Vyhláška č. 153/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia

Čiastka 71/1961
Platnosť od 29.12.1961 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1962 do30.06.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.

OBSAH

153

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív a energetiky

z 11. decembra 1961

o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia

Ministerstvo palív a energetiky ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 17 ods. 1 vládneho nariadenia č. 80/1957 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):


§ 1

V záujme ochrany lesného fondu určuje sa úľava pre šírku ochranného pásma vonkajších elektrických vedení vysokého napätia tak, že sa vzdialenosť hranice ochranného pásma podľa § 6 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 80/1957 Zb. v lesných priesekoch znižuje z 10 m na 7 m.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister:

Černík v. r.