Vyhláška č. 125/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom

Čiastka 61/1961
Platnosť od 23.11.1961 do08.12.1985
Účinnosť od 23.11.1961 do08.12.1985
Zrušený 110/1985 Zb.

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 23. októbra 1961

o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. c) a § 7a ods. 1 vety druhej zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení zákona č. 64/1958 Zb.,*) podľa § 3 zákona č. 100/1961 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami a na základe zásad určených vládou:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje prevzatie rumunských cenných papierov československým štátom, ktoré boli 24. marca 1961 v držbe československých právnických alebo fyzických osôb, ktoré tohto dňa mali stále bydlisko alebo sídlo na území Československej socialistickej republiky.

(2) Rumunskými cennými papiermi sa pre účely tejto vyhlášky rozumejú všetky cenné papiere (vnútorné i zahraničné) vydané rumunským štátom a rumunskými právnickými osobami, včítane cenných papierov starších emisií, ako aj oddelené kupóny takýchto cenných papierov.

§ 2

(1) Rumunské cenné papiere uvedené v § 1 (ďalej len „cenné papiere“), ktoré sú vo viazanej úschove podľa dekrétu č. 95/1945 Zb. na území Československej socialistickej republiky, prevedie príslušný tuzemský peňažný ústav na účet československého štátu v Štátnej banke československej v Prahe pre rumunský štát. O prevode upovedomí tuzemský peňažný ústav držiteľa.

(2) Cenné papiere, ktoré sú mimo územia Československej socialistickej republiky, je povinný ich držiteľ (§ 1 ods. 1) na príkaz Štátnej banky československej previesť vždy na ten účet, ktorý mu táto banka určí.

(3) Cenné papiere, ktoré mali byť prihlásené podľa dekrétu č. 95/1945 Zb., avšak prihlásené neboli,**) a sú na území Československej socialistickej republiky, nie však vo viazanej úschove podľa tohto dekrétu, je osoba, ktorá má tieto cenné papiere u seba, povinná zložiť ich na účet uvedený v odseku 1, a to do 31. decembra 1961.

§ 3

(1) Československý štát poskytne náhradu za rumunské zahraničné pôžičky uvedené v prílohe, ak boli prihlásené a zložené do viazanej úschovy podľa dekrétu č. 95/1945 Zb., prihlásené na majetkové dávky podľa zákona č. 134//1946 Zb. a prevedené podľa § 2 ods. 1 alebo 2 tejto vyhlášky; za kupóny k týmto cenným papierom, či už pripojené alebo oddelené, ako aj za ostatné rumunské cenné papiere sa náhrada neposkytuje.

(2) Výška náhrady sa určí podľa sadzieb uvedených v prílohe. Náhrada sa zníži o paušál na úhradu depozitných poplatkov a bankových výdavkov a prípadne o iné záväzky; paušál je za celú dobu úschovy pri cenných papieroch uložených v cudzine 2 % a pri cenných papieroch uložených v tuzemsku 1 % z náhrady.

(3) Náhrada sa poskytne, len čo budú cenné papiere prevedené podľa § 2 ods. 1 alebo 2. O spôsobe náhrady, jej výplate a uvoľňovaní platia obdobne predpisy o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov socialistickými organizáciami.*)

(4) Náhrada sa neposkytne štátnym organizáciám.

§ 4

Štátne organizácie odpíšu zo svojich účtov cenné papiere (§ 1) ku dňu ich prevodu podľa § 2 ods. 1 alebo 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Dvořák v. r.


Príloha vyhlášky č. 125/1961 Zb.

Označenie pôžičkyZa nom.Sadzby v Kčs
7 % zahraničná, zaručená, umoriteľná zlatá pôžička kráľovskej rumunskej monopolnej pokladnice, stabilizačná pôžička z r. 1929 v $$ 100 ,-7,20
7 % zahraničná, zaručená, umoriteľná zlatá pôžička kráľovskej rumunskej monopolnej pokladnice z r. 1929 v LstgLstg 100,-70,56
5 % umoriteľná pôžička z r. 1926 v LstgLstg 100,-10,08
4½ % zahraničná umoriteľná zlatá pôžička z r. 1913 v LstgLstg 100,-70,56
4 % zahraničná umoriteľná konsolidačná renta z r. 1922 v LstgLstg 100,-80,64
4 % umoriteľná konsolidačná renta z r. 1922 - anglická tranša - v LstgLstg 100,-70,56
4 % umoriteľná konsolidačná renta z r. 1922 - francúzska tranša - v LstgLstg 100,-70,56

Poznámky pod čiarou

*) Úplné znenie zákona č. 107/1953 Zb. pozri vyhlášku Ministerstva financií č. 80/1958 Zb.

**) Cenné papiere, ktoré mali byť prihlásené podľa dekrétu č. 95/1945 Zb. a prihlásené neboli, prepadli v prospech štátu.

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora v znení vyhlášky č. 134/1960 Zb.