Vyhláška č. 27/1961 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

Čiastka 12/1961
Platnosť od 22.03.1961
Účinnosť od 08.03.1961

OBSAH

27

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 8. marca 1961,

ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady prvého stupňa výkonné orgány mestských národných výborov:

Mestský národný výbor Malacky, okres Bratislava-vidiek,

Mestský národný výbor Senec, okres Bratislava-vidiek,

Mestský národný výbor Modra, okres Bratislava-vidiek.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. marcom 1961.


Tajomník: Mikuláš v. r.

Predseda:

Brenčič v. r.