Vyhláška č. 115/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o vydaní nových kolkových známok

(v znení č. 37/1985 Zb.)

Čiastka 55/1961
Platnosť od 20.10.1961 do29.04.1993
Účinnosť od 01.06.1985 do29.04.1993
Zrušený 95/1993 Z. z.

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 7. októbra 1961

o vydaní nových kolkových známok

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb.:

§ 1

(1) Vydávajú sa kolkové známky

v týchto hodnotách:s vrchnou tlačou vo farbe:
1, 2, 3, 4 ,5 Kčstrávovozelenej
10, 15, 20, 30, 40, 50 Kčsoceľovomodrej
100, 200 Kčsčiernohnedej
400, 500 Kčs karmínovej

(2) Na celej ploche všetkých týchto kolkových známok je vytlačená hĺbkotlačou ornamentálna línia so štylizovanými srdiečkami vo farbe sivožltej.


§ 2

(1) Nové kolkové známky sú dvojdielne; obidva diely delí perforácia. Výška obrazcov vrchnej tlače je na hornom diele 26 mm, na spodnom diele 12,5 mm, šírka obrazcov je 23 mm. Známky sú tlačené oceľotlačou na nepriesvitnom papieri používanom pre tlač poštovných známok.

(2) Obrázok vrchnej tlače horného dielu známky má v prostriedku štátny znak*) s mriežkovanou obrubou. Nad ním v prostriedku horného okraja dielu je svetlý obdĺžniček s tmavou číslicou označujúcou hodnotu známky. Po obidvoch zvislých stranách obdĺžnička je tmavá menová skratka „Kčs“ na vodorovne vyčiarkovanej ploche. Pod štátnym znakom v prostriedku dolného okraja dielu je vo svetlom, vodorovne vyčiarkovanom obdĺžničku tmavá iniciálka „ČSSR“. Plocha okolo tohto obdĺžnička a okolo štátneho znaku je vodorovne hrubšie vyčiarkovaná. Pozdĺž ľavej zvislej strany dielu je tmavá páska s mriežkovanou plochou a so svetlým nápisom „Kolková“. Pozdĺž pravej zvislej strany dielu je tmavá páska s mriežkovanou plochou a so svetlým nápisom „Známka“.

(3) Obrázok vrchnej tlače spodného dielu známky má v prostriedku svetlý obdĺžnik s tmavou číslicou hodnoty známky; pod ňou je v tomto obdĺžniku tmavá menová skratka „Kčs“. Po obidvoch zvislých stranách obdĺžnika je svetlá iniciálka „ČSSR“, kolmá na tieto strany obdĺžnika. Plocha po obidvoch týchto stranách obdĺžnika je zvisle vyčiarkovaná, s výnimkou plochy pod iniciálkou „ČSSR“. Obrázok je ukončený pozdĺž horného okraja tohto dielu tmavou páskou s mriežkovanou plochou a so svetlým nápisom „Kolková“ a pozdĺž dolného okraja dielu tmavou páskou s mriežkovanou plochou a so svetlým nápisom „Známka“.

§ 3

Kolkovými známkami možno platiť iba správne poplatky, súdne poplatky, notárske poplatky a arbitrážne poplatky.

§ 4

(1) Kolkové známky sa pri platení používajú takto:

a) Ak je poplatok zročný bez vyrubenia pri predložení podania (návrhu, žiadosti), nalepia sa obidva diely kolkovej známky na podanie (návrh, žiadosť).

b) Ak sa platí poplatok už pri predložení podania (žiadosti), ktorým sa žiada o vydanie dokladu (písomného vybavenia) podliehajúceho poplatku - s výnimkou prípadov uvedených pod písm. a) - kolková známka sa nalepí na podanie len spodným dielom bez oddelenia hodného dielu; horný diel nalepí orgán na doklad (vybavenie).

c) Ak sa platí poplatok na písomnú výzvu na zaplatenie, kolková známka sa nalepí na výzvu len spodným dielom bez oddelenia horného dielu. Ak sa vydá po vrátení výzvy doklad (písomné vybavenie), nalepí sa horný diel kolkovej známky na doklad (vybavenie). V opačnom prípade alebo ak sa vydáva vybavenie nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepí sa i horný diel na písomnú výzvu na zaplatenie.

d) V ostatných prípadoch sa nalepí diel kolkovej známky vždy na písomné vybavenie a spodný diel vždy do spisu orgánu vyrubujúceho poplatok. Ak sa nevydá písomné vybavenie alebo ak sa vydáva vybavenie nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepia sa obidva diely kolkovej známky do spisu orgánu vyrubujúceho poplatok.

(2) Obidva diely kolkovej známky vždy znehodnotí orgán, u ktorého sa kolkové známky použili, odtlačkom úradnej pečiatky.

§ 5

(1) Doterajšie kolkové známky*) strácajú platnosť 31. marcom 1962; do tohto dňa sa používajú doterajším spôsobom.

(2) Po 31. marci 1962 nemožno doterajšími kolkovými známkami platiť. Rozhodným dátumom je deň, keď podania došli orgánu alebo keď sa odovzdali na poštu (dátum poštovej pečiatky).

(3) Kolkové známky v hodnotách 20 a 40 halierov strácajú platnosť 1. júlom 1985.

§ 6

(1) Občania a organizácie sú oprávnené predávať nepoužité a nepoškodené kolkové známky v hodnotách 20 a 40 halierov len poštám za peňažnú náhradu v plnej hodnote v čase od 1. júla 1985 do 30. septembra 1985; pošty sú povinné za týchto podmienok tieto známky prevziať.

(2) Kolkové známky vo vyššom počte ako 10 kusov tej istej hodnoty, roztriedené podľa jednotlivých hodnôt, sa odovzdajú poštám v obálkach a so zoznamom, ktorý obsahuje počet a hodnotu kolkových známok podľa jednotlivých hodnôt a celkový počet a úhrnnú hodnotu odovzdaných známok.

(3) Neplatné kolkové známky v hodnotách 20 a 40 halierov sa po 30. septembri 1985 neodkúpia ani inak neuhradia.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií z 29. januára 1958 č. 12 Ú. l. (Ú. v.) o vydaní nových kolkových známok.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon zo 17. novembra 1960 č. 163 Zb. o štátnom znaku a štátnej vlajke.

**) Vyhláška Ministerstva financií č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch.

***) Nariadenie ministra financií č. 22/1959 Zb. o súdnych poplatkoch.

) Nariadenie ministra financií č. 30/1957 Zb. o notárskych poplatkoch.

*) Doterajšie kolkové známky boli vydané podľa vyhlášky Ministerstva financií z 29. januára 1958 č. 12 Ú. l. (Ú. v.) o vydaní nových kolkových známok.