67

ZÁKON

z 26. júna 1961

o zrušení dane z výkonov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Rozvoj prác a služieb poskytovaných socialistickými organizáciami obyvateľstvu vytvára podmienky, aby sumy odvádzané doteraz formou dane z výkonov boli odvádzané do štátneho rozpočtu ekonomicky vhodnejším spôsobom.

§ 2

(1) Sumy, ktoré sa doposiaľ ako daň z výkonov zahrňujú do cien opráv, služieb a prác, stávajú sa, ak nejde o opravy a práce v stavebnom odbore, súčasťou zisku.

(2) Pri opravách a prácach v stavebnom odbore sa tieto sumy stávajú súčasťou dane z obratu.


§ 3

Zrušuje sa zákon č. 74/1952 Zb. o dani z výkonov.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.