Vyhláška č. 4/1961 Zb.Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Účinnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.

4

VYHLÁŠKA

podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie

z 18. januára 1961,

o úplnom znení zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii

Podľa čl. II zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1961 Zb. vyhlasujem v prílohe úplné znenie zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Podpredseda vlády

a predseda Štátnej plánovacej komisie:

inž. Šimůnek v. r.

Príloha vyhlášky č. 4/1961 Zb.

ZÁKON

z 8. júla 1959 č. 41 Zb.

o štátnej plánovacej komisii v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uzniesko na tomto zákone:

§ 1

(1) Cieľom plánovania rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky je maximálnym využívaním prírodných a ekonomických zdrojov a podmienok našej krajiny, na základe medzinárodnej socialistickej deľby práce a zabezpečovaním proporcionálneho rozvoja národného hospodárstva zvyšovať hmotnú a kultúrnu úroveň ľudu, posilňovať obranyschopnosť štátu a vytvárať materiálne podmienky pre dovŕšenie výstavby socializmu a postupné vybudovanie komunistickej spoločnosti.

(2) Plánovanie rozvoja národného hospodárstva prislúcha vláde; zúčastnia sa ho všetok pracujúci ľud prostredníctvom odborových organizácií, národných výborov a družstevných organizácií, ako i všetky orgány štátnej správy, výrobné hospodárske jednotky, podniky, závody, ľudové družstvá a ostatné hospodárske a rozpočtové organizácie.

§ 2

(1) Ústredným orgánom vlády pre plánovanie rozvoja národného hospodárstva Československej republiky je Štátna plánovacia komisia.

(2) Štátna plánovacia komisia pripravuje a vláde predkladá návrhy štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, včítane návrhov komplexných plánov rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi v jednotlivých krajoch, rieši územné proporcie v týchto návrhoch, zabezpečuje súlad rozvoja hospodárstva riadeného ústredne a rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi a usmerňuje riešenie zásadných otázok spojených s plnením úloh štátneho plánu v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva a na území jednotlivých krajov.

(3) Štátna plánovacia komisia plní svoje úlohy v úzkej spolupráci s ministerstvami, s ostatnými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi za širokej aktívnej účasti pracujúcich; krajským národným výborom pomáha pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja ich hospodárstva a pri riešení zásadných problémov súvisiacich s plnením úloh komplexného rozvoja krajov.

(4) Štátna plánovacia komisia sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, ktorým je podpredseda vlády, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Štátnej plánovacej komisie, niektorí hospodárski ministri a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky. Vymenúva a odvoláva ich prezident republiky na návrh vlády. Členom Štátnej plánovacej komisie je aj predseda Slovenskej plánovacej komisie. Počet členov Štátnej plánovacej komisie určí vláda.

(5) Prácu Štátnej plánovacej komisie a jej aparátu vedie predseda Štátnej plánovacej komisie. V dennom vedení práce mu pomáha Sekretariát Štátnej plánovacej komisie. Zloženie sekretariátu určí vláda na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie.

(6) Aparát Štátnej plánovacej komisie sa člení na odbory; vedúcich odborov vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie.

(7) Pre riešenie dôležitých národohospodárskych problémov môže vláda zriadiť pri Štátnej plánovacej komisii stále výbory.

(8) Úlohy, právomoc a spôsob činnosti Štátnej plánovacej komisie podrobnejšie vymedzí štatút Štátnej plánovacej komisie, ktorý vydá vláda nariadením.

§ 3

(1) Orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie je Slovenská plánovacia komisia.

(2) Slovenská plánovacia komisia sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda Slovenskej národnej rady, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Slovenskej plánovacej komisie, niektorí povereníci Slovenskej národnej rady a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky na Slovensku. Volí a odvoláva ich Slovenská národná rada, ktorá tiež určí počet členov Slovenskej plánovacej komisie.

(3) Úlohy, právomoc a spôsob činnosti Slovenskej plánovacej komisie podrobnejšie vymedzí štatút Slovenskej plánovacej komisie, ktorý vydá vláda nariadením.

§ 4

(1) Ústredné orgány štátnej správy, orgány Slovenskej národnej rady, rady krajských národných výborov, ako aj ústredné orgány hospodárskych organizácií sú povinné

a) napomáhať Štátnu plánovaciu komisiu pri plnení jej úloh;

b) prejednávať so Štátnou plánovacou komisiou všetky opatrenia zásadného rázu, pokiaľ sa dotýkajú vecí hospodárskej povahy.

(2) Všetky štátne orgány a hospodárske organizácie sú povinné podávať správne, pravdivo a včas všetky údaje, zprávy a návrhy, ktoré od nich požaduje Štátna plánovacia komisia priamo alebo prostredníctvom iných orgánov.

(3) Osoby poverené Štátnou plánovacou komisiou majú pri výkone svojej pôsobnosti prístup do prevádzkových miestností a priestorov a do skladov a požívajú ochranu prislúchajúcu verejným činiteľom. Musia sa im predložiť na nazretie písomnosti a iné pomôcky potrebné na splnenie ich úloh.

§ 5

Ustanovenia § 4 platia obdobne pre vzájomný pomer medzi Slovenskou plánovacou komisiou a orgánmi a organizáciami na Slovensku.

§ 6

Štátna plánovacia komisia a Slovenská plánovacia komisia môžu na vykonanie tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných vydávať vo svojej pôsobnosti všeobecné právne predpisy.

§ 7

(1) Štátny úrad plánovací a Slovenský plánovací úrad sa zrušujú.

(2) Zrušujú sa zákon č. 60/1949 Zb. o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon), vládne nariadenie č. 95/1951 Zb., ktorým sa vydáva štatút Štátneho úradu plánovacieho, a vládne nariadenie č. 36/1952 Zb., ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia*); vykonajú ho všetci členovia vlády.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 41/1959 Zb. nadobudol účinnosť 22. júlom 1959. Zmeny vykonané zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1961 Zb. nadobúdajú účinnosť 24. januárom 1961.