Zákon č. 143/1961 Zb.Zákon o domovej dani

(v znení č. 134/1974 Zb.)

Čiastka 68/1961
Platnosť od 12.12.1961 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušený zákonom č. 338/1992 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

143

ZÁKON

z 30. novembra 1961

o domovej dani

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Národné výbory zabezpečujú za najširšej aktívnej účasti všetkého pracujúceho ľudu okrem iných významných úloh aj riešenie bytových otázok, urýchlenie celkovej bytovej výstavby i riadne udržovanie terajšieho bytového fondu. Zdaňovanie domového majetku sa dotýka týchto úloh; aby sa národným výborom uľahčilo ich plnenie, upravuje sa a zjednodušuje aj domová daň v súlade s dosiahnutým stupňom rozvoja socialistických výrobných vzťahov.

I. diel

Daňová povinnosť

§ 2

(1) Domovej dani podliehajú budovy zriadené pre trvalé účely, s výnimkou budov, ktoré sú v socialistickom vlastníctve.

(2) Spolu s budovami podlieha dani plocha nimi zastavaná a nádvorie.

§ 3

(1) Daň platí vlastník budovy. Ak patrí k budove právo požívania, stíhajú požívateľa povinnosti uložené týmto zákonom vlastníkovi budovy.

(2) Ak patrí budova spoločne niekoľkým osobám, zdaňujú sa spoločne a platia daň rukou spoločnou a nerozdielnou.

§ 4

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené

a) budovy (ich časti) užívané diplomatickými zástupcami cudzích štátov, poverenými v Československej socialistickej republike, inými osobami, ktoré podľa medzinárodného práva používajú výsady a imunitu, a konzulmi z povolania za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť a že užívatelia budov nie sú československými občanmi,

b) budovy (ich časti), ktorým patrí oslobodenie podľa medzinárodných zmlúv a dohôd.

§ 5

Spôsob vyrubenia dane

Daň sa vyrubuje

a) podľa zastavanej plochy z rodinných domčekov užívaných celkom alebo sčasti vlastníkom alebo osobami jemu blízkymi,

b) podľa nájomného a ceny užívania z budov ostatných.

§ 6

Zdaňovacie obdobie

(1) Pri budovách, z ktorých sa daň vyrubuje podľa zastavanej plochy [§ 5 písm. a)], vyrubí sa daň podľa stavu k 1. januáru 1962, prípadne, ak vznikne daňová povinnosť po tomto dátume, podľa stavu ku dňu vzniku daňovej povinnosti [§ 7 ods. 1 písm. a)]. Podľa tohto vyrubenia sa daň platí tak dlho, kým nedôjde k zmene v okolnostiach rozhodujúcich o vyrubení dane.

(2) Pri budovách, z ktorých sa daň vyrubuje podľa nájomného a ceny užívania [§ 5 písm. b)], vyrubí sa daň na bežný kalendárny rok.

§ 7

Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká:

a) pri budovách, z ktorých sa daň vyrubuje podľa zastavanej plochy, začiatkom mesiaca nasledujúceho po dni, ktorým sa začala budova alebo jej časť užívať, prípadne po dni, ktorým zaniklo oslobodenie od dane,

b) pri budovách, z ktorých sa daň vyrubuje podľa nájomného alebo podľa ceny užívania, dňom, keď sa budova alebo jej časť začala užívať, prípadne dňom, ktorým zaniklo oslobodenie od dane.

(2) Daňová povinnosť zaniká:

a) pri budovách, z ktorých sa daň vyrubuje podľa zastavanej plochy, koncom mesiaca, v ktorom budova zanikla, bola úplne vyprataná za účelom zbúrania alebo keď nastal pri nej dôvod pre oslobodenie od dane,

b) pri budovách, z ktorých sa daň vyrubuje podľa nájomného a podľa ceny užívania, dňom, ktorým budova zanikla, bola úplne vyprataná za účelom zbúrania alebo keď nastal pri nej dôvod pre oslobodenie od dane.

II. diel

Vyrubenie dane podľa zastavanej plochy

§ 8

(1) Pre vyrubenie dane podľa zastavanej plochy [§ 5 písm. a)] sa za rodinné domčeky považujú rodinné domčeky v zmysle predpisov o hospodárení s bytmi. Podľa zastavanej plochy sa vyrubuje daň aj z chát slúžiacich rekreačným účelom.

(2) Národný výbor môže pre účely vyrubenia dane určiť, že rovnako ako rodinné domčeky sa posudzujú aj domčeky, ktoré vzhľadom na svoje stavebné usporiadanie, okruh užívateľov alebo iné skutočnosti plnia účel rodinných domčekov.

§ 9

Sadzba dane

(1) Daň je ročne z každého i začatého m2 zastavanej plochy v obciach

a) do 1 000 obyvateľov od 0,80 Kčs do 1,20 Kčs

b) do 6 000 obyvateľov od 1,20 Kčs do 1,80 Kčs

c) do 25 000 obyvateľov od 2,- Kčs do 3,- Kčs

d) nad 25 000 obyvateľov od 2,60 Kčs do 3,90 Kčs

e) v Prahe, Brne, Bratislave a kúpeľných miestach od 5,- Kčs do 7,50 Kčs.

(2) Daň sa vypočítava podľa dolnej hranice sadzby uvedenej v odseku 1 písm. a) až e). Národný výbor môže použiť vyššiu sadzbu až do hornej hranice pri výpočte dane z budov poschodových, sčasti prenajatých, zvlášť dobre vybavených. Ak sa zlúči niekoľko obcí, môže národný výbor použiť pri výpočte dane v jednotlivých častiach zlúčenej obce sadzbu, ktorá by prichádzala do úvahy pred zlúčením.

(3) Národný výbor môže daň z budov, ktoré uzná za chatrné, ako aj z neprenajatých núdzových budov a obytných chát primerane znížiť, prípadne úplne odpustiť. Rovnako môže národný výbor postupovať, ak sa ukáže, že vyberanie dane plnou sadzbou by bolo tvrdosťou.

III. diel

Vyrubenie dane podľa nájomného a ceny užívania

§ 10

(1) Z rodinných domčekov (§ 8), ktoré sú úplne prenajaté alebo úplne užívané inými osobami, než vlastníkom a osobami vlastníkovi blízkymi, a z ostatných budov bez ohľadu na to, akým spôsobom sa užívajú, vyrubuje sa daň podľa nájomného a ceny užívania.

(2) Za nájomné sa pokladá súbor všetkých platieb dohodnutých za prenechanie budovy alebo jej časti i s príslušenstvom, prípadne nádvoria, plnených vlastníkovi priamo alebo nepriamo v peniazoch, naturáliách, pracovných výkonoch alebo iných majetkových výhodách.

(3) Cena užívania budovy alebo jej časti, sa rovná nájomnému, ktoré by sa dosiahlo prenájmom.

§ 11

Odpočítateľné položky

Od nájomného a ceny užívania sa odpočítajú, ak sú zahrnuté v priznanom nájomnom a cene užívania,

a) odplaty za dodávku vody a používanie stôk,

b) odplaty za ústredné alebo diaľkové kúrenie a za dodávku teplej vody,

c) odplaty za odvoz popola a smetí,

d) náklady spojené s výkonom domovníckych prác a odmeny za tieto práce, s výnimkou ceny užívania domovníkovho bytu, a prípadné peňažné náhrady za naturálny byt pre domovníka.

§ 12

Základ a sadzba dane

(1) Základom dane je úhrn nájomného a ceny užívania (§ 10 ods. 2 a 3) za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, na ktorý sa daň vyrubuje, po zrážke odpočítateľných položiek (§ 11) preukázateľne zaplatených v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

(2) Daň je ročne 45 % základu dane; ak prevyšuje základ dane 6000 Kčs, je daň ročne 50 % základu.

IV. diel

Spoločné ustanovenia

§ 13

(1) Domová daň je rozpočtovým príjmom miestnych národných výborov.

(2) Správu dane vykonáva miestny národný výbor, v obvode ktorého budova leží.

§ 14

Priznanie

(1) Vlastníci budov, z ktorých sa daň vyrubuje podľa zastavanej plochy [§ 5 písm. a)], sú povinní podať priznanie do 15. februára 1962 zvlášť pre každú budovu podľa stavu k 1. januáru 1962 a uviesť v ňom všetky okolnosti rozhodujúce o vyrubení dane. Inak sú vlastníci domu povinní podať priznanie len vtedy, ak dôjde ku zmene v okolnostiach rozhodujúcich o vyrubení dane alebo ku vzniku daňovej povinnosti [§ 7 ods. 1 písm. a)], a to do 15 dní po nastatí zmeny alebo po vzniku daňovej povinnosti.

(2) Vlastníci budov, z ktorých sa daň vyrubuje podľa nájomného a ceny užívania [§ 5 písm. b)], sú povinní podať priznanie každoročne do 31. januára roku, na ktorý sa daň vyrubuje, a uviesť v ňom všetky okolnosti rozhodujúce o vyrubení dane. Ak nedôjde pri budovách v obciach do 6000 obyvateľov ku zmene v okolnostiach rozhodujúcich o vyrubení dane, oznámia vlastníci v uvedenej lehote túto skutočnosť a daň sa vyrubí podľa posledne podaného priznania. Ak zanikne daňová povinnosť [§ 7 ods. 2 písm. b)] počas roku, sú povinní podať priznanie do 15 dní po zániku daňovej povinnosti.

(3) Okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú vlastníci budov povinní podať priznanie, ak ich na to vyzve národný výbor.

(4) Ak nepodá vlastník včas priznanie alebo oznámenie, že došlo k zmenám, môže sa mu zvýšiť daň až o 10 %.

§ 15

Vyrozumenie o vyrubení dane

(1) O vyrubení dane na rok 1962 z budov, z ktorých sa daň vyrubuje podľa zastavanej plochy, vyrozumie národný výbor poplatníkov bývajúcich v jeho obvode, ak nemá viac ako 6000 obyvateľov, hromadne predpisným zoznamom. Predpisný zoznam vyloží národný výbor na verejné nazretie po čas 30 dní.

(2) V ostatných prípadoch vyrozumie národný výbor poplatníkov o vyrubení dane platobným výmerom.

§ 16

Kontrola dane

(1) Národné výbory preverujú včasnosť, správnosť a úplnosť platenia dane a správnosť a úplnosť daňových priznaní.

(2) Poplatníci sú oprávnení a povinní pri kontrole spolupôsobiť, poskytnúť orgánom vykonávajúcim kontrolu vysvetlenie a dôkazné prostriedky, predložiť písomnosti a pomôcky týkajúce sa skutočností rozhodných pre vyrubenie dane a urobiť všetko, čo je na uľahčenie a urýchlenie kontroly potrebné.

§ 17

Odvolanie

Proti vyrubeniu dane možno sa odvolať na národnom výbore do 15 dní po doručení platobného výmeru alebo od posledného dňa vyloženia predpisných zoznamov na verejné nazretie.

§ 18

Platenie dane

(1) Poplatníci sú povinní daň si vypočítať sami a zaplatiť ju príslušnému národnému výboru v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3, bez toho, že by vyčkávali vyrozumenie o vyrubení dane.

(2) Daň, ktorá sa vyrubuje podľa zastavanej plochy, je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 15. februára a do 15. mája. Ak nie je ročná daň z budovy vyššia ako 100 Kčs, je splatná naraz, a to najneskôr do 15. februára.

(3) Daň, ktorá sa vyrubuje podľa nájomného a ceny užívania, je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 15. februára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra. Ak nie je ročná daň z budovy vyššia ako 100 Kčs, je splatná naraz, a to najneskôr do 15. februára.

(4) Len čo bol poplatník vyrozumený o vyrubení dane vyložením predpisného zoznamu alebo platobným výmerom, je povinný platiť splátky podľa toho, ako mu bola daň vyrubená. Rozdiel proti prešlým splátkam vypočítaným v priznaní s prípadným zvýšením dane podľa § 14 ods. 4 je splatný do 15 dní od posledného dňa vyloženia predpisného zoznamu na verejné nazretie alebo po doručení platobného výmeru.

§ 19

Penále

Ak nebola daň včas zaplatená, je poplatník povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených k dňom splatnosti uvedeným v § 18 ods. 2 a 3.

§ 20

Premlčanie

(1) Daň nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa daň stala splatnou.

(2) Ak sa vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, beží premlčacia lehota znova od konca kalendárneho roku, v ktorom sa tento úkon poplatníkovi oznámil.

Zabezpečovacie ustanovenie

§ 21

Pre daň viazne na budove zákonné záložné právo, ktoré má prednosť pred všetkými záložnými právami viaznúcimi na budove.

§ 22

(1) Vlastník budovy, z ktorej sa vyrubuje daň podľa nájomného a ceny užívania a z ktorej základ domovej dane bez prípadnej ceny užívania bytu obývaného vlastníkom (spoluvlastníkom) alebo zadarmo domovníkom, prípadne inou osobou, ktorá byt zadarmo užívala už pred 1. januárom 1953, presahuje ročne celkom 3000 Kčs, je povinný odvádzať nájomné na osobitný účet nájomného.

(2) Nájomné (nárok na nájomné) nemôže sa rokovaním medzi vlastníkom budovy a inými osobami znížiť, odpustiť alebo postúpiť a nemožno ho uplatniť započítaním alebo postihnúť exekúciou, s výnimkou exekúcie vedenej národným výborom pre splnenie povinnosti vlastníka odvádzať nájomné na osobitný účet nájomného.

§ 23

Vlastník budovy je povinný i za platnosti tohto zákona vyberať sumy, ktoré vyberal pred 1. januárom 1953 ako dávku z nájomného alebo z používaných miestností (dávku zo zastavaných plôch), a poplatok za čistenie mesta (poplatok za odvoz popola a smetí, pokiaľ sa odvoz neobstaráva osobitným zariadením), a to vo výške podľa posledného právoplatného ročného predpisu. Tieto sumy sú súčasťou nájomného a nájomníci (užívatelia miestností) sú povinní ich platiť zároveň s nájomným.

V. diel


Záverečné ustanovenia

§ 24

Splnomocnenie

(1) Vláda môže

1. podľa potreby meniť sadzby dane vyrubovanej podľa zastavanej plochy (§ 9),

2. poskytnúť úľavu, prípadne oslobodenie od dane niektorým druhom budov alebo niektorým skupinám poplatníkov.

(2) Ministerstvo financií

1. vydá predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona,

2. upraví konanie vo veciach tejto dane a odvádzaní nájomného na osobitný účet,

3. môže urobiť opatrenie na zamedzenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť.

§ 25

Daň podľa tohto zákona sa vyrubí po prvý raz na rok 1962.

§ 26

Zrušuje sa zákon č. 80/1952 Zb. o domovej dani v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich a predpisy podľa neho vydané, s výnimkou vyhlášky č. 371/1952 Ú. l. (č. 2/1953 Ú. v.) o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach.

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.