14

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 27. januára 1961

o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií, Štátnym výborom pre rozvoj techniky a so zúčastnenými ministerstvami podľa § 6 ods. 3 a 6 a § 7a ods. 2 zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení zákona č. 64/1958 Zb. (ďalej len „zákon“)


§ 1

Podmienky pre vydanie povolenia na uzavretie licenčných a im podobných zmlúv

(1) Devízoví tuzemci sú povinní obstarať si na uzavretie licenčných a im podobných zmlúv na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov (ďalej len „licenčné zmluvy“) s devízovými cudzozemcami povolenie Ministerstva zahraničného obchodu podľa § 6 ods. 6 zákona, pokiaľ nejde o prípady uvedené v § 2 tejto vyhlášky. Povolenie Ministerstva zahraničného obchodu je potrebné si obstarať aj na vykonanie zmien licenčných zmlúv a na dojednanie dodatkov k nim, ako aj na obnovu alebo na predčasné ukončenie ich platnosti.

(2) Pred vydaním povolenia podľa odseku 1 nesmie sa uzavrieť licenčná zmluva alebo ukončiť iné právne konanie uvedené v predchádzajúcom odseku. Len z mimoriadne závažných dôvodov, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môžu sa uzavrieť licenčné zmluvy alebo ukončiť iné právne konania uvedené v odseku 1 s výhradou, že povolenie Ministerstva zahraničného obchodu sa vydá dodatočne.

§ 2

Úľavy z povinnosti vyžadovať povolenie na uzavieranie licenčných zmlúv

(1) Bez povolenia Ministerstva zahraničného obchodu je prípustné:

a) uzavierať licenčné zmluvy s devízovými cudzozemcami, ak je československou zmluvnou stranou socialistická organizácia, dojednanie zmluvy bolo sprostredkované Polytechnou, podnikom zahraničného obchodu pre sprostredkovanie technickej spolupráce (ďalej len „Polytechna“) a ak neprevýši výška platieb, ktoré podľa tejto zmluvy majú dôjsť z cudziny, devízovú sumu zodpovedajúcu 500 000,- Kčs celkove,

b) uzavierať licenčné zmluvy s devízovými cudzozemcami, ak je československou zmluvnou stranou socialistická organizácia, dojednanie zmluvy bolo sprostredkované Polytechnou a ak neprevýši výška platieb, ktoré podľa tejto zmluvy majú sa vyplatiť devízovému cudzozemcovi alebo komukoľvek v jeho prospech, devízovú sumu zodpovedajúcu 100 000,- Kčs celkove,

c) vykonávať zmeny, dojednávať dodatky a obnovovať alebo vykonávať predčasné ukončenie platnosti licenčných zmlúv, pokiaľ sa na ne vzťahujú ustanovenia písm. a) a b); to platí i o licenčných zmluvách uzavretých pred začiatkom účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Úľavy uvedené v odseku 1 platia aj vtedy, ak je dojednanie licenčnej zmluvy (zmeny, dodatku, obnovy alebo predčasného ukončenia platnosti zmluvy), v ktorej je československou zmluvnou stranou socialistická organizácia, sprostredkované iným podnikom zahraničného obchodu ako Polytechnou, alebo ak dojednal takú zmluvu priamo iný podnik zahraničného obchodu než Polytechna; v týchto prípadoch sa však sumy rozhodné pre poskytnutie úľav z povinnosti vyžiadať si povolenie Ministerstva zahraničného obchodu, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b), znižujú na polovicu.

(3) Ministerstvo zahraničného obchodu môže všeobecne alebo v určitých prípadoch obmedziť alebo zrušiť úľavy určené v odsekoch 1 a 2.

§ 3

Devízový prepočet a spôsob úhrady

(1) Pre prepočet cudzej meny na československé koruny pre zisťovanie rozhodných súm podľa § 2 ods. 1 a 2 platí kurz príslušnej devízy určený Štátnou bankou československou a platný v deň uzavretia zmluvy.

(2) Spôsob úhrady pohľadávok a záväzkov určený v licenčnej zmluve musí zodpovedať platným platobným dohodám alebo, ak nebola platobná dohoda dojednaná, obvyklému spôsobu platenia, vždy však s príslušným zabezpečením pre dlhodobé pohľadávky a záväzky. Na dojednanie iného spôsobu úhrady, než aký zodpovedá platobnej dohode, ako aj na dojednanie iných než obvyklých platobných podmienok je potrebné povolenie Ministerstva zahraničného obchodu, a to i vtedy, ak nedosahuje výška platieb, ktoré sa majú podľa licenčnej zmluvy platiť, sumy uvedené v § 2.

§ 4

Ohlasovacia povinnosť devízových tuzemcov

(1) Devízoví tuzemci sú povinní oznamovať Ministerstvu zahraničného obchodu vždy do 31. januára a do 31. júla každého roku úhrady pre nich došlé podľa licenčných zmlúv od devízových cudzozemcov v uplynulom kalendárnom polroku a pohľadávky, ktoré im podľa týchto zmlúv vznikli do konca uplynulého polroku. Sumy uhradené devízovým tuzemcom prostredníctvom Polytechny sa neoznamujú.

(2) Výrobno-hospodárske jednotky, ktoré dodávajú podnikom zahraničného obchodu pre vývoz tovar vyrobený na podklade licenčných zmlúv, sú povinné upozorniť podniky zahraničného obchodu na túto skutočnosť; to platí aj v prípadoch, v ktorých na základe zahraničnej licencie sa vyrobili časti použité na kompletáciu výrobkov určených pre vývoz.

§ 5

Hlásenie majetkovoprávnych sporov s cudzinou z licenčných zmlúv a z prípadov patentovej, známkovej a vzorovej ochrany

(1) Devízoví tuzemci sú povinní hlásiť Ministerstvu zahraničného obchodu právne spory so zahraničnými zmluvnými stranami vzniknuté z licenčných zmlúv a z prípadov patentovej, známkovej a vzorkovej ochrany. Spormi sa rozumejú konania pred tuzemskými aj cudzozemskými súdmi, rozhodcami alebo správnymi a inými orgánmi, s výnimkou konaní o udelenie patentovej, známkovej a vzorovej ochrany, v ktorých devízový tuzemec vystupuje ako žalobca, žalovaný alebo iný účastník. V hlásení musí byť uvedené aj stručné vylíčenie skutkovej podstaty.

(2) Ohlasovaciu povinnosť je potrebné splniť pred začatím sporu, ak sa má spor začať na podnet devízového tuzemca, alebo len čo sa devízový tuzemec dozvie, že devízový cudzozemec proti nemu začal spor.

(3) Na výzvu Ministerstva zahraničného obchodu sú devízoví tuzemci povinní oznámiť o začatých sporoch bližšie údaje.

§ 6

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Pri príprave licenčných zmlúv, pri ich dojednávaní a vykonávaní, ako aj pri dojednávaní zmien alebo dodatkov k takým zmluvám, pri obnove ich platnosti a pri predčasnom ukončení ich platnosti sú devízoví tuzemci povinní postupovať podľa osobitných predpisov vydaných ministrom zahraničného obchodu v dohode s ministrom financií, predsedom Štátneho výboru pre rozvoj techniky a s ostatnými zúčastnenými ministrami.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krajčír v. r.