Vyhláška č. 46/1961 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych ( mestských ) národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

Čiastka 19/1961
Platnosť od 06.05.1961
Účinnosť od 01.05.1961

OBSAH

46

VYHLÁŠKA

Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové

zo 17. Októbra 1960,

ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych ( mestských ) národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa


§ 1

Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady prvého stupňa výkonné orgány týchto miestnych ( mestských ) národných výborov:

Miestny národný výbor Police nad Metují, okres Náchod,

Mestský národný výbor Červený Kostelec, okres Náchod.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. Májom 1961.


Tajomník: Lemfeld v. r.

Predseda: Uhlíř v. r.