenie.

(2) Cudzinec zdržujúci sa na území Československej socialistickej republiky smie nadobudnúť strelnú zbraň a strelivo v Československej socialistickej republike len na základe povolenia vydaného správou Verejnej bezpečnosti.

§ 7a

Vývoz a dovoz strelných zbraní a streliva

(1) Strelná zbraň a strelivo zakúpené v Československej socialistickej republike sa môžu vyvážať do zahraničia len na základe zbrojného sprievodného listu vydaného útvarom Verejnej bezpečnosti miestne príslušným podľa sídla predajne zbraní, v ktorej bola zbraň zakúpená.

(2) K žiadosti o povolenie nákupu strelnej zbrane (streliva) za účelom jej vývozu do zahraničia sa musí pripojiť potvrdenie predajne strelných zbraní obsahujúce údaje o druhu, značke, kalibri a výrobnom čísle zbrane, prípadne o druhu, kalibri a množstve streliva a vývozné povolenie colnice.

(3) Strelnú zbraň zakúpenú za účelom vývozu do zahraničia zásadne odosiela predajňa na udanú adresu v zahraničí. Výnimku môže povoliť príslušný útvar Verejnej bezpečnosti. Pri povolení tejto výnimky sa zapíše vydanie zbrojného sprievodného listu do cestovného dokladu osoby, ktorá bude strelnú zbraň (strelivo) vyvážať.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na vývoz zbraní a streliva, ktoré má darovať cudzinec, československý štátny občan alebo organizácia do zahraničia.

(5) Cudzincovi, ktorý hodlá doviezť na územie Československej socialistickej republiky strelné zbrane a strelivo, vydáva zbrojný sprievodný list príslušný zastupiteľský úrad Československej socialistickej republiky.

(6) Československý štátny občan alebo cudzinec trvalo žijúci na území Československej socialistickej republiky môže doviezť alebo dostať strelnú zbraň a strelivo zo zahraničia len so súhlasom okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti príslušného podľa miesta trvalého pobytu.

§ 8

Hromadné povolenie

(1) Podnikom, závodom, úradom a iným organizáciám (ďalej len „podnik“) môže oddelenie Verejnej bezpečnosti na zabezpečenie ochrany podniku alebo bezpečnosti zamestnancov poverených osobitnými úlohami alebo v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa vydať hromadné povolenie znejúce na meno podniku a oprávňujúce držať strelné zbrane a strelivo v množstve a druhu podľa skutočnej potreby.

(2) Vedúci podniku je zodpovedný za to, že strelné zbrane a strelivo sa budú prideľovať len tým zamestnancom, ktorí vzhľadom na povahu svojich služobných úloh nevyhnutne potrebujú byť ozbrojení a len na čas skutočného výkonu služby.

(3) Vedúci podniku je zodpovedný za to, že strelné zbrane a strelivo budú uložené takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

§ 9

Podniky vyrábajúce strelné zbrane a strelivo, vyvíjajúce, skúšajúce a opravujúce strelné zbrane a obchodujúce so strelnými zbraňami a strelivom

(1) Vedúci podniku vyrábajúceho strelné zbrane a strelivo, vyvíjajúceho, skúšajúceho a opravujúceho strelné zbrane a obchodujúceho so strelnými zbraňami a strelivom je zodpovedný za to, že strelné zbrane a strelivo budú uložené takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Súčasne je povinný riadne viesť a na vyzvanie orgánov Verejnej bezpečnosti a iných orgánov na to splnomocnených kedykoľvek predložiť na nazretie záznamy o strelných zbraniach a strelive, ktoré podnik vyrobil, kúpil, predal, opravil alebo má na sklade, prípadne na opravu. Záznamy musia sa uschovať počas 5 rokov, počínajúc dňom posledného zápisu, ktorý sa do nich urobil.

(2) Ministerstvo vnútorného obchodu určí podniky, ktoré sú oprávnené obchodovať so strelnými zbraňami a strelivom alebo opravovať strelné zbrane. Ministerstvo zahraničného obchodu určí podniky, ktoré sú oprávnené vyvážať a dovážať strelné zbrane a strelivo.

§ 10

Bezpečnostné predpisy o strelniciach

(1) Strelnicu možno zriadiť len so súhlasom oddelenia Verejnej bezpečnosti; tento súhlas nie je potrebný, ak ide o zábavnú strelnicu.

(2) Strelnica musí byť zriadená a prevádzaná tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť občanov. Inak oddelenie Verejnej bezpečnosti nariadi zastaviť prevádzku na strelnici, dokiaľ sa zistená závada neodstráni.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na zriaďovanie a prevádzku strelníc ozbrojených zborov, pre ktoré platia osobitné predpisy.

§ 11

Osobitné ustanovenia

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na strelné zbrane a strelivo v ústavoch a v iných zariadeniach ozbrojených síl a na strelné zbrane a strelivo vyrobené najneskôr roku 1870 (s výnimkou revolverov a pištolí - zadoviek). Tak isto sa ustanovenia tejto vyhlášky nevzťahujú - pokiaľ z ďalších odsekov nevyplýva inak - na štartovacie (poplašné) pištole, na bitúnkové prístroje (na omračovanie alebo zabíjanie zvierat), na priemyslové vstreľovacie prístroje, na vzduchovky všetkých druhov a na strelivo a broky do týchto zbraní a prístrojov.

(2) Osoby mladšie ako 15 rokov nesmú bez priameho dozoru dospelých osôb používať

a) strelné zbrane,

b) štartovacie (poplašné) pištole,

c) bitúnkové prístroje (na omračovanie alebo zabíjanie zvierat),

d) priemyslové vstreľovacie prístroje,

e) vzduchovky všetkých druhov.

(3) Vzduchovky možno používať na streľbu len na takých miestach, kde nie je ohrozená bezpečnosť občanov.

(4) Štartovacie (poplašné) pištole smú predávať organizácie štátneho alebo družstevného obchodu len na podklade písomnej objednávky, ktorú bude odporúčať

a) športovcom ich telovýchovná organizácia,

b) členom Zväzu pre spoluprácu s armádou ich základná organizácia,

c) ostatným občanom, ktorí ich potrebujú pre výkon svojho povolania alebo činnosti (sadári a pod.), miestny národný výbor.

§ 12

Brokovnice

Držanie, nosenie a prevod brokovníc upravujú osobitné predpisy.*)

§ 13

Výnimky pre niektoré osoby

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady a imunity.


§ 14

Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra č. 365/1953 Ú. l. (č. 412/1953 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na vykonanie zákona o zbraniach a strelive, a úprava predaja štartovacích (poplašných) pištolí vyhlásená v čiastke 95 Úředného listu (Úradného vestníka) z roku 1958.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister:

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministerstiev pôdohospodárstva a vnútra č. 7/1955 Ú. l. (Ú. v.) o poľovných zbraniach.