Vyhláška č. 119/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Čiastka 57/1961
Platnosť od 09.11.1961 do31.03.1979
Účinnosť od 01.01.1962 do31.03.1979
Zrušený 135/1978 Zb.

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 20. októbra 1961,

ktorou sa doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Ministerstvo vnútra ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 13 zákona č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch:


Čl. I

Vyhláška č. 5/1958 Ú.l. (Ú.v.) sa doplňuje takto:

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

(1) Člen jednotného roľníckeho družstva je povinný okamžite po vzniku členstva, prípadne po prevzatí občianskeho preukazu, ako aj pri zániku členstva predložiť predsedovi družstva občiansky preukaz na zápis členstva v jednotnom roľníckom družstve alebo na zápis zániku tohto členstva.

(2) Predseda jednotného roľníckeho družstva má obdobné povinnosti, aké sú uložené zamestnávateľovi v § 9.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister:

Štrougal v. r.