Vyhláška č. 121/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení

Čiastka 58/1961
Platnosť od 10.11.1961 do30.11.1973
Účinnosť od 10.11.1961 do30.11.1973
Zrušený 133/1973 Zb.

OBSAH

121

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív a energetiky

z 2. októbra 1961,

ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení

Ministerstvo palív a energetiky ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a Ústrednou radou odborov podľa § 10 vládneho nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení:


Čl. I

Vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení, sa doplňuje takto:

Za § 4 sa vkladá § 5, ktorý znie:

㤠5

(1) Ak vykonanie prehliadok a skúšok podľa § 4 písm. b) nie je možné alebo je spojené s vážnymi technickými ťažkosťami s ohľadom na konštrukciu, umiestnenie alebo prevádzkové podmienky parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných, môže Ústav určiť iný spôsob kontroly alebo iné lehoty týchto prehliadok a skúšok.

(2) Ústav môže upustiť od prehliadok a skúšok tlakových nádob stabilných podľa § 4 písm. b) v závodoch s počtom týchto tlakových nádob vyšším než 100, a to po overení kvalifikácie odborných zamestnancov (revíznych technikov) týchto závodov, určených na vykonávanie revízií v zmysle § 3, a po prejednaní s príslušným nadriadeným ústredným orgánom; revizní technici v týchto prípadoch zapisujú výsledky revízií na rozdiel od ustanovení § 3 len do revíznych kníh.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Černík v. r.