Opatrenie č. 87/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády

Čiastka 41/1961
Platnosť od 23.08.1961 do31.12.1962
Účinnosť od 23.08.1961 do31.12.1962
Zrušený 121/1962 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 98/1961 Zb. zo dňa 19. septembra 1961.

87

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 9. augusta 1961

o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 Ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky sa pričleňuje k Predsedníctvu vlády.

Čl. II

Vládne nariadenie č. 47/1953 Zb. o štátnej arbitráži v znení vládneho nariadenia č. 77/1953 Zb. sa mení takto:

1. § 4 ods. 1 znie:

(1) Orgány štátnej arbitráže sa skladajú z hlavného arbitra, primeraného počtu zástupcov hlavného arbitra a štátnych arbitrov. Hlavných arbitrov vymenúva orgán, pri ktorom je štátna arbitráž zriadená, ktorý aj zabezpečuje jej osobné a vecné potreby.“

2. § 5 znie:

„Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky má právo predkladať návrhy v hospodárskych veciach vláde a hlavný arbiter pri krajskom národnom výbore rade krajského národného výboru.“


Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.