Vyhláška č. 134/1961 Zb.Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá

Čiastka 63/1961
Platnosť od 30.11.1961
Účinnosť od 01.12.1961

OBSAH

134

VYHLÁŠKA

ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 15. novembra 1961

o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá

Minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje podľa § 2 zákona č. 14/1958 Zb. o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby:


§ 1

Zákon č. 54/1952 Zb. o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby stráca účinnosť pre jednotné roľnícke družstvá 1. decembrom 1961; tým istým dňom stráca účinnosť aj vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 185/1953 Ú. l. (č. 224/1953 Ú. v.), ktorou sa upravuje organizácia účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1961.


Minister:

Krutina v. r.