Vyhláška č. 79/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

Čiastka 37/1961
Platnosť od 08.08.1961 do22.04.1981
Účinnosť od 23.08.1961 do22.04.1981
Zrušený 81/1981 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 4. májom 1961.

79

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. júna 1961

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

Dňa 27. novembra 1960 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 5. apríla 1961. Schválenie Dohody vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené vláde Kambodžského kráľovstva nótou zo 4. mája 1961 a jej schválenie vládou Kambodžského kráľovstva bolo oznámené československej vláde nótou z 15. februára 1961.

Podľa svojho článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 4. májom 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci

medzi

Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kambodžského kráľovstva snažiac sa o ďalšie upevnenie priateľských vzťahov medzi oboma krajinami,

usilujúc sa za tým účelom o dosiahnutie užšej spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti kultúry, vedy, umenia a školstva,

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

predsedu vlády

pána Viliama Širokého,

vláda Kambodžského kráľovstva

predsedu rady ministrov

pána Pho Proeunga,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Obe Vysoké zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi, vedeckými, školskými a zdravotníckymi, ako aj spoločenskými a športovými organizáciami a inštitúciami oboch krajín.

Článok 2

Obe Vysoké zmluvné strany budú sa usilovať podľa svojich potrieb a možností o rozvoj vzájomnej výmeny vedeckých, pedagogických a kultúrnych pracovníkov, ako aj iných odborníkov.

Článok 3

Obe Vysoké zmluvné strany budú sa usilovať o pravidelnú výmenu všestranných informácií o živote ľudu svojich krajín, najmä o výmenu kultúrnych, vedeckých a umeleckých publikácií a časopisov prostredníctvom oficiálnych miest.

Článok 4

Obe Vysoké zmluvné strany budú za účelom lepšieho vzájomného poznávania kultúry oboch krajín podporovať zájazdy skupín a jednotlivcov predstavujúcich kultúrny a umelecký život, ako aj usporadúvanie výstav.

Článok 5

Obe Vysoké zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými, filmovými a televíznymi organizáciami oboch krajín.

Článok 6

Obe Vysoké zmluvné strany budú podporovať vzájomné stretnutia športovcov svojich krajín a umožnia vo svojej krajine prax odborníkom telesnej výchovy druhej Vysokej zmluvnej strany.

Článok 7

Pri výmene kultúrnych hodnôt si obe Vysoké zmluvné strany vzájomne zaručujú ochranu autorských práv.

Článok 8

1. Na vykonávanie tejto Dohody budú sa dojednávať ročné plány kultúrnych stykov, v ktorých sa určia zásady a podmienky uskutočňovania kultúrnych akcií.

2. Obe Vysoké zmluvné strany vymenujú diplomatickou cestou svojich zástupcov, ktorí dojednajú vždy do konca bežného roku plán na budúci rok.

3. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej z Vysokých zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

4. Táto Dohoda je uzavretá na dobu päť rokov. Pokiaľ žiadna z Vysokých zmluvných strán Dohodu písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred skončením jej platnosti, predlžuje sa jej platnosť vždy na obdobie ďalších päť rokov.

Dané v Prahe 27. novembra 1960 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, khmérskom a francúzskom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť; v prípade rozdielneho výkladu bude francúzske znenie rozhodujúce.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Široký v. r.

Za vládu

Kambodžského kráľovstva:

Pho Proeung v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.