Vyhláška č. 7/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom

Čiastka 2/1961
Platnosť od 30.01.1961 do16.10.1992
Účinnosť od 14.02.1961 do16.10.1992
Zrušený 570/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Zmluva nadobudla platnosť 26. septembrom 1960.

7

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. decembra 1960

o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom

Dňa 15. decembra 1959 bola v Tokiu podpísaná Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Japonskom.

So Zmluvou Národné zhromaždenie vyslovilo súhlas 25. mája 1960 a prezident republiky ju ratifikoval 3. septembra 1960. Ratifikačné listiny sa vymenili v Prahe 26. septembra 1960.

Podľa svojho článku 14 Zmluva nadobudla platnosť 26. septembrom 1960.

Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

OBCHODNÁ ZMLUVA

medzi Československou republikou a Japonskom

Československá republika a Japonsko,

prajúc si podporovať rozvoj obchodných stykov medzi oboma krajinami,

rozhodli sa uzavrieť obchodnú zmluvu predvídanú v článku 5 Protokolu o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom, podpísaného 13. februára 1957, a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

Československá republika

dr. Ladislava Šimoviča,

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Československej republiky v Japonsku, a

Japonsko

pána Hisanari Yamadu,

administratívneho námestníka ministra zahraničných vecí Japonska,

ktorí vymeniac si navzájom svoje plnomocenstvá a zistiac ich v náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Obe zmluvné strany sa budú všemožne snažiť podporovať a posilňovať vzájomne výhodné obchodné styky medzi oboma zmluvnými stranami v medziach svojich zákonov a nariadení a na základe všeobecnej zásady najvyšších výhod.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytne výrobkom pochádzajúcim z územia druhej zmluvnej strany alebo určeným pre druhú zmluvnú stranu zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa colných poplatkov a dávok akéhokoľvek druhu, ukladaných pri dovoze alebo vývoze alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom, ako aj spôsobu ukladania takých ciel a dávok, a taktiež všetkých pravidiel a formalít spojených s dovozom alebo vývozom.

2. Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú na výhody poskytované jednou zmluvnou stranou

a) susedným štátom za účelom uľahčenia pohraničného styku a

b) pre výrobky jej národného rybárskeho priemyslu.

Článok 3

1. Výrobky jednej zmluvnej strany, dopravované cez územie jednej alebo viacerých tretích krajín, nepodliehajú pri ich dovoze na územie druhej zmluvnej strany vyššiemu clu alebo dávkam, než akým by podliehali v prípade, že by sa doviezli priamo z územia tejto zmluvnej strany.

2. Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa vzťahujú aj na tovar, ktorý počas prepravy cez územie tretej krajiny sa prekladal, prebaloval a uskladňoval v skladištiach.

Článok 4

Výrobkom akéhokoľvek pôvodu, prepravovaným na územie alebo z územia jednej zmluvnej strany, bude sa poskytovať slobodný prevoz cez územie druhej zmluvnej strany po cestách najvhodnejších pre medzinárodný prevoz.

Článok 5

Každá zmluvná strana poskytne výrobkom druhej zmluvnej strany rovnaké výhody ako výrobkom domáceho pôvodu a zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa všetkých vnútorných daní alebo iných vnútorných dávok akéhokoľvek druhu, ukladaných pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom tovaru, a taktiež v otázkach týkajúcich sa všetkých zákonov, úprav a predpisov vzťahujúcich sa na vnútorný predaj, ponúkanie za účelom predaja, nákup, dopravu, distribúciu alebo používanie dovezeného tovaru na území tejto zmluvnej strany.

Článok 6

1. Žiadna zmluvná strana nebude uplatňovať na dovoz alebo vývoz akéhokoľvek výrobku z územia alebo na územie druhej zmluvnej strany zákazy alebo obmedzenia, ktoré sa rovnako neuplatňujú na dovoz alebo vývoz rovnakého výrobku z územia alebo na územie všetkých tretích štátov.

2. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho odseku môže každá zmluvná strana uplatniť dovozné alebo výmenné obmedzenia za účelom ochrany zahraničného finančného postavenia a rovnováhy platobnej bilancie za predpokladu, že takéto obmedzenia sa vzťahujú na všetky krajiny za obdobných podmienok.

Článok 7

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že ak založí alebo bude udržovať štátny podnik alebo poskytne akémukoľvek podniku, či už výslovne alebo v skutočnosti, výnimočné alebo osobitné výhody, taký podnik bude vo svojich nákupoch alebo predajoch, zahrňujúcich dovoz alebo vývoz, konať spôsobom zlučiteľným so všeobecnými zásadami zaobchádzania bez diskriminácie.

2. Ustanovením predchádzajúceho odseku sa bude rozumieť požiadavka, že taký podnik, berúc do úvahy ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, uskutoční každý taký nákup alebo predaj len v súlade s obchodnými úvahami včítane ceny, akosti, dosiahnuteľnosti, schopnosti trhu a ostatných podmienok nákupu alebo predaja.

Článok 8

1. Každá zmluvná strana sa bude spravovať v otázke oslobodenia od ciel a dávok pre vzorky tovaru a reklamný materiál druhej zmluvnej strany, dovážaný na jej územie alebo dočasne tam dovezený a opäť vyvezený, zásadami určenými v príslušných ustanoveniach Medzinárodného dohovoru na uľahčenie dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, uzavretého v Ženeve 7. novembra 1952, alebo ktoréhokoľvek dohovoru ho pozmeňujúceho alebo doplňujúceho, pokiaľ obe zmluvné strany sú zmluvnými stranami týchto dohovorov.

2. Každá zmluvná strana poskytne v rámci svojich platných vnútorných zákonov a predpisov zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod v otázke oslobodenia od ciel a dávok pre nasledujúce výrobky druhej zmluvnej strany, ktoré sú na jej územie dočasne dovážané a opäť z jej územia vyvážané:

a) predmety určené pre skúšky a pokusy,

b) predmety určené pre výstavy, súťaže a veľtrhy,

c) náradie používané montérmi pri montáži a inštalácii zariadení,

d) predmety na spracovanie alebo opravu a materiál potrebný na spracovanie alebo opravy,

e) obaly vyvážaného alebo dovážaného tovaru.

Článok 9

1. Jedinými osobami, oprávnenými uzavrieť obchodné kontrakty s fyzickými a právnickými osobami ktoréhokoľvek cudzieho štátu, sú zo strany Československej republiky podniky zahraničného obchodu ako samostatné právnické osoby a iné samostatné právnické osoby, oprávnené podľa československých zákonov na vykonávanie zahraničného obchodu (ďalej „právnické osoby Československej republiky“).

2. Právnické osoby Československej republiky a fyzické a právnické osoby Japonska, vykonávajúce obchod medzi územiami oboch zmluvných strán, budú požívať rovnaké zaobchádzanie ako vlastní štátni príslušníci, pokiaľ ide o prístup k súdom, správnym úradom a agenciám na území Japonska a Československej republiky za účelom riešenia sporov vzniknutých z rokovaní súvisiacich s takým obchodom.

3. (1) Obe zmluvné strany preberajú zodpovednosť za výkon rozhodcovských nálezov vydaných v sporoch, ktoré môžu vzniknúť z obchodných kontraktov alebo v spojitosti s nimi, uzavretých medzi právnickými osobami Československej republiky na strane jednej a fyzickými a právnickými osobami Japonska na strane druhej, za predpokladu, že riešenie takých sporov rozhodcovským konaním sa určilo priamo v uvedených kontraktoch alebo v osobitných dohodách dojednaných v náležitej forme.

(2) Výkon rozhodcovského nálezu môže sa odmietnuť v týchto prípadoch:

a) ak nález sa nestal vykonateľným ako konečné rozhodnutie podľa práva krajiny, kde bol vydaný;

b) ak nález zaväzuje strany ku konaniu, ktoré je neprípustné podľa práva zmluvnej strany, kde sa má vykonať;

c) ak nález je v rozpore s verejným poriadkom zmluvnej strany, kde sa má vykonať;

d) ak strana, proti ktorej sa má nález vykonať, nebola o rozhodcovskom konaní upovedomená včas tak, aby sa mohla konania zúčastniť, alebo ak v dôsledku právnej nespôsobilosti nebola náležite zastúpená.

(3) Rozhodcovské nálezy sa vykonajú podľa právneho poriadku zmluvnej strany, kde sa majú vykonať.

Článok 10

1. Obchodné lode jednej zmluvnej strany budú oprávnené v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako obchodné lode druhej zmluvnej strany a ktoréhokoľvek tretieho štátu vplávať do všetkých prístavov, miest a vôd tejto druhej zmluvnej strany, otvorených pre zahraničný obchod a plavbu, a vyplávať z nich. S takými loďami jednej zmluvnej strany bude vnútri prístavov, miest a vôd druhej zmluvnej strany sa nakladať rovnako ako s vlastnými loďami a podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach, týkajúcich sa námornej dopravy a plavby.

2. Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na pobrežný obchod. Plavba obchodných lodí jednej zmluvnej strany z prístavu do prístavu druhej zmluvnej strany podľa zákonov a predpisov druhej zmluvnej strany za účelom vylodenia všetkých alebo časti cestujúcich alebo nákladu privezeného z cudziny alebo nalodenia všetkých alebo časti cestujúcich alebo nákladu pre dopravu do cudzieho štátu nebude sa však považovať v zmysle vyššie uvedeného za pobrežný obchod.

Článok 11

Vláda každej zmluvnej strany priaznivo posúdi návrhy, ktoré vláda druhej zmluvnej strany urobí v súvislosti s ktoroukoľvek otázkou týkajúcou sa vykonávania tejto Zmluvy, a poskytne vláde druhej zmluvnej strany primeranú príležitosť na konzultáciu.

Článok 12

Žiadne ustanovenie predchádzajúcich článkov nebude sa vykladať tak, aby sa zabránilo ktorejkoľvek zmluvnej strane urobiť opatrenia smerujúce k ochrane ich podstatných bezpečnostných záujmov.

Článok 13

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nebude sa dotýkať práv a záväzkov, ktoré ktorákoľvek zmluvná strana má alebo môže mať ako zmluvná strana Všeobecnej dohody o clách a obchode alebo akejkoľvek mnohostrannej dohody túto pozmeňujúcej alebo doplňujúcej, pokiaľ obe zmluvné strany sú zmluvnými stranami uvedenej dohody alebo dohôd.

Článok 14

1. Táto Zmluva bude sa ratifikovať a ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe v čase čo najkratšom.

2. Táto Zmluva vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín; bude platná po dobu päť rokov a zostane v platnosti i naďalej, pokiaľ sa nevypovie, ako je určené.

3. Každá zmluvná strana môže písomným oznámením, zaslaným druhej zmluvnej strane šesť mesiacov vopred, vypovedať túto Zmluvu ku koncu začiatočného päťročného obdobia alebo kedykoľvek po tom.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami.

Dané v Tokiu vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku pätnásteho decembra 1959.

Za Československú republiku:

dr. Šimovič v. r.

Za Japonsko:

H. Yamada v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.