56

ZÁKON

z 26. júna 1961

o zriadení Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky

Vedúcou zásadou organizácie socialistickej spoločnosti a štátu je spojenie pevného ústredného riadenia so širokou právomocou a zodpovednosťou nižších orgánov.

Neodlučiteľnou súčasťou riadenia rozvoja národného hospodárstva a kultúry na všetkých jeho stupňoch je sústavná a dôsledná kontrola plnenia uložených úloh smerujúca k včasnému odkrytiu a náprave nedostatkov. Nevyhnutným predpokladom účinného riadenia je pravdivá a presná evidencia a štatistika.

Prehlbovanie socialistickej demokracie a zvyšovanie právomoci a zodpovednosti na nižších stupňoch riadenia vyžaduje všestranne zvýšiť úroveň a účinnosť kontroly, ako sa uskutočňujú smernice Komunistickej strany Československa a ústredných orgánov štátu a ako štátne orgány, zariadenia a hospodárske organizácie všetkou svojou činnosťou zabezpečujú záujmy celej spoločnosti. Zároveň vystupuje do popredia význam spoľahlivej evidencie a štatistiky a zodpovednosť za podávanie včasných, presných a pravdivých hlásení.

Za tým účelom Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Pre zvýšenie účinnosti kontroly, ako štátne orgány, zariadenia a hospodárske organizácie zabezpečujú plnenie smerníc Komunistickej strany Československa, zákonov, nariadení a uznesení vlády, zachovávajú štátnu disciplínu, hospodária so zverenými prostriedkami a uplatňujú vo svojej činnosti záujmy spoločnosti, ďalej

pre dokonalejšie využitie štatistiky pre potreby riadenia národného hospodárstva a kultúrnej výstavby a kontroly jeho výsledkov,

pre zabezpečenie účinnej kontroly tvorby a dodržiavania cien,

pre posilnenie metodického riadenia všetkej kontrolnej činnosti a štatistiky na všetkých stupňoch riadenia

zriaďuje sa ako orgán vlády Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky. Na jeho čele je predseda, ktorý je ministrom.

(2) Ministerstvo štátnej kontroly a Štátny úrad štatistický sa zrušujú.

§ 2

(1) V krajoch a okresoch sa zriaďujú krajské a okresné oddelenia štátnej kontroly a štatistiky. Sú podriadené jedine predsedovi Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky a vykonávajú svoje funkcie nezávisle od miestnych orgánov. Úzko spolupracujú s národnými výbormi.

(2) Na čele krajských a okresných oddelení štátnej kontroly a štatistiky sú vedúci, ktorých vymenúva a odvoláva predseda Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky.

§ 3

Orgány štátnej kontroly a štatistiky zameriavajú svoju činnosť na to, aby kontrola a štatistika

pomáhala orgánom zodpovedným za riadenie na všetkých jeho stupňoch nielen včas odhaľovať a naprávať vznikajúce nedostatky, ale i nedostatkom v plnení úloh predchádzať,

opierala sa o súčinnosť so širokým aktívom pracujúcich a so spoločenskými organizáciami a pomáhala vytvárať podmienky pre rozvinutie úsilia za splnenie úloh a odstraňovanie prekážok,

viedla k zvýšeniu zodpovednosti za dôsledné plnenie úloh a za pravdivosť a presnosť údajov evidencie a štatistiky.

§ 4

Podrobné vymedzenie úloh, organizáciu a oprávnenia Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky a jeho orgánov upraví osobitný zákon. Do doby, než tento zákon nadobudne účinnosť, patria Ústrednému úradu štátnej kontroly a štatistiky a jeho orgánom oprávnenia podľa doterajších predpisov o štátnej kontrole a národohospodárskej evidencii.

§ 5

Prostriedky určené štátnym plánom a štátnym rozpočtom pre zrušené Ministerstvo štátnej kontroly a Štátny úrad štatistický pripadajú Ústrednému úradu štátnej kontroly a štatistiky, ktorý prevezme aj správu majetku im zvereného a vykonáva ostatné práva, ktoré im patrili. Doterajšie krajské a okresné služby Štátneho úradu štatistického sa začleňujú do krajských a okresných oddelení štátnej kontroly a štatistiky.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.