Vyhláška č. 89/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu

Čiastka 42/1961
Platnosť od 30.08.1961 do28.02.1990
Účinnosť od 01.09.1961 do28.02.1990
Zrušený 5/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola táto vyhláška zrušená vyhláškou MZd ČSR č. 120/1989 Zb. s účinnosťou od 1. 12. 1989.

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva

z 10. augusta 1961

o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu

Ministerstvo zdravotníctva v dohode s Ministerstvom školstva a kultúry a s Ústredným výborom Československého zväzu telesnej výchovy ustanovuje podľa § 16 ods. 1, § 4 a § 5 ods. 3 zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (vyhláška č. 19/1957 Zb.):


§ 1

(1) Úlohou zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu je pomáhať masovému rozvoju telesnej výchovy a zvyšovaniu športovej úrovne pracujúcich a mládeže tak, aby viedli k zlepšeniu zdravia a všestrannému vývoju človeka a zvyšovali jeho pracovnú výkonnosť a brannú zdatnosť.

(2) Zdravotná starostlivosť o telesnú výchovu je:

a) v sledovaní zdravotného stavu účastníkov organizovanej telesnej výchovy,

b) v lekársko-pedagogickom dozore na cvičenie, tréning a telovýchovné podniky,

c) v hygienickom dozore na telovýchovné zariadenia a na vykonávanie telesnej výchovy,

d) v zdravotníckej službe pri telovýchovných podnikoch,

e) v zdravotníckej osvete medzi účastníkmi organizovanej telesnej výchovy a v širokej verejnosti.

§ 2

Zdravotnú starostlivosť o telesnú výchovu plánujú, organizujú, riadia a kontrolujú

a) Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s Ministerstvom školstva a kultúry, Ústredným výborom Československého zväzu telesnej výchovy a s ústrednými výbormi spoločenských organizácií podieľajúcich sa na vykonávaní telesnej výchovy,

b) národné výbory v súčinnosti s príslušnými výbormi Československého zväzu telesnej výchovy a s výbormi spoločenských organizácií podieľajúcich sa na vykonávaní telesnej výchovy.

Tieto orgány zároveň sledujú a pravidelne prerokúvajú plnenie spoločných úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu a robia opatrenia pre ďalšie zvyšovanie jej úrovne v telovýchovnom hnutí.

§ 3

(1) Vykonávanie zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu zabezpečujú ústavy národného zdravia v úzkej súčinnosti s Československým Červeným krížom.

(2) Pri všetkých základných lekárskych prehliadkach mládeže a dospelých sledujú lekári ústavov národného zdravia aj ich telesnú vyspelosť a stav ich pripravenosti na vykonávanie telesnej výchovy; odborné prehliadky sa vykonávajú v oddeleniach zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu.

(3) Hygienický dozor na telovýchovné zariadenia a na vykonávanie telesnej výchovy sa vykonáva pod vedením a podľa pokynov orgánov hygienickej a protiepidemickej služby, ktoré tiež vykonávajú preventívny dozor pri výstavbe, prestavbe a všetkých úpravách telovýchovných zariadení.

§ 4

(1) Účastníci organizovanej telesnej výchovy sú povinní podrobiť sa lekárskym prehliadkam, ku ktorým ich povolá lekár ústavu národného zdravia, a riadiť sa jeho rozhodnutím o tom, v akom rozsahu a akým spôsobom smú vykonávať telovýchovnú činnosť.

(2) Telovýchovnú činnosť smie vykonávať len taký účastník organizovanej telesnej výchovy, ktorému pri lekárskej prehliadke v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch bolo povolené pretekanie v príslušnom druhu športu alebo účasť na telesnej výchove, ak nie je pre určitý druh športovej činnosti určená kratšia lehota. Ak mal účastník organizovanej telesnej výchovy po tejto prehliadke chorobu alebo úraz, ktoré by mohli znížiť jeho schopnosť, môže sa aktívne zúčastniť telovýchovnej činnosti, len ak sa mu to povolí pri kontrolnej prehliadke.

§ 5

(1) Telovýchovní a školskí pracovníci, ktorí zodpovedajú za vykonávanie telesnej výchovy a vedenie výcviku alebo tréningu zverených účastníkov organizovanej telesnej výchovy, najmä cvičitelia, tréneri, inštruktori telesnej výchovy, riaditelia škôl, učitelia, vychovávatelia, sú zodpovední za to, že včas sprostredkujú lekárske prehliadky a zabezpečia účasť účastníkov organizovanej telesnej výchovy na týchto prehliadkach. Sú povinní riadiť sa rozhodnutím lekára ústavu národného zdravia a pomáhať pri vykonávaní zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu.

(2) Rozhodcovia a pracovníci uvedení v ods. 1 sú zodpovední za to, že na cvičení, tréningu alebo telovýchovnom podniku bude povolená účasť len tomu, kto spĺňa podmienky § 4 ods. 2 a kto je na športové súťaže primerane pripravený.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky č. 391/1952 Ú. l. (č. 4/1953 Ú. v.) o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1961.


Prvý námestník ministra:

MUDr. Štich v. r.