Vyhláška č. 80/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956 č. 29 Zb.)

Čiastka 37/1961
Platnosť od 08.08.1961 do19.08.1977
Účinnosť od 20.05.1961 do19.08.1977
Zrušený 59/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 20. mája 1961.

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. júla 1961

o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956 č. 29 Zb.)


Výmenou nót schválenou vládou Československej socialistickej republiky 17. mája 1961 bola dojednaná a 20. mája 1961 nadobudla platnosť dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (č. 29/1956 Zb.).

Znenie nóty veľvyslanca Československej socialistickej republiky vo Varšave z 20. mája 1961 a český preklad súčasnej nóty ministra zahraničných vecí Poľskej ľudovej republiky sa vyhlasujú súčasne.*)


David v. r.


I. Nóta veľvyslanca Československej socialistickej republiky

vo Varšave z 20. mája 1961

Vážený súdruh minister,

mám česť potvrdiť, že pri rokovaniach, ktoré prebiehali v Prahe v dňoch 6. až 14. marca 1961 bolo dohodnuté rozšíriť turistickú oblasť, ako aj zmeniť jednotlivé ustanovenia Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 podľa jeho článku 14 tak, aby články 1 až 15 Dohovoru zneli takto:

Článok 1

Zmluvné strany umožnia navzájom za podmienok ustanovených v tomto Dohovore občanom druhého štátu vstup na svoje štátne územie vymedzené pre pohraničný turistický ruch.

Článok 2

Pre pohraničný turistický ruch sa vymedzujú tieto územia (ďalej len „turistické oblasti“):

v Československej socialistickej republike:

I. Turistická oblasť Dukla:

zahrňuje územie pozdľž cesty do Dukelského priesmyku cez Vyšný a Nižný Komárnik, Krajnú Poľanu, Hunkovce a Ladomírovú do Svidníka, včítane dukelského pamätníka a cintorína, vyhliadkovej veže pri kameni 153/3, stanovište I. a III. československej brigády a vyhliadkové plošiny pri Nižnom Komárniku a územie pozdľž cesty od križovatky medzi Ladomírovou a Svidníkom cez Kapišovú do Nižnej Písanej a odtiaľ jednak do Vyšnej Písanej a jednak cez Dlhoňu do Havranca.

II. Turistická oblasť Tatry:

územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od miesta, kde cesta z Javoriny do Lysej Poľany pretína štátne hranice, po ceste cez Podspády, Ždiar, Tatranskú Kotlinu, Kežmarské Žľaby, Matliare, Tatranskú Lomnicu, Starý a Nový Smokovec, Tatranskú Polianku na Štrbské Pleso a ďalej cez kóty 1262 a 1178 na Tri Studne (kóta 1090), odtiaľ do Podbanska a po ceste do Pribyliny a ďalej po ceste Račkovou dolinou ku kóte 885, ďalej Jamnickou dolinou ku kóte 1797 a odtiaľ na Tri Kopy a Roháčskou dolinou cez Studený potok (kóta 1687/1), Suchú dolinu a Bobrovec do obce V Oraviciach a Tichou dolinou na štátne hranice (kóta 1103).

III. Turistická oblasť Oravská priehrada:

územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od hraničného prechodu Trstená-Chyžné po ceste cez Trstenú, Tvrdošín a Ústie a ďalej cez most do Námestova a odtiaľ cez križovatku južne od Zubrohlavy a cez Bobrov ku štátnym hraniciam.

IV. Turistická oblasť Krkonoše:

územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od hraničného prechodu Pomezné boudy-Krzaczyna po ceste cez Malú Úpu na križovatku pri kóte 6410 a odtiaľ do Pece pod Sněžkou a ďalej chodníkom ku kóte 1163,5 cez Bobie boudy na cestu k Lesnej boude a po nej cez Lesnú boudu a Liščiu horu na rázcestie pri bufete a odtiaľ do Špindlerovho Mlýna a cez Jestřabie, Dvorské boudy a Čertov vrch do Harrachova a ďalej po ceste ku štátnym hraniciam smerom k Jakuszyciam;

v Poľskej ľudovej republike:

I. Turistická oblasť Dukla:

zahrňuje územie pozdľž cesty od Dukelského priesmyku cez Barwinek, Tylawu, Trzcianu, Lipowec do Dukly včítane Dukly s okolitými obcami Teodorówka, Nadole, Zboiska, Cergowa a Zakluczyn.

II. Turistická oblasť Tatry:

územie vymedzené čiarou začínajúcou v bode, v ktorom cesta z Bobrova do Jablonky pretína štátne hranice a prebiehajúcou ďalej po ceste do obce Czarny Dunajec a ďalej po rieke Czarny Dunajec do Noweho Targu a odtiaľ po rieke Dunajec k mostu v Debne a od tohto mosta po ceste cez Maniowy, Czorsztyn, Kluszkowce do Kroscienka a ďalej po rieke Dunajec ku štátnym hraniciam.

III. Turistická oblasť Klodzko:

územie vymedzené čiarou začínajúcou v bode, v ktorom cesta z Božanova do Radkowa pretína štátne hranice a prebiehajúcou ďalej po ceste cez Radków do Scinawky Srednej a ďalej pozdľž železnice cez Klodzko, Bardo, Kamienec Zabkowicki od Otmuchova a z Otmuchova po ceste cez Paczków, Zloty Stok, Klodzko, Bystrzicu Klodzkú, Domaszków, Rózanku a Kolóniu Lesica na štátne hranice.

IV. Turistická oblasť Krkonoše:

územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od hraničného prechodu v Jakuszyciach po ceste cez Szklarskú, Porebu, Piechowice, Piastów, Sobieszów, Sosnówku, Milków, Sciegny na rázcestie a odtiaľ cestou cez Krzaczynu do miesta, kde cesta z Krzaczyny do Pomezných búd pretína štátne hranice.

Článok 3

1. V turistickej oblasti Krkonoše sa otvára Cesta československo-poľského priateľstva vedúca po hrebeňoch Krkonôš pri československo-poľských štátnych hraniciach od miesta, kde cesta Pomezné boudy-Krzaczyna pretína štátne hranice, cez Sněžku, Malý a Veľký Šišák a Snežné jámy ku Szrenici. Občania oboch štátov môžu používať túto cestu na občiansky preukaz a pokiaľ ide o školskú mládež aj na iný preukaz totožnosti.

2. Aby sa uľahčilo spojenie medzi turistickými oblasťami Tatier a Oravskej priehrady, otvára sa pre turistický ruch cesta vedúca z Trstenej do Vitanovej a odtiaľ jednak k hraničnému prechodu Suchá Hora-Chocholów a jednak do obce V Oraviciach.

Článok 4

1. Uzavreté osady a komunikácie, ktoré vymedzujú turistické oblasti, spadajú do týchto oblastí.

2. Rozsah turistických oblastí je zrejmý z máp pripojených k tomuto Dohovoru.

Článok 5

Zmluvné strany môžu niektoré časti turistických oblastí uzavrieť pre turistický ruch. Taktiež môžu na prechodný čas turistický ruch obmedziť alebo zastaviť. O týchto opatreniach sa bez meškania vyrozumejú príslušné orgány oboch štátov.

Článok 6

1. Na prekročenie štátnych hraníc a na pobyt v turistických oblastiach druhého štátu oprávňujú turistické priepustky.

2. Turistické priepustky môžu sa vydávať buď jednotlivým turistom (turistická priepustka) alebo skupinám turistov (hromadná turistická priepustka).

3. Držiteľ turistickej priepustky môže mať so sebou deti do 16 rokov, ak ich má zapísané vo svojej priepustke.

Článok 7

1. Účastníci turistických výprav organizovaných školami, telovýchovnými, turistickými, odborovými, mládežníckymi alebo inými organizáciami na to oprávnenými môžu pod vedením zodpovednej osoby prekračovať štátne hranice na základe hromadnej turistickej priepustky a zdržovať sa v turistických oblastiach druhého štátu.

2. Účastník výpravy starší ako 16 rokov je povinný mať pri sebe občiansky preukaz.

Článok 8

1. Turistické priepustky vydávajú príslušné štátne orgány podľa zásad platných v tej ktorej krajine. Zmluvné strany sa vyrozumejú o tom, ktoré orgány vydávajú priepustky.

2. Priepustky sú dvojjazyčné, česko-poľské alebo slovensko-poľské. Vzory priepustiek sú pripojené k tomuto Dohovoru.

Článok 9

1. Osoby oprávnené na základe turistických priepustiek na prekročenie štátnych hraníc (ďalej len „turisti“) môžu prekročiť štátne hranice len na určených hraničných prechodoch a v určenom čase. Turisti podliehajú pri vstupe a výstupe pohraničnej, colnej a devízovej kontrole. Príslušné orgány oboch štátov môžu po vzájomnej dohode povoliť pre horolezecké výstupy výnimku z týchto ustanovení.

2. Turistická priepustka oprávňuje na pobyt najviac vo dvoch turistických oblastiach druhého štátu uvedených v priepustke, a to celkom na čas najdlhšie 6 dní nepočítajúc do toho deň prvého vstupu na územie druhého štátu.

3. Pri pobyte v turistických oblastiach druhého štátu sú turisti povinní zachovávať miestne predpisy.

4. Príslušné orgány oboch štátov sa dohodnú o hraničných prechodoch; v odôvodnených prípadoch môžu sa aj dohodnúť o poskytnutí miestností ležiacich na území jednej zmluvnej strany pre výkon služby pohraničných a colných orgánov druhej zmluvnej strany a taktiež o vykonávaní spoločnej pohraničnej, colnej a devízovej kontrole na území ktorejkoľvek zo zmluvných strán.

Článok 10

Turisti, ktorí by boli zadržaní na území druhého štátu pre porušenie ustanovení tohto Dohovoru alebo ustanovení z neho vyplývajúcich, najmä preto, že prekročili hranice turistickej oblasti, budú vrátení alebo bez meškania odovzdaní pohraničným orgánom druhého štátu.

Článok 11

Turisti môžu dostať platobné prostriedky v hotovosti alebo v cestovných šekoch podľa podmienok, na ktorých sa dohodnú príslušné orgány oboch štátov.

Článok 12

Príslušné orgány určia podľa svojich predpisov a oznámia príslušným orgánom druhého štátu za akých podmienok a aký druh a množstvo predmetov môžu turisti prepravovať cez štátne hranice.

Článok 13

Pre vzájomnú výmenu skúseností a na uľahčenie jednotného vykonávania tohto Dohovoru budú sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán konať spoločné porady príslušných orgánov oboch štátov.

Článok 14

Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode výmenou nót rozšíriť turistické oblasti, ako aj zmeniť jednotlivé ustanovenia tohto Dohovoru.

Článok 15

1. Tento Dohovor vyžaduje schválenie vlád oboch štátov a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót, ktorými sa toto schválenie oznámi.

2. Tento Dohovor zostane v platnosti po dobu 3 rokov a bude sa automaticky predlžovať na ďalšie ročné obdobia, pokiaľ jedna zo zmluvných strán ho nevypovie tri mesiace pred uplynutím príslušného obdobia.

Mám česť oznámiť Vám, súdruh minister, že vláda Československej socialistickej republiky vyjadruje súhlas s uvedenými zmenami.

Mám česť navrhnúť, aby v prípade, že vláda Poľskej ľudovej republiky s uvedenými zmenami vyjadrí súhlas, táto nóta a Vaša odpoveď na ňu tvorili dohodu oboch našich vlád v tejto veci a aby tieto zmeny nadobudli platnosť dňom Vašej odpovedi.

Využívam túto príležitosť, abych Vás, súdruh minister, ubezpečil svojou najhlbšou úctou.

Oskar Jeleň v. r.

Súdruh Adam Rapacki
minister zahraničných vecí
Poľskej ľudovej republiky

Varšava

II. Český preklad nóty ministra zahraničných vecí Poľskej ľudovej republiky z 20. mája 1961*)

Vo Varšave 20. mája 1961.

Vážený súdruh veľvyslanec,

mám česť potvrdiť prijatie Vašej nóty z 20. mája 1961 tohto obsahu:

(nasleduje znenie nóty veľvyslanca Československej socialistickej republiky vo Varšave).

Mám česť Vám oznámiť, súdruh veľvyslanec, že vláda Poľskej ľudovej republiky vyjadruje súhlas so zhora uvedenými zmenami spomínaného Dohovoru.

Mám česť vyjadriť súhlas s Vašim návrhom, aby Vaša nóta spolu s touto odpoveďou na ňu tvorili dohodu oboch našich vlád v tejto veci a aby tieto zmeny nadobudli platnosť dnešným dňom.

Využívam túto príležitosť, aby som Vás, súdruh veľvyslanec, ubezpečil svojou najhlbšou úctou.

Marian Naszkowszki v. r.

Vážený súdruh

Oskar Jeleň
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Československej socialistickej republiky
vo Varšave

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Tu sa uvádza slovenský preklad.